Naučno istraživački centar za geologiju, geotehniku i građevinarstvo

Reference tima za geološka istraživanja

Opis posla

Naručilac

Godina

Geološko praćenje i geološki nadzor sa izradom izvještaja o stanju i kvalitetu rezervi dolomita na ležištu „Podbor”, lokalitet Kolivret, općina Prozor- Rama za 2019. godinu G.S. „Građenje” d.o.o. Prozor-Rama 2019.
Elaborat zaštite izvorišta „Ljubijankići”, općina Cazin J.K.P. Vodovod d.o.o. Cazin 2018.
Geološko praćenje i geološki nadzor sa izradom izvještaja o stanju i kvalitetu rezervi dolomita na ležištu „Bučići” kod Novog Travnika za 2018. godinu G.P. „Građevinar” Novi Travnik 2018.
Projekat detaljnih geoloških istraživanja ležišta krečnjaka na lokalitetu Prisoje, općina Teočak Bijeljina put d.o.o. Fortis Group 2018.
Tehničko osmatranje brana i akumulacija „Hazna” i „Vidara” u Gradačcu za 2018. godinu Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo 2018.
Nadzor nad izvođenjem hidrogeoloških radova za potrebe zahvatanja podzemnih voda za naselje općine Sapna Općina Sapna 2017-2018.
Izvođenje detaljnih geoloških istražnih radova na ležištu uglja „Kotezi” kod Bugojna
– geološki nadzor sa izradom projektne dokumentacije
.P.Elektroprivreda BiH Z.D. Rudnik uglja Gračanica d.o.o. Gornji Vakuf/Uskoplje 2017-2018.
Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja podzemnih voda na području općine Novi Travnik Općina Novi Travnik 2018.
Geološko praćenje i geološki nadzor sa izradom izvještaja o stanju i kvalitetu rezervi krečnjaka na ležištu „Stupari” kod Kladnja za 2018. godinu T.S.E. „Stupari” Kladanj 2018.
Realizacija II faze istraživanja ležišta kamene soli na području općine Lukavac Sisecam soda Lukavac 2017.
Tehničko osmatranje brana i akumulacija „Hazna” i „Vidara” u Gradačcu za 2017. godinu Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo 2017.
Projekat detaljnih geoloških istraživanja ležišta kvarcnog pijeska na lokalitetu Donja Smoluća, opština Lukavac Xella BiH d.o.o. Tuzla 2017.
Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi uglja-lignita ležišta „Dimnjače“ G.Vakuf/Uskoplje J.P. Elektroprivreda BiH Z.D. Rudnik uglja Gračanica d.o.o. Gornji Vakuf/Uskoplje 2017.
Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi dolomita (kao tehničkog građevinskog kamena) za proširenje eksploatacionog polja ležišta „Ostrožac“ kod Cazina Đuzelić d.o.o. Cazin 2017.
Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi glavnog i podinskog ugljenog sloja na ležištu „Repovački potoka“ kod Kaknja J.P.Elektroprivreda BiH Z.D. RMU “Kakanj”d.o.o Kakanj 2017.
Tehničko osmatranje brana i akumulacija „Hazna” i „Vidara” u Gradačcu za 2016. godinu Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo 2016.
Projekat detaljnih hidrogeoloških istraživanja u cilju zahvatanja podzemne vode za naselja općine Sapna Općina Sapna 2016.
Studija ležišta kvarcnog pijeska sa ocjenom mogućnosti njegove primjene u proizvodnji porobetona Xella BiH d.o.o. Tuzla 2016.
Tehnički projekat istražnih bušotina LS-1, Dh-3 i Dh-5 na kamenu so na području općine Lukavac SISECAM SODA SSL Lukavac 2016.
Realizacija I-faze geoloških istraživanja kamene soli na području općine Lukavac sa izradom Izvještaja SISECAM SODA SSL Lukavac 2016.
Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi krečnjaka na kamenolomu “Ribnica” kod Kaknja Tvornica cementa d.d. Kakanj 2016.
Projekat detaljnih geoloških istraživanja ležišta krečnjaka „Sklopovi“ u okviru eksploatacionog polja Rudnika Banovići Rudnik mrkog uglja Banovići d.d. Banovići 2016.
Revizija “Osnovnog projekta detaljnih hidrogeoloških istraživanja podinskog ugljenog sloja na području rudnika “Mramor” u Mramoru.” J.P.Elektroprivreda BiH Z.D. Rudnik „Mramor” 2016.
Idejni projekat, otvaranja, eksploatacije, pripreme i oplemenjivanja rude ceruzita u rudniku “Olovo” u Olovu GEOMET d.o.o. Olovo 2015.
Glavni rudarski projekat otvaranja i eksploatacije ležišta rude ceruzita kod Olova, jama “Očkalj” GEOMET d.o.o. Olovo 2015.
Pojednostavljeni rudarski projekat kontrolno – sigurnosnih mjera u posteksploatacionom periodu ležišta kamene soli u Tuzli Rudnik soli Tuzla d.d. Tuzla 2015.
Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji  i proračunu rezervi tehničkog građevinskog kamena krečnjaka u ležištu “Stupari” kod Kladnja T.S.E. d.o.o. Stupari – Kladanj 2015.
Projekat miniranja na dovodnom tunelu “HE Dub” Hidroinvest“ d.o.o. Rogatica 2015.
Projekat ventilacije radilišta na dovodnom tunelu „HE-Dub“ Hidroinvest“ d.o.o. Rogatica 2015.
Osnovni projekat detaljnih geoloških istraživanja kamene soli sjeverno od rijeke  Spreče na području općine Lukavac I-faza. Investitor: ”SSL Sisecam soda” d.o.o. Lukavac 2015.
Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi mrkog uglja u ležištu ”Bila”  općine Travnik i Zenica JP ”Elektroprivreda BiH”, ZD RMU ”Abid Lolić”-Bila 2015.
Projekat dopunskih hidrogeoloških istraživanja izvorišta „Domažić“ Općina Gradačac Općina Gradačac 2015.
Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi tehničkog građevinskog kamena (spilita i krečnjaka) u ležištu „Kota“, kod Vareša BBM Vareš 2014.
Projekat detaljnih geoloških istraživanja ležišta antimona na području Čemernice, općina Fojnica Miličević d.o.o. Kreševo 2014.
Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi rude olova – ceruzita na lokalitetima Očekalj i Prgoševo,
općina Olovo
Geomet d.o.o.
Sase Srebrenica
2014.
Kosovo power project Procjena uticaja na životnu sredinu i socijalna pitanja (ESIA) -oblast hidrogeologije- Svjetska banka 2014-2015.
Karakterističnim tijelima podzemnih voda podsliva rijeke Bosne (Sprečko polje, Toplica, Stupari, Orašje-Domaljevac) Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo 2013.
Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi gipsa na ležištu „Elezovac“, kod Donjeg Vakufa Rudnici gipsa d.d.
Donji Vakuf
2013.
Projekat detaljnih geoloških istraživanja ležišta olova, cinka i barita u istražnom polju Rupice-Juraševac-Brestić Easterm mining d.o.o. Visoko 2013.
Studija dugoročnog snabdijevanja tvornice cementa “Banovići” glavnim sirovinama i energentima iz Rudnika mrkog uglja “Banovići” – rezerve Rudnik mrkog uglja Banovići d.d. Banovići 2013.
Elaborat o mogućnostima obezbjeđenja količine i kvaliteta krečnjaka u skladu sa idejnim projektom bloka 8 u TE Kakanj J.P. Elektroprivreda BiH d.d. Sararajevo 2012.
Strateška procjena utjecaja na okoliš Rudnika i TE Kongora – geologija i hidrogeologija – J.P. Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar 2011.
Elaborata o rezervama i kvalitetu laporca kao cementne sirovine na lokalitetu RMU „Đurđevik“ J.P. Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Z.D. RMU „Đurđevik“ 2011.
Studija dugoročnog snabdijevanja ugljem TE “Banovići“ iz Rudnika mrkog uglja „Banovići“
– rezerve i kvalitet uglja u ležištu –
Rudnik mrkog uglja Banovići d.d. Banovići 2011.
Elaborat o snabdijevanju krečnjakom novog bloka 7
– 450 MW u TE „Tuzla“
J.P. Elektroprivreda BiH d.d. Sararajevo 2011.
Studija mineralnih i rudnih nalazišta za područje grada Mostara Grad Mostar – Zavod za prostorno uređenje 2010.
Studija dugoročnog snabdijevanja ugljem TE „Kakanj“ iz Rudnika mrkog uglja „Kakanj“, „Breza“ i „Zenica“ – rezerve i kvalitet uglja u ležištu – J.P. Elektroprivreda BiH d.d. Sararajevo 2009.
Studija dugoročnog snabdijevanja ugljem TE Tuzla sa površinskih kopova “Šikulje”‘ i “Dubrave” – rezerve i kvalitet uglja u ležištu – J.P. Elektroprivreda BiH d.d. Sararajevo 2009.
Izrada Elaborata o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi termomineralne vode izvorišta J.Z.U. „Ilidža“ Gradačac JZU „Ilidža“ Gradačac 2009.