Trebate projekat, elaborat ili studiju, obratite nam se sa zahtjevom za ponudu i naše stručno osoblje će Vam je u najkraćem roku pripremiti!

Oblasti djelovanja

 • Površinska eksploatacija
 • Podzemna eksploatacija
 • Eksploatacija soli i uskladištenje sirovina
 • Zaštita na radu i zaštita od požara
 • Geofizičko-seizmološka i geoelektrična istraživanja
 • Ispitivanje materijala i konstrukcija metodama razaranja i nerazaranja
 • Mašinstvo, elektrotehnika, građevinarstvo, priprema mineralnih sirovina, geodezija, ekonomske nauke
 • Geologija i geotehnika

Studije, projekti, analize, ekspertize, programi,elaborati, konsalting i inženjering usluge

 • Stručne podloge za programe i planove razvoja, investicioni programi, tender dokumentacije, revizije projekata
 • Recenzije studija, elaborata, programa, ekspertiza, stručnih knjiga, časopisa i članaka
 • Nadzor nad izgradnjom objekata
 • Savremeno opremljene specijalizovane laboratorije
 • Nadzor nad izgradnjom investicionih objekata
 • Afirmisani naučni i stručni radnici
 • U projekte se ugrađuju savremena proizvodna i ekonomična tehnička sredstva domaće i inozemne proizvodnje

Ostale djelatnosti

 • Poslovi ugovorne kontrole kvaliteta roba u međunarodnom prometu
 • Uspostavljanje viših oblika saradnje sa inostranim partnerima, kao što su poslovno-tehnička saradnja, proizvodna kooperacija, zajednička ulaganja itd.
 • Dokumentaciona-informativna djelatnost
 • Izdavanje naučno-stručnog časopisa “Rudarstvo”
 • Kopiranje, skeniranje, obrezivanje, formatiziranje, uvezivanje i koričenje
 • Široke mogućnosti: oprema, iskustvo i rezultati, kadrovi za uvođenje novih djelatnosti itd.

Rudarski institut d.d. Tuzla vrši poslove projektovanja iz oblasti hidrotehnike, izradu svih vrsta elaborata, studija i projekata za ishodovanje vodnih akata.

Rudarski institut d.d. Tuzla posjeduje Ovlaštenje za složene vodne objekte ili aktivnosti izdato od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ( A lista) i Ovlaštenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja za projektovanje u oblasti hidrotehnike.

OPŠIRNIJE O NAMA U DOKUMENTU: Profil kompanije

Više od 50 godina rada rudarskog instituta

U Tuzli se 1960. godine osniva Institut za rudarska i hemijsko-tehnološka istraživanje. Naime, Izvršno vijeće Narodne Republike Bosne i Hercegovine, 16. decembra 1960. godine, donijelo je uredbu o osnivanju Instituta za rudarska i hemijsko-tehnološka istraživanja u Tuzli.

Institut za rudarska i hemijsko-tehnološka istraživanja funkcionirao je kao naučna ustanova na osnovu Zakona, a u njegovom okviru djelovala je institucija za naučnoistraživački rad u oblasti eksploatacije mineralnih sirovina i zaštite – Zavod za rudarstvo i Zavod za ventilaciju i zaštitu.

Institut je zadržao integritet svoga razvoja do druge polovine sedamdesetih godina kada je ocijenjeno da postojeća organizacija naučnog istraživačkog rada u rudarstvu i hemijskoj tehnologiji nije u potrebnoj mjeri funkcionalna, pa je, 1977. godine, Institut za rudarska i hemijsko-tehnološka istraživanja reorganiziran. Osnovano je pet instituta od kojih je u oblasti rudarstva formirana Radna organizacija Rudarsko-geološki institut i fakultet u Tuzli.

U sastavu Radne organizacije Rudarsko-geološki institut i fakultet, pored OOUR Instituta za rudarska istraživanja u čiji sastav je ušao i CIR rudnika Kreka, djeluju OOUR Rudarsko-geološki fakultet i Elektronska obrada podataka, kao osnovne organizacija udruženog rada i Radna zajednica zajedničkih poslova. Sjedište Instituta je u Tuzli, a ima svoje odjeljenje i u Sarajevu.

Krajem osamdesetih godina XX stoljeća, u vrijeme složene društveno-ekonomske i političke krize sa značajnim ekonomskim teškoćama suočavaju se i visokoškolske i naučnoistraživačke institucije, pa i uspostavljeni odnosi u Radnoj organizaciji Rudarsko-geološki institut i fakultet stupaju u kritičnu fazu u kojoj dolazi i do transformacije ove organizacije krajem 1989. godine kada je konstituiran Rudarski institut u Tuzli. Poslije izvršene privatizacije, koja se razvijala u skladu sa zakonskim procedurama i propisanim rokovima od 31. oktobra 2001.godine Rudarski institut u Tuzli funkcionira kao d.d. Konstituirana je Skupština društva , izabran Nadzorni odbor i imenovana uprava.

U dugogodišnjem periodu obavljena su značajna razvojna i primijenjena istraživanja za potrebe svih rudnika u BiH i šire kao i za potrebe drugih privrednih i društvenih subjekata, izrađene mnogobrojne studije, projekti, elaborati, programi, analize, ekspertize u različitim oblastima: površinskoj i podzemnoj eksploataciji mineralnih sirovina, rudarstvu soli, zaštiti na radu, ventilaciji, ispitivanju materijala i konstrukcija, mašinstvu, elektrotehnici i građevinarstvu u rudarstvu, u pripremi mineralnih sirovina, geodeziji, geologiji i geotehnici, zaštiti okoline, rekultivaciji zemljišnih površina, u ekonomici u rudarstvu.

Na osnovu izrađenih projekata iz Rudarskog instituta razvila se proizvodnja na površinskim kopovima uglja: Kreke (Šikulje i Dubrave), Banovića (Grivice, Turija Čubrić) Kaknja (Vrtlište), Gacko, Ugljevik, te rudnicima boksita Vlasenica itd. Moglo bi se slobodno reći da većina današnjih rudarskih proizvodnih pogona i pratećih objekata je upravo isprojektovana na institutu u Tuzli ili Sarajevu. U isto vrijeme u podzemnoj eksploataciji uglja na osnovu novih projekata dolazi do značajnog poboljšanja metoda otkopavanja a time i sigurnosti na radu. Društveni cilj (DC XVI) započet na institutu trebao je upravo rezultirati novim unapređenjem tehnologija rada na proizvodnim rudnicima i to ciljano kroz izradu rotornog bagera prilagođenog složenim rudarsko-geološkim uvjetima rada kakvi vladaju na našim površinskim kopovima te uvođenjem hidrauličke samohodne podgrade u rudnicima sa jamskom eksploatacijom.

Pored toga što su stručni radnici Rudarskog instituta projektovali skoro sve značajnije površinske kopove i rudnike uglja s podzemnom eksploatacijom, institut je pružao i inženjering-usluge, a kadrovi RI su davali doprinos kroz naučnoistraživačku funkciju u vrijeme eksploatacije, doprinoseći ujedno i poboljšanju tehnologije, produktivnosti i sigurnosti rada.

Razvojem djelatnosti Instituta narastaju potrebe za osiguranjem odgovarajućih infrastrukturnih uvjeta radi uspješnog ostvarivanja i kontinuiranog unapređivanja naučnoistraživačkog rada. Uspješno poslovanje Instituta u dugom periopdu omogućavalo je i značajnija ulaganja u objekte, laboratorije, opremu, literaturu, tako da je institut dugo vremena bio najopremljenija institucija u rudarstvu bivše države. Krajem 1984. godine dovršena je izgradnja zgrade Instituta u Rudarskoj ulici u Tuzli i osiguran novi funkcionalan prostor za laboratorije i ukupnu djelatnost naučno-stručnih kadrova ove institucije.

U procesu razvoja djelatnosti Rudarskog instituta neprestano je jačala njegova kadrovska osnova, a u sadašnjem vremenu bez potpune nadgradnje nauke zadržana je kritična masa kadrova pri čemu su istraživači stjecali naučna i stručna zvanja, i sukladno uvjetima razvijala se naučnoistraživačka infrastruktura. Stručnjaci ove institucije decenijima su objavljivali naučne i stručne radove u domaćim i inostranim časopisima i na taj način rezultate vlastitih istraživanja činili dostupnim naučnoj i stručnoj javnosti.

Od samih početaka djelovanja Rudarskog instituta u Tuzli bila je prisutna svijest o potrebi otvorenosti prema zemlji i svijetu, pa je kontinuirano razvijana kreativna suradnja sa komplementarnim institucijama. Usko se surađivalo sa svim sličnim institutima u bivšoj SFRJ, a zatim sa institutima i rudnicima u SAD, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Njemačkoj, Poljskoj, Rusiji, Češkoj, Njemačkoj, Mađarskoj i drugim zemljama na zajedničkim naučnoistraživačkim projektima, razmjeni kadrova, literature i sl.

U teškim društveno-ekonomskim uvjetima u poratnom periodu Rudarski institut se bori za opstanak i razvoj te se vrši njegovo restrukturiranje. Ulažu se napori na prilagođavanju novim društveno-ekonomskim uvjetima i ostvarivanju funkcije u njima, iznalaze se odgovarajući oblici unutarnje organizacije za efikasnije djelovanje na tržištu.

Pojam kvalitete i njegova interpretacija razvijali su se kroz vrijeme – od prvobitnih izraza kao “prikladnost za upotrebu” (Joseph M. Juran) preko “usklađenosti sa specifikacijama” (Phil Crosby) do savremenog “zadovoljavanja zahtjeva i potreba kupca” (ISO 9001). Među svim tim raznovrsnim interpretacijama nama se ipak najviše dopada ona koju je izrekao William Edvards Deming, utemeljitelj teorije i prakse upravljanja kvalitetom: “Kvaliteta je ponos našega rada”. W. E. Deming je također primijetio da se uspon na više razine kvalitete ostvaruje kružnim kretanjem kao kad kotrljamo valjak uz kosinu pri čemu se izmjenjuju četiri ključna procesa upravljanja kvalitetom: planiranje i uspostavljanje ciljeva i procesa („Plan“), provedba tih procesa (Do) , provjera i mjerenje procesa („Check“) i poduzimanje radnji za poboljšanje („Act“)

Rudarski institut d.d. Tuzla još 2006. godine je prepoznao potrebu za uvođenjem poslovanja u skladu sa zahtjevima norme (standarda) BAS EN ISO 9001 i donio stratešku odluku o uvođenju Sistema upravljanja kvalitetom. Iste godine Rudarski institut d.d. Tuzla je uspostavio, dokumentirao, implementirao i certificirao Sistem upravljanja kvalitetom prema BAS EN ISO 9001 (certifikat br. 44 100 067063, izdat od TÜV NORD CERT GmbH Essen Njemačka) čime se povećala kvaliteta usluge, zadovoljstvo krajnjeg korisnika i konkurentnost organizacije.

Rudarski institut d.d. Tuzla je ustanova čija djelatnost obuhvaća pružanje naučnih i stručnih usluga izrade projekata i konsalting u rudarstvu, elektrotehnici, mašinstvu, građevinarstvu, geologiji, geotehnici, zaštiti na radu i zaštiti okoline, laboratorijskom ispitivanju materijala i konstrukcija i konfora radne sredine (niovoa okolinske buke).

NAŠA MISIJA – Kvalitetom, točnošću isporuke i pouzdanošću pri realizaciji svojih usluga trajno ispunjavati potrebe i očekivanja naših kupaca i ostalih zainteresiranih strana uz istovremenu brigu o zaštiti okoliša i poštovanju zakona i propisa.

NAŠA VIZIJA – Biti prepoznatljiv kao vodeća ustanova u BiH, te svojim znanjima, sposobnostima i odgovornim, profesionalnim radom našim kupcima pružiti uvijek više od njihovih očekivanja

Jezgru našeg Sistema upravljanja kvalitetom čini Politika kvaliteta (koja je javna i dostupna svim zainteresovanim stranama).

Politika kvaliteta Rudarskog instituta d.d. Tuzla

Naša vizija, dosadašnja praksa i stečeni ugled kako u zemlji tako i u inostranstvu u domenu rudarstva, geologije, mašinstva, elektrotehnike, građevinarstva, arhitekture, zaštite okoliša, laboratorijskih ispitivanja itd. obavezuje nas na intenzivan razvoj i pružanje usluga visokog kvaliteta uz zadovoljavanje potreba i zahtjeva svih zainteresovanih strana.

Kako bi smo održavali i stalno poboljšavali dostignute vrijednosti mi:

 • težimo da ono što kupcu isporučujemo, prevazilazi njegova očekivanja, nikad ne obećavajući ono što ne možemo postići;
 • primjenjujemo procesni pristup upravljanja poslovnim aktivnostima (u kome su procesi jasno definirani i vođeni u kontroliranim uslovima) i razmišljanje zasnovano na riziku;
 • provodimo naše poslovne aktivnosti na principima nepristrasnosti, objektivnosti i povjerljivposti, uvijek u skladu sa odgovarajućim zakonima, propisima, standardima, savremenim metodama istraživanja, dogovorenim rokovima i pozitivnom poslovnom praksom;
 • kontinuirano održavamo i poboljšavamo kompetentnost (kroz stalnu edukaciju i usavršavanje), svjesnost i motiviranost uposlenika za kvalitet i sigurnost;
 • postavljamo ambiciozne, mjerljive i ostvarljive ciljeve na svim relevantnim nivoima organizacione strukture konzistentno ovoj politici;
 • brinemo o zaštiti zdravlja i sigurnosti svih naših uposlenika, uposlenika podugovarača i vanjskih posjetilaca, prevencijom nesreća i povreda na radu;
 • sa našim partnerima i zainteresiranim stranama otvoreno komuniciramo te razvijamo i održavamo obostrano korisne partnerske odnose;
 • omogućavamo stalno praćenje svih procesa i pokretanje potrebnih mjera i poboljšanja u cilju smanjenja rizika;
 • kontrolišemo troškove u cilju pozitivnog poslovanja (zadovoljenja interesa svih zainteresovanih strana);
 • naše odluke temeljimo na činjenicama proizašlim iz istraživanja, nadziranja i mjerenja karakteristika proizvoda, procesa, sistema upravljanja kvalitetom i zadovoljstva kupaca;
 • primjenjujemo i stalno unapređujemo naš sistem upravljanja kvalitetom temeljen na zahtjevima standarda BAS EN ISO 9001 odnosno BAS EN ISO/IEC 17025 u ispitnim laboratorijama Rudarskog instituta d.d. Tuzla.

Od svih uposlenika Rudarskog instituta d.d. Tuzla očekujemo da se ponašaju u skladu sa ovom Politikom i dosljedno primjenjuju principe Politike kvaliteta (shodno vlastitim odgovornostima i ovlaštenjima) i tako daju svoj doprinos ostvarenju postavljenih ciljeva.

Direktor

Dr. sc. Eldar Pirić, dipl.inž.maš.

Prilozi:

Certifikat je izdat od strane TÜV NORD CERT GmbH Essen Njemačka i važi do 17.12.2024. godine.

Certifikat EN ISO 9001:2015 na bosanskom jeziku (.pdf/3,36 MB)

Certifikat EN ISO 9001:2015 english (.pdf/3,31 MB)

Rudarski institut d.d. Tuzla ima poslovnu saradnju sa velikim brojm instituta, fakulteta i dr. ustanove u zemlji i inostranstvu sa kojima ima potpisane ugovore o poslovno-tehničkoj saradnji i to:

“Energetski institut Hrvoje Požar” Zagreb, Republika Hrvatska
“Rudarsko-geološko građevinski fakultet” Tuzla
“Institut za zemljotresno inženjerstvo i inženjersku seizmologiju na Univerzitetu “Sv. Kiril i Metodij” Skopje, Republika Makedonija
“Institut za vodoprivredu “Jaroslav Černi” AD Beograd, Srbija
“Rudarsko-geološki fakultet” Beograd, Srbija
“Rudarsko-geološki naftni fakultet” Zagreb, Republika Hrvatska
“ENERKON d.o.o.”, preduzeće za projektovanje, građenje, trgovinu i usluge u energetici, industriji i tehnici zaštite okoliša Zagreb, Republika Hrvatska.
PIO “KERAMOPROJEKT” Trenčin Slovačka Republika.
Rudarski institut d.d. Tuzla i “HarbourDom Consulting GmbH” Cologne, Germany imaju potpisan Memorandum o razumijevanju i zajedničkom nastupanju na tržištu.

Nadzorni odbor rudarskog instituta d.d. tuzla

Konstituisanjem Rudarskog instituta kao dioničkog društva, izvršen je izbor prvog Nadzornog odbora od pet članova, 31. oktobra 2001. godine.

Nadzorni odbor je u proteklom periodu nekoliko puta transformisan mijenjanjem organizacionih formi, a ovu odgovornu dužnost je do sada obavljalo četrnaest članova. Danas ovaj organ u svom sastavu ima tri člana.

Osnovna djelatnost Nadzornog organa odvija se u skladu sa Statutom, a, u najširem smislu, svodi se na nadziranje ukupnog poslovanja Rudarskog instituta kao dioničkog društva, rada Uprave, zatim na pripreme Skupštine i podnošenje izvještaja ovom organu o poslovanju Dioničkog društva, na imenovanje uprave, raspodjelu dobiti, redovnu kontrolu blagajne i vršenje drugih ovlaštenja te preuzimanje odgovornosti predviđenih zakonom i Statutom. U dosadašnjoj praksi, Skupština je usvojila sve izvještaje Nadzornog odbora, što potvrđuje uspješnost njegovog rada.

U proteklom je razdoblju ostvarivana uspješna saradnja Nadzornog odbora sa Upravom, koja je, vodeći dobro osmišljenu poslovnu politiku, politiku dobrog domaćina, stvorila ambijent u kome se, uz adekvatno ostvarivanje uloge izvršnih direktora i uposlenika, kontinuirano unapređuje naučnoistraživačka uloga Rudarskog instituta i poboljšavaju finansijski rezultati u poslovanju, a ostvarivanjem dobiti omogućava da dioničari dobivaju dividendu.

Izvještaj nezavisnog revizora, 2018 – PDF LINK

Naši partneri