Naučno istraživački centar za geologiju, geotehniku i građevinarstvo

Reference tima za geološka istraživanja

Opis poslaNaručilacGodina
Geološko praćenje i geološki nadzor sa izradom izvještaja o stanju i kvalitetu rezervi dolomita na ležištu „Podbor”, lokalitet Kolivret, općina Prozor- Rama za 2019. godinuG.S. „Građenje” d.o.o. Prozor-Rama2019.
Elaborat zaštite izvorišta „Ljubijankići”, općina CazinJ.K.P. Vodovod d.o.o. Cazin2018.
Geološko praćenje i geološki nadzor sa izradom izvještaja o stanju i kvalitetu rezervi dolomita na ležištu „Bučići” kod Novog Travnika za 2018. godinuG.P. „Građevinar” Novi Travnik2018.
Projekat detaljnih geoloških istraživanja ležišta krečnjaka na lokalitetu Prisoje, općina TeočakBijeljina put d.o.o. Fortis Group2018.
Tehničko osmatranje brana i akumulacija „Hazna” i „Vidara” u Gradačcu za 2018. godinuAgencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo2018.
Nadzor nad izvođenjem hidrogeoloških radova za potrebe zahvatanja podzemnih voda za naselje općine SapnaOpćina Sapna2017-2018.
Izvođenje detaljnih geoloških istražnih radova na ležištu uglja „Kotezi” kod Bugojna
– geološki nadzor sa izradom projektne dokumentacije
.P.Elektroprivreda BiH Z.D. Rudnik uglja Gračanica d.o.o. Gornji Vakuf/Uskoplje2017.-2018.
Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda na području općine Novi TravnikOpćina Novi Travnik2018.
Geološko praćenje i geološki nadzor sa izradom izvještaja o stanju i kvalitetu rezervi krečnjaka na ležištu „Stupari” kod Kladnja za 2018. godinuT.S.E. „Stupari” Kladanj2018.
Realizacija II faze istraživanja ležišta kamene soli na području općine LukavacSisecam soda Lukavac2017.
Tehničko osmatranje brana i akumulacija „Hazna” i „Vidara” u Gradačcu za 2017. godinuAgencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo2017.
Projekat detaljnih geoloških istraživanja ležišta kvarcnog pijeska na lokalitetu Donja Smoluća, opština LukavacXella BiH d.o.o. Tuzla2017.
Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi uglja-lignita ležišta „Dimnjače“ G.Vakuf/UskopljeJ.P. Elektroprivreda BiH Z.D. Rudnik uglja Gračanica d.o.o. Gornji Vakuf/Uskoplje2017.
Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi dolomita (kao tehničkog građevinskog kamena) za proširenje eksploatacionog polja ležišta „Ostrožac“ kod CazinaĐuzelić d.o.o. Cazin2017.
Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi glavnog i podinskog ugljenog sloja na ležištu „Repovački potoka“ kod KaknjaJ.P.Elektroprivreda BiH Z.D. RMU “Kakanj”d.o.o Kakanj2017.
Tehničko osmatranje brana i akumulacija „Hazna” i „Vidara” u Gradačcu za 2016. godinuAgencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo2016.
Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja u cilju zahvatanja podzemne vode za naselja općine SapnaOpćina Sapna2016.
Studija ležišta kvarcnog pijeska sa ocjenom mogućnosti njegove primjene u proizvodnji porobetonaXella BiH d.o.o. Tuzla2016.
Tehnički projekat istražnih bušotina LS-1, Dh-3 i Dh-5 na kamenu so na području općine LukavacSISECAM SODA SSL Lukavac2016.
Realizacija I-faze geoloških istraživanja kamene soli na području općine Lukavac sa izradom IzvještajaSISECAM SODA SSL Lukavac2016.
Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi krečnjaka na kamenolomu “Ribnica” kod KaknjaTvornica cementa d.d. Kakanj2016.
Projekat detaljnih geoloških istraživanja ležišta krečnjaka „Sklopovi“ u okviru eksploatacionog polja Rudnika BanovićiRudnik mrkog uglja Banovići d.d. Banovići2016.
Revizija “Osnovnog projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja podinskog ugljenog sloja na području rudnika “Mramor” u Mramoru.”J.P.Elektroprivreda BiH Z.D. Rudnik „Mramor”2016.
Idejni projekat, otvaranja, eksploatacije, pripreme i oplemenjivanja rude ceruzita u rudniku “Olovo” u OlovuGEOMET d.o.o. Olovo2015.
Glavni rudarski projekat otvaranja i eksploatacije ležišta rude ceruzita kod Olova, jama “Očkalj”GEOMET d.o.o. Olovo2015.
Pojednostavljeni rudarski projekat kontrolno – sigurnosnih mjera u posteksploatacionom periodu ležišta kamene soli u TuzliRudnik soli Tuzla d.d. Tuzla2015.
Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji  i proračunu rezervi tehničkog građevinskog kamena krečnjaka u ležištu “Stupari” kod KladnjaT.S.E. d.o.o. Stupari – Kladanj2015.
Projekat miniranja na dovodnom tunelu “HE Dub”Hidroinvest“ d.o.o. Rogatica2015.
Projekat ventilacije radilišta na dovodnom tunelu „HE-Dub“Hidroinvest“ d.o.o. Rogatica2015.
Osnovni projekat detaljnih geoloških istraživanja kamene soli sjeverno od rijeke  Spreče na području općine Lukavac I-faza.Investitor: ”SSL Sisecam soda” d.o.o. Lukavac2015.
Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi mrkog uglja u ležištu ”Bila”  općine Travnik i ZenicaJP ”Elektroprivreda BiH”, ZD RMU ”Abid Lolić”-Bila2015.
Projekat dopunskih hidrogeoloških istraživanja izvorišta „Domažić“ Općina GradačacOpćina Gradačac2015.
Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi tehničkog građevinskog kamena (spilita i krečnjaka) u ležištu „Kota“, kod VarešaBBM Vareš2014.
Projekat detaljnih geoloških istraživanja ležišta antimona na području Čemernice, općina FojnicaMiličević d.o.o. Kreševo2014.
Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi rude olova – ceruzita na lokalitetima Očekalj i Prgoševo, općina OlovoGeomet d.o.o.,Sase Srebrenica2014.
Kosovo power project Procjena uticaja na životnu sredinu i socijalna pitanja (ESIA) -oblast hidrogeologije-Svjetska banka2014-2015.
Karakterističnim tijelima podzemnih voda podsliva rijeke Bosne (Sprečko polje, Toplica, Stupari, Orašje-Domaljevac)Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo2013.
Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi gipsa na ležištu „Elezovac“, kod Donjeg VakufaRudnici gipsa d.d., Donji Vakuf2013.
Projekat detaljnih geoloških istraživanja ležišta olova, cinka i barita u istražnom polju Rupice-Juraševac-BrestićEasterm mining d.o.o. Visoko2013.
Studija dugoročnog snabdijevanja tvornice cementa “Banovići” glavnim sirovinama i energentima iz Rudnika mrkog uglja “Banovići” – rezerveRudnik mrkog uglja Banovići d.d. Banovići2013.
Elaborat o mogućnostima obezbjeđenja količine i kvaliteta krečnjaka u skladu sa idejnim projektom bloka 8 u TE KakanjJ.P. Elektroprivreda BiH d.d. Sararajevo2012.
Strateška procjena utjecaja na okoliš Rudnika i TE Kongora – geologija i hidrogeologija –J.P. Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar2011.
Elaborata o rezervama i kvalitetu laporca kao cementne sirovine na lokalitetu RMU „Đurđevik“J.P. Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Z.D. RMU „Đurđevik“2011.
Studija dugoročnog snabdijevanja ugljem TE “Banovići“ iz Rudnika mrkog uglja „Banovići“
– rezerve i kvalitet uglja u ležištu –
Rudnik mrkog uglja Banovići d.d. Banovići2011.
Elaborat o snabdijevanju krečnjakom novog bloka 7
– 450 MW u TE „Tuzla“
J.P. Elektroprivreda BiH d.d. Sararajevo2011.
Studija mineralnih i rudnih nalazišta za područje grada MostaraGrad Mostar – Zavod za prostorno uređenje2010.
Studija dugoročnog snabdijevanja ugljem TE „Kakanj“ iz Rudnika mrkog uglja „Kakanj“, „Breza“ i „Zenica“ – rezerve i kvalitet uglja u ležištu –J.P. Elektroprivreda BiH d.d. Sararajevo2009.
Studija dugoročnog snabdijevanja ugljem TE Tuzla sa površinskih kopova “Šikulje”‘ i “Dubrave” – rezerve i kvalitet uglja u ležištu –J.P. Elektroprivreda BiH d.d. Sararajevo2009.
Izrada Elaborata o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi termomineralne vode izvorišta J.Z.U. „Ilidža“ GradačacJZU „Ilidža“ Gradačac2009.