Loading...
Tim za ispitivanje građevinskih materijala i konstrukcija2018-04-21T16:33:50+00:00

Naučno istraživački centar za geologiju i geotehniku

Reference tim za ispitivanje građevinskih materijala i konstrukcija

Projekti

Naručilac

Godina

Ispitivanja probnim opterećenjem armiranobetonske konstrukcije tribine II fudbalskog terena u MZ Dizdaruša, izrada statističke analize rezulata ispitivanja probnih betonskih tijela te izrada završne ocjene kvaliteta ugrađenog betona u navedeni objekat. Zanat-tex d.o.o. Brčko 2014
 Ispitivanje gotovih betonskih proizvoda (blokovi, cijevi, ivičnjaci, opločnjaci i sl.) Tehnograd d.o.o. Tuzla

Betonwerk d.o.o. Kalesija

Sagra d.o.o. Gračanica

Laha Prom d.o.o Živinice

ZR Hodžić Živinice

4 MA Čelić

Neso d.o.o Srebrenik

Dženex d.o.o.Tuzla

Vodotehnik Vukovije

OR Aldin Puračić

O.R Špar Bau Lukavac

Holex d.o.o. Živinice

Buma-Company Lukavac

O.R Abu zemzem izvor

Zem Zem Vukovije

Balegem d.o.o. Gradačac

2013 2014
 Praćenje i kontrola proizvodnje betona ne fabrikama betona (ispitivanje čvrstoće betona, ispitivanje svježeg betona, kontrolna ispitivanja ulaznih komponenti za spravljanje betona, izrada receptura za spravljanje betona) TBG BH d.o.o. Kakanj

Grazid d.o.o. Nova Bila

Vesić d.o.o. Vranjak

Trifunčević d.o.o. Bijeljina

Transkom 93 d.o.o. Bijeljina

PGP Graditelj d.o.o. Bijeljina

Despotović d.o.o. Bijeljina

Zidar Živanović d.o.o Ugljevik

MB Sporting d.o.o. Ugljevik

Kuvvet d.o.o. Kalesija

MVD d.o.o. Bratunac

Galax d.o.o. Donji Žabar

ITK Musić d.o.o. Srebrenik

Nexe d.o.o. Sarajevo

i dr.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

 Ispitivanje aditiva za beton BASF d.o.o. Sarajevo

TKK d.o.o. Sarajevo

MC- Bauchemie d.o.o. Sarajevo

2013

2014

 Ispitivanje betonskih gabiona Izgradnja d.o.o. Teočak

Balegem d.o.o. Gradačac

2014
Ispitivanje građevinskih ljepila i maltera Fasader d.o.o. Doboj Jug

Domal d.o.o. Gračanica

2014
 Naknadno ispitivanje betona ugrađenog u konstrukciju

(metoda sa razaranjem- kernovanje i metoda bez razaranja metoda skletomera)

Obnova d.o.o. Šamac

KIB banka Kladuša

Samir Šakanović Velika Kladuša

RK Vijenac d.o.o Lukavac

2014
 Ispitivanje vodonepropustljivosti betona  za objekat: Postrojenje za prečišćavanje otpaadnih voda u Bijeljini  Higra d.o.o. Bijeljina 2014
 Ispitivanje kamena, agregata za spravljanje betona i asfalta, ispitivanje kamenog materijala za tamponske slojeve i sl. Nexe d.o.o. Sarajevo

GS Građenje Rama-Prozor

Građevinar d.o.o. Novi Travnik

AD kamenoloni Zvornik

AD Ruding Ugljevik

Galax d.o.o. Donji Žabar

MVD d.o.o. Bratunac

PGP Graditelj d.o.o. Bijeljina

Strabag d.o.o. Sarajevo

Despotović d.o.o. Bijeljina

Đuzelić d.o.o. Cazin

Separacija Pržine d.o.o Livno

AGI d.o.o. Konjic i dr.

2012

2013

2014

 Praćenje i kontrola proizvodnje betonskog crijepa  Vinković d.o.o. Oštra Luka 2014
 Ispitivanje armiranobetonskih centrifugalnih stubova Mako d.o.o. Doboj

MB Sporting Ugljevik

2010

2013

 Stručni nadzor i laboratorijska ispitivanja nad izvođenjem radova „Sanacija brane Vidara“, i „Sanacija vodozahvatnog tornja i prelivnog šahta na jezeru Vidara “, općina Gradačac  Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo 2012
 Usluga stručnog nadzora i laboratorijska ispitivanja nad izvođenjem radova „Uređenje desne obale rijeke Save u centru Orašja“  Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo 2012
 Izrada Projekta  zaštite  bunara ”B6” na izvorištu termomineralne  vode ”Ilidža”  Gradačac  JZU Banja Ilidža Gradačac 2012
 Ispitivanje fizičko mehaničkih karakteristika   kamena i agregata (riječnog nanosa) są lokaliteta HES Gornja Neretva a za potrebe izgradnje mini hidroelektrana:  MHE Plačikus, MHE Trnovica, MHE Grebenac-Ušće, MHE Mjedenik, MHE Grebenac-Krupac i MHE Igaščica  MHE „MARVEL“ d.o.o. Kalinovik 2012
 Izvještaj o rezultatima hemijskih analiza uzoraka iz bušotina sa lokaliteta „Vučjak“ kod Ugljevika  Ruding a.d. Ugljevik 2011
 Izvještaj o rezultatima laboratorijskih ispitivanja fizičko-mehaničkih karakteristika uzoraka sa ležišta uglja „Ugljevik Istok“ – Stari Ugljevik  Tehnički institut Bijeljina 2011
 Nadzor na izvođenju radova na “Rekonstrukciji Savskog odbrambenog nasipa na području Srednje Posavine, dionica Draganovci- Orašje  Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo 2011
 Glavni projekat sanacije klizišta Siđe u naselju Gradišće, općina Zenica  Općina Zenica 2011
 Glavni projekat zaštite temeljne jame- Uprava za indirektno oporezivanje BiH Banja Luka Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje BiH regionalni centar Tuzla 2011
 Ispitivanje kamenog materijala za zastore željezničkih pruga  JV Swietelsky-Alpine d.o.o. Doboj 2011
 Provođenje detaljnih inženjersko- geoloških i geomehaničkih ispitivanja zemljišta sa izradom projekta sanacije klizišta br.13-II u MZ Skakava Gornja, zaseok Pavići, Brčko Distrikt  Brčko Distrikt 2009
 Izrada idejnog rješenja sanacije nestabilnog dijela padine na lokalitetu Čaklovići- Omladinski Dom u Tuzli  Općina Tuzla 2009
 Izvedbeni projekat sanacije klizišta u mjestu Hausovići, općina Kakanj  Općina Kakanj 2009
 Elaborat o geomehaničkim ispitivanjima tla i ispitivanju konstrukcije objekta u svrhu nadogradnje postojećeg objekta Doma zdravlja u Bijeljini  JZU Dom Zdravlja Bijeljina 2008
 Ispitivanje konstrukcije poslovnog objekta „Mlin Dabić“ Bijeljina (silos za pšenicu, usipna rampa i administrativne prostorije) Biljana Dabić, Bijeljina 2008
 Ispitivanje betonske konstrukcije tribina gradskog stadiona u Sanskom Mostu  Općina Sanski Most 2007