Naučno istraživački centar za geologiju, geotehniku i građevinu

Reference tim za ispitivanje građevinskih materijala i konstrukcija

Projekti

Naručilac

Godina

Glavni projekat uređaja za prečišćavanje deponijskog filtrata na regionalnoj deponiji Mošćanica. Investitor: „Regionalna deponija Mošćanica“ d.o.o. Zenica 2019.
Glavni projekat vodovoda i kanalizacije pogona za proizvodnju materijala za završne radove u građevinarstvu „Glas Komerc“ d.o.o. Gradačac Investitor: „Glas Komerc“ d.o.o. Gradačac 2018.
Nadzor nad izođenjem radova na rekonstrukcij nasipa u Srednjoj i Odžačkoj Posavini (cca dužine 16 km) Delegacija EU u Bosni i Hercegovini 2018.
Glavni – izvedbeni projekat prikupljanja, tretmana i ispuštanje otpadnih voda iz pogona za rezanje i finalnu obradu drveta preduzeća „Rose Wood“ d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje Investitor: „Rose Wood“ d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje 2018.
Glavni projekat sanacije taložnica Bijelo more br.1,2, 3 i 4 Investitor: “Soda Sisecam” d.o.o. 2018.
Studija za izdavanje prethodne vodne saglasnosti „Repro centar roditeljska jata lake linije“. Pogon za odgoj roditeljskih jata i proizvodnju rasplodnih jaja. Lokalitet: Jeginov Lug, Kalesija Investitor: „Bingo export-import“ d.o.o. Tuzla 2018.
Glavni projekat prikupljanja i zbrinjavanja otpadnih voda kompleksa farme koka nosilja kapaciteta 186 000 mjesta, lokalitet: Kovači, Živinice Investitor: „Bingo export-import“ d.o.o. Tuzla 2018.
Glavni projekat postepenog zatvaranja deponije komunalnog otpada „Mitale“ i izgradnja pratećeg sadržaja prilagođenog regionalnom konceptu odlaganja otpada Općina Novi Travnik 2018.
Glavni projekat hidrotehnički objekti odlagališta Ribnica- Brana Ribnica JP “Elektroprivreda” BiH d.d., ZD RMU “Kakanj” d.o.o. 2017.
Nadzor nad radovima na rekonstrukciji bosanskog nasipa, dionica Prud-Neteka na području Odžačke Posavine PIU Šumarstva i Poljoprivrede Bosna i Hercegovina 2017.
Glavni projekat prikupljanja, prečišćavanja i ispuštanja otpadnih voda sa površinskog kopa “Bistrica”, Gornji Vakuf “Rudnici gipsa” z.d.d. Donji Vakuf 2017.
Nadzor nad izvođenju radova na rekonstrukciji savskog odbrambenog nasipa na poplavnim područjima Odžačke Posavine dionica km 0+000- km 1+250 Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo 2017.
Glavni projekat sanacije klizišta uz prilazni put ka odlagalištu šljake Jezero TE „Tuzla“, u Tuzli 2016.
Nadzor nad izvođenjem radova sanacije armirano-betonskog zida na lokalitetu Pauk, općina Domaljevac-Šamac, Srednja Posavina Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo 2016.
Nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji bunara „B6“ na izvorištu termomineralne vode „Ilidža“ Gradačac JZU centar za fiziklnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac 2016.
Glavni projekat sanacije klizišta „Behranova njiva“ – lokalitet Suljići Općina Kladanj 2016.
Dodatak glavnog projekta zatvaranja deponije Babunovići u Srebreniku Općina Srebrenik 2016.
Glavni projekat sanacije nestabilnog dijela padine u naselju “Grabov Potok” u Tuzli Grad Tuzla – Služba civilne zaštite 2015.
Nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukcji nasipa u Srednjoj Posavini- lokalitet Tursinovac (cca 3 km) PIU Šumarstva i Poljoprivrede Bosna i Hercegovina 2015.
Nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukcji nasipa u Odžačkoj Posavini- lokalitet Prud (cca 3 km) PIU Šumarstva i Poljoprivrede Bosna i Hercegovina 2015.
Ispitivanja probnim opterećenjem armiranobetonske konstrukcije tribine II fudbalskog terena u MZ Dizdaruša, izrada statističke analize rezulata ispitivanja probnih betonskih tijela te izrada završne ocjene kvaliteta ugrađenog betona u navedeni objekat Zanat-tex d.o.o. Brčko 2014
Ispitivanje gotovih betonskih proizvoda (blokovi, cijevi, ivičnjaci, opločnjaci i sl.) Više naručioca 2013-2018.
Praćenje i kontrola proizvodnje betona ne fabrikama betona (ispitivanje čvrstoće betona, ispitivanje svježeg betona, kontrolna ispitivanja ulaznih komponenti za spravljanje betona, izrada receptura za spravljanje betona) Više naručioca 2008-2018.
Ispitivanje aditiva za beton Više naručioca 2013-2018.
Ispitivanje betonskih gabiona Više naručioca 2014.
Ispitivanje građevinskih ljepila i maltera Više naručioca 2014.
Naknadno ispitivanje betona ugrađenog u konstrukciju (metoda sa razaranjem- kernovanje i metoda bez razaranja metoda skletomera) Više naručioca 2014.
Ispitivanje vodonepropustljivosti betona  za objekat: Postrojenje za prečišćavanje otpaadnih voda u Bijeljini Higra d.o.o. Bijeljina 2014.
Ispitivanje kamena, agregata za spravljanje betona i asfalta, ispitivanje kamenog materijala za tamponske slojeve i sl. 2012-2018.
Praćenje i kontrola proizvodnje betonskog crijepa Više naručioca 2014
Ispitivanje armiranobetonskih centrifugalnih stubova Više naručioca 2010-2013.
Stručni nadzor i laboratorijska ispitivanja nad izvođenjem radova „Sanacija brane Vidara“, i „Sanacija vodozahvatnog tornja i prelivnog šahta na jezeru Vidara“, općina Gradačac Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo 2012.
Usluga stručnog nadzora i laboratorijska ispitivanja nad izvođenjem radova „Uređenje desne obale rijeke Save u centru Orašja“ Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo 2012.
Izrada Projekta  zaštite  bunara ”B6” na izvorištu termomineralne  vode ”Ilidža”  Gradačac JZU Banja Ilidža Gradačac 2012.
Ispitivanje fizičko mehaničkih karakteristika   kamena i agregata (riječnog nanosa) są lokaliteta HES Gornja Neretva a za potrebe izgradnje mini hidroelektrana:  MHE Plačikus, MHE Trnovica, MHE Grebenac-Ušće, MHE Mjedenik, MHE Grebenac-Krupac i MHE Igaščica MHE „MARVEL“ d.o.o. Kalinovik 2012.
Izvještaj o rezultatima hemijskih analiza uzoraka iz bušotina sa lokaliteta „Vučjak“ kod Ugljevika Ruding a.d. Ugljevik 2011.
Izvještaj o rezultatima laboratorijskih ispitivanja fizičko-mehaničkih Tehnički institut Bijeljina 2011.
Karakteristika uzoraka sa ležišta uglja „Ugljevik Istok“ – Stari Ugljevik
Nadzor na izvođenju radova na “Rekonstrukciji Savskog odbrambenog nasipa na području Srednje Posavine, dionica Draganovci- Orašje Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo 2011.
Glavni projekat sanacije klizišta Siđe u naselju Gradišće, općina Zenica Općina Zenica 2011.
Glavni projekat zaštite temeljne jame- Uprava za indirektno oporezivanje BiH Banja Luka Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH regionalni centar Tuzla 2011.
Ispitivanje kamenog materijala za zastore željezničkih pruga JV Swietelsky-Alpine d.o.o. Doboj 2011.
Provođenje detaljnih inženjersko- geoloških i geomehaničkih ispitivanja zemljišta sa izradom projekta sanacije klizišta br.13-II u MZ Skakava Gornja, zaseok Pavići, Brčko Distrikt Brčko Distrikt 2009.
Izrada idejnog rješenja sanacije nestabilnog dijela padine na lokalitetu Čaklovići- Omladinski Dom u Tuzli Općina Tuzla 2009.
Izvedbeni projekat sanacije klizišta u mjestu Hausovići, općina Kakanj Općina Kakanj 2009.
Elaborat o geomehaničkim ispitivanjima tla i ispitivanju konstrukcije objekta u svrhu nadogradnje postojećeg objekta Doma zdravlja u Bijeljini JZU Dom Zdravlja Bijeljina 2008.
Ispitivanje konstrukcije poslovnog objekta „Mlin Dabić“ Bijeljina (silos za pšenicu, usipna rampa i administrativne prostorije) Biljana Dabić, Bijeljina 2008.
Ispitivanje betonske konstrukcije tribina gradskog stadiona u Sanskom Mostu Općina Sanski Most 2007.