Naučno istraživački centar za ekologiju, zaštitu, ventilaciju i ispitivanje materijala i konstrukcija

Ispitivanje materijala i konstrukcija

Projekti

Naručilac

Godina

Studija uticaja na okolinu površinskog kopa „Pinduš“ Gornji Vakuf – Uskoplje INGRUP d.o.o Gornji Vakuf-Uskoplje 2009
 Izrada Plan aktivnosti na pogonu eksploatacije lignita na površinskom kopu „Šikulje“ Lukavac  Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla 2009
 Izrada Plan aktivnosti na pogonu eksploatacije i prerade gipsa na kamenolomu „Bistrica“ kod Gornjeg Vakufa  „Rudnik gipsa“ d.d. Donji Vakuf 2009
 Mjerenje štetnih polutanata iz kotlovnica RMU Banovići  RMU„Banovići“ d.d Banovići 2009
 Usluge monitoringa deponijskog plina na regionalnoj deponiji Zenica  Regionanalna deponija „Mošćanica“ Zenica 2009
 Izrada Plan aktivnosti na pogonu eksploatacije i prerade tehničkog kamena krečnjaka na kamenolomu „Prusac“ kod Donjeg Vakufa  „Rudnik gipsa“ d.d. Donji Vakuf 2009
 Mjerenje mikroklimatskih uslova, mjerenje osvjetljenja, intenziteta buke, prašine, vibracije i hemijskih štetnosti u radnim i pomoćnim prostorijama TE „Tuzla“ za zimski i ljetni period  JP „Elektroprivreda BIH“ d.o.o. Sarajevo, Podružnica TE „Tuzla“ 2009
 Izrada Elaborata i ispitivanje eksplozivnih, zapaljivih i agresivnih osobina ugljene prašine na objektima klasirnice RU „ Gračanica“ Gornji Vakuf – Uskoplje  JP RU „ Gračanica“ Gornji Vakuf – Uskoplje 2009
 Izrada Plan aktivnosti na pogonu Eksploatacije i prerade dolomita na kamenolomu „Pjeskara“ kod Viteza  „Kalvarija Cop“ d.o.o. Vitez 2009
 Izrada Plan aktivnosti na pogonu Željeznički prevoz u rudnicima Bukinje, Šikulje i Dubrave  Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla 2009
 Organizovanje i održavanje kursa iz protiveksplozijske zaštite, sa izdavanjem certufikata  „ARCELOR MITTAL“ d.o.o. Zenica 2009
 Obuka za siguran rad na strojevima, električna mjerenja instalacija, ispitivanje zaštitne VN opreme  EFT – „Rudnik i TE Stanari“ Stanari 2009
 Ispitivanje ugrađenog materijala na nosivoj konstrukciji i plaštu fermentora, tenzometrijskom metodom elektro-otpornim mjernim trakama pri radnom i ispitnom pritisku  „Pivara“ d.d. Tuzla 2009
 Ispitivanje izvozne čelične zatvorene užadi, ugrađene na izvozno postrojenje okna „Raspotočje“, RMU „Zenica“, magnetno indukcionom metodom, bez razaranja  RMU “Zenica“ Zenica 2009
 Laboratorijsko ispitivanje nosivosti jamskih hidrauličnih i frikcionih stupaca,Fn=400 kN  „Siming“ Jesenice na Doljenskem, R. Slovenija 2009
 Ispitivanje ugrađenog materijala na kotlu 1, energane GIKIL-a , tenzometrijskom metodom elektro-otpornim mjernim trakama pri radnom i ispitnom pritisku  GLOBAL ISPAT, KOKSNA INDUSTRIJA d.o.o. Lukavac 2009
 Laboratorijsko ispitivanje armirano-betonskih šahtova i poklopaca-ramova u kompletu do nazivne i ispitne sile  „Tegrad“ d.o.o. Drinovci Grude 2009
 spitivanje autoklava u krugu fabrike „Siporex“ Tuzla  „Vinprom“ d.o.o. Ljubljana, R. Slovenija 2009
 Ispitivanje transportne trake sa čeličnim kordom glavne izvozne trake rudnika „Mramor“  Rudnici „Kreka“ Tuzla Pogon: Mramor 2009
 Ispitivanje izvoznih koševa RMU “Zenica“ pogon „Stara jama“  RMU “Zenica“ Zenica 2009
 Pregled i ispitivanje materijala i zavarenih spojeva metodama bez razaranja kao i kontrolni proračun fermentora 900 HL u Pivari Tuzla  Pivara Tuzla d.d. Tuzla 2009
 Tehnologija zavarivanja rezervoara sirovog ulja 2500 t u preduzeću „Bimal“ Brčko  „BIMAL“ d.d. Brčko 2009
 Elaborat pregleda i ispitivanja zavarenih spojeva metodama bez razaranja generalni remont i zamjena pojedinih elemenata čelične konstrukcije bagera SRs-220 – vizuelna kontrola (VT), Penetrantska kontrola (PT) Ultrazvučna kontrola (UT) Radiografska kontrola (RT)  Rudnici „Kreka“ u Tuzli d.o.o. Radionice Šićki Brod 2009
 Konzultantska usluga-tehnički nadzor i podršku ispitivanja i gašenja gorućeg ugljena na području „Vihovići“ Mostar, za period 18 mjeseci  Grad Mostar JIP „Vihovići“ Mostar 2009
 Projekt mjera zaštite od eksplozije i požara ugljene prašine u objektima i prostorima TE „Tuzla“  JP „Elektroprivreda BIH“ d.o.o. Sarajevo, Podružnica TE „Tuzla“ 2009
 Dvogodišnje provođenje monitoringa na bay-pass sustavu-prijemosnici jezero Vihovići – rijeka Neretva u Neretvanskom rovu  Grad Mostar JIP „Vihovići“ Mostar 2009
 Vještaćenje i procjena štete na stambenim objektima uslijed djelovanja rudarskih radova u naseljima Alajbegovići i Hausovići  Općina Kakanj 200
 Izrada plana aktivnosti sa mjerama i rokovima za potpuno smanjenje emisija, odnosno zagađenja i usaglašavnje sa najboljim tehnikama za lokalitet separacije i kamenoloma u selu “Gračanica” Općina Živinice  Terakop Tuzla 2008
 Laboratorijsko ispitivanje izvoznih posuda okna “Sretno” metodom elektro-otpornim mjernim trakama do ispitne nosivosti  RMU “Breza” 2008
 Ispitivanje kvalitete plašta fermentora metodom elektro-otpornim mjernim trakama do ispitne nosivosti  PIVARA Tuzla 2008
 Ispitivanje hidrauličkih stupaca za jamsku podgradu  SIming Jesenice, Slovenia 2008
 Ispitivanje mostova na auto-cesti Sarajevo-Zenica metodom elektro-otpornih mjernih traka do ispitne nosivosti  Barel Tuzla 2008
 Elaborat o ispitivanju betonske konstrukcije tribina gradskog stadiona u Sanskom Mostu  Općina Sanski Most 2007
 Ispitivanje nosive užadi na rotornom bageru, metodom bez razaranja-magnetna indukcija  Rudnik “Kreka” Pogon “Šikulje” Lukavac 2007
 Ispitivanje građevinske armature i armaturnih mreža  Tehnograd Tuzla 2007
 Ispitivanje nosive užadi na odlagaču, metodom bez razaranja-magnetna indukcija  Rudnik “Kreka” Pogon “Dubrave” Dubrave 2007
 Elaborat o izvršenom ispitivanju monolita i vulkaniziranog spoja transportera sa tekstilnim ulošcima za prevoz ljudi i materijala  RMU “Zenica” 2007
 Ispitivanje čelične užadi ugrađene na rudarskoj mehanizaciji (rotorni bager, odlagači i dr.) na PK Gračanica  JP Rudnik i Termoelektrana Gacko 2007
 Ispitivanje građevinske armature i armaturnih mreža  Tehnograd Tuzla 2007
 Praćenje kvaliteta proizvodnje: blokova za zidanje, hemijskih proizvoda, betona i betonske galanterije  SPLONUM Sanski Most 2007
 Izrada plana aktivnosti sa mjerama i rokovima za potpuno smanjenje emisija, odnosno zagađenja i usaglašavnje sa najboljim tehnikama za lokalitet separacije gipsa “Breščići” Kulen Vakuf  Rudnici gipsa Donji Vakuf 2007
 Elaborat o mjerama vezanim za uslove rada poliuretansje pjene u vanrednim situacijama  “Zaharex” Špionica 2007
 Ispitivanje laboratorijskih poligonih i teoretskih ispitivanja eksplozivne materije “Brinex”  GP “KTM-Brina” Posušje 2007
 Elaborat seizmičkog dejstva masovnih miniranja koja se izvode na PK tehničkog kamena PK “Greben” Kakanj i njhov uticaj na stabilnost i sigurnost objekata  Hidrogradnja Sarajevo 2007
 Nadzor na izvođenju radova na rekonstrukciji savskog nasipa u Grebnicama  JP “Vodoprivreda” slivovi rijeke Save Sarajevo 2006
 Ispitivanje aditiva i izrada receptura za beton  BASF Sarajevo 2006