Naučno istraživački centar za geologiju, geotehniku i građevinu

Reference tim za ispitivanje građevinskih materijala i konstrukcija

ProjektiNaručilacGodina
Glavni projekat uređaja za prečišćavanje deponijskog filtrata na regionalnoj deponiji Mošćanica.Investitor: „Regionalna deponija Mošćanica“ d.o.o. Zenica2019.
Glavni projekat vodovoda i kanalizacije pogona za proizvodnju materijala za završne radove u građevinarstvu „Glas Komerc“ d.o.o. GradačacInvestitor: „Glas Komerc“ d.o.o. Gradačac2018.
Nadzor nad izođenjem radova na rekonstrukcij nasipa u Srednjoj i Odžačkoj Posavini (cca dužine 16 km)Delegacija EU u Bosni i Hercegovini2018.
Glavni – izvedbeni projekat prikupljanja, tretmana i ispuštanje otpadnih voda iz pogona za rezanje i finalnu obradu drveta preduzeća „Rose Wood“ d.o.o. Gornji Vakuf – UskopljeInvestitor: „Rose Wood“ d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje2018.
Glavni projekat sanacije taložnica Bijelo more br.1,2, 3 i 4Investitor: “Soda Sisecam” d.o.o.2018.
Studija za izdavanje prethodne vodne saglasnosti „Repro centar roditeljska jata lake linije“. Pogon za odgoj roditeljskih jata i proizvodnju rasplodnih jaja. Lokalitet: Jeginov Lug, KalesijaInvestitor: „Bingo export-import“ d.o.o. Tuzla2018.
Glavni projekat prikupljanja i zbrinjavanja otpadnih voda kompleksa farme koka nosilja kapaciteta 186 000 mjesta, lokalitet: Kovači, ŽiviniceInvestitor: „Bingo export-import“ d.o.o. Tuzla2018.
Glavni projekat postepenog zatvaranja deponije komunalnog otpada „Mitale“ i izgradnja pratećeg sadržaja prilagođenog regionalnom konceptu odlaganja otpadaOpćina Novi Travnik2018.
Glavni projekat hidrotehnički objekti odlagališta Ribnica- Brana RibnicaJP “Elektroprivreda” BiH d.d., ZD RMU “Kakanj” d.o.o.2017.
Nadzor nad radovima na rekonstrukciji bosanskog nasipa, dionica Prud-Neteka na području Odžačke PosavinePIU Šumarstva i Poljoprivrede Bosna i Hercegovina2017.
Glavni projekat prikupljanja, prečišćavanja i ispuštanja otpadnih voda sa površinskog kopa “Bistrica”, Gornji Vakuf“Rudnici gipsa” z.d.d. Donji Vakuf2017.
Nadzor nad izvođenju radova na rekonstrukciji savskog odbrambenog nasipa na poplavnim područjima Odžačke Posavine dionica km 0+000- km 1+250Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo2017.
Glavni projekat sanacije klizišta uz prilazni put ka odlagalištu šljake JezeroTE „Tuzla“, u Tuzli2016.
Nadzor nad izvođenjem radova sanacije armirano-betonskog zida na lokalitetu Pauk, općina Domaljevac-Šamac, Srednja PosavinaAgencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo2016.
Nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji bunara „B6“ na izvorištu termomineralne vode „Ilidža“ GradačacJZU centar za fiziklnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje „Ilidža“ Gradačac2016.
Glavni projekat sanacije klizišta „Behranova njiva“ – lokalitet SuljićiOpćina Kladanj2016.
Dodatak glavnog projekta zatvaranja deponije Babunovići u SrebrenikuOpćina Srebrenik2016.
Glavni projekat sanacije nestabilnog dijela padine u naselju “Grabov Potok” u TuzliGrad Tuzla – Služba civilne zaštite2015.
Nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukcji nasipa u Srednjoj Posavini- lokalitet Tursinovac (cca 3 km)PIU Šumarstva i Poljoprivrede Bosna i Hercegovina2015.
Nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukcji nasipa u Odžačkoj Posavini- lokalitet Prud (cca 3 km)PIU Šumarstva i Poljoprivrede Bosna i Hercegovina2015.
Ispitivanja probnim opterećenjem armiranobetonske konstrukcije tribine II fudbalskog terena u MZ Dizdaruša, izrada statističke analize rezulata ispitivanja probnih betonskih tijela te izrada završne ocjene kvaliteta ugrađenog betona u navedeni objekatZanat-tex d.o.o. Brčko2014
Ispitivanje gotovih betonskih proizvoda (blokovi, cijevi, ivičnjaci, opločnjaci i sl.)Više naručioca2013-2018.
Praćenje i kontrola proizvodnje betona ne fabrikama betona (ispitivanje čvrstoće betona, ispitivanje svježeg betona, kontrolna ispitivanja ulaznih komponenti za spravljanje betona, izrada receptura za spravljanje betona)Više naručioca2008-2018.
Ispitivanje aditiva za betonViše naručioca2013-2018.
Ispitivanje betonskih gabionaViše naručioca2014.
Ispitivanje građevinskih ljepila i malteraViše naručioca2014.
Naknadno ispitivanje betona ugrađenog u konstrukciju (metoda sa razaranjem- kernovanje i metoda bez razaranja metoda skletomera)Više naručioca2014.
Ispitivanje vodonepropustljivosti betona  za objekat: Postrojenje za prečišćavanje otpaadnih voda u BijeljiniHigra d.o.o. Bijeljina2014.
Ispitivanje kamena, agregata za spravljanje betona i asfalta, ispitivanje kamenog materijala za tamponske slojeve i sl.2012-2018.
Praćenje i kontrola proizvodnje betonskog crijepaViše naručioca2014
Ispitivanje armiranobetonskih centrifugalnih stubovaViše naručioca2010-2013.
Stručni nadzor i laboratorijska ispitivanja nad izvođenjem radova „Sanacija brane Vidara“, i „Sanacija vodozahvatnog tornja i prelivnog šahta na jezeru Vidara“, općina GradačacAgencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo2012.
Usluga stručnog nadzora i laboratorijska ispitivanja nad izvođenjem radova „Uređenje desne obale rijeke Save u centru Orašja“Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo2012.
Izrada Projekta  zaštite  bunara ”B6” na izvorištu termomineralne  vode ”Ilidža”  GradačacJZU Banja Ilidža Gradačac2012.
Ispitivanje fizičko mehaničkih karakteristika   kamena i agregata (riječnog nanosa) są lokaliteta HES Gornja Neretva a za potrebe izgradnje mini hidroelektrana:  MHE Plačikus, MHE Trnovica, MHE Grebenac-Ušće, MHE Mjedenik, MHE Grebenac-Krupac i MHE IgaščicaMHE „MARVEL“ d.o.o. Kalinovik2012.
Izvještaj o rezultatima hemijskih analiza uzoraka iz bušotina sa lokaliteta „Vučjak“ kod UgljevikaRuding a.d. Ugljevik2011.
Izvještaj o rezultatima laboratorijskih ispitivanja fizičko-mehaničkih
Karakteristika uzoraka sa ležišta uglja „Ugljevik Istok“ – Stari Ugljevik
Tehnički institut Bijeljina2011.
Nadzor na izvođenju radova na “Rekonstrukciji Savskog odbrambenog nasipa na području Srednje Posavine, dionica Draganovci- OrašjeAgencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo2011.
Glavni projekat sanacije klizišta Siđe u naselju Gradišće, općina ZenicaOpćina Zenica2011.
Glavni projekat zaštite temeljne jame- Uprava za indirektno oporezivanje BiH Banja LukaUprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH regionalni centar Tuzla2011.
Ispitivanje kamenog materijala za zastore željezničkih prugaJV Swietelsky-Alpine d.o.o. Doboj2011.
Provođenje detaljnih inženjersko- geoloških i geomehaničkih ispitivanja zemljišta sa izradom projekta sanacije klizišta br.13-II u MZ Skakava Gornja, zaseok Pavići, Brčko DistriktBrčko Distrikt2009.
Izrada idejnog rješenja sanacije nestabilnog dijela padine na lokalitetu Čaklovići- Omladinski Dom u TuzliOpćina Tuzla2009.
Izvedbeni projekat sanacije klizišta u mjestu Hausovići, općina KakanjOpćina Kakanj2009.
Elaborat o geomehaničkim ispitivanjima tla i ispitivanju konstrukcije objekta u svrhu nadogradnje postojećeg objekta Doma zdravlja u BijeljiniJZU Dom Zdravlja Bijeljina2008.
Ispitivanje konstrukcije poslovnog objekta „Mlin Dabić“ Bijeljina (silos za pšenicu, usipna rampa i administrativne prostorije)Biljana Dabić, Bijeljina2008.
Ispitivanje betonske konstrukcije tribina gradskog stadiona u Sanskom MostuOpćina Sanski Most2007.