Trebate projekat, elaborat ili studiju, obratite nam se sa zahtjevom za ponudu i naše stručno osoblje će Vam je u najkraćem roku pripremiti!

Naučno-istraživački centar za rudarstvo i energetiku

Radni timovi naučno istraživačkog centra za rudarstvo i energetiku:

Tim za građevinarstvo, elektrotehniku, pripremu mineralnih sirovina, mašinstvo i geodeziju

Građevinarstvo

 • Tehnički projekti građevinske profilaktike stambenih objekata neposredno uz kamenolome i Rudnike (nulto stanje)
 • Procjena šteta na stambenim objektima u zoni uticaja Rudnika ili kamenoloma
 • Sanacija klizišta
 • Površinska odvodnja, izmještanje i regulisanje potoka, obodni kanali
 • Projektovanje stambenih i industrijskih objekata
 • Tehnički projekti postrojenja za drobljenje i separaciju kamena
 • Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem svih radova u građevinarstvu

Elektrotehnika

 • Projektovanje površinskih kopova i kamenoloma sa diskontinuiranom i kontinuiranom tehnologijom – Elektroinstalacije
 • Projektovanje u jamama (metanskim i nemetanskim) – Elektroinstalacije
 • Izrada glavnih projekata iz oblasti građevinarstva – Elektroinstalacije
 • Revidovanje studija i projekata iz oblasti rudarstva, kao i revidovanje projekata iz oblasti građevinarstva
 • Vođenje inžinjering poslova iz oblasti energetike u rudarstvu kao i u građevinarstvu
 • Projektovanje transformatorskih stanica 10 (20)/04 kV (blindiranih i stubnih), kao i dalekovoda 10 (20) kV
 • Davanje stručnih ocjena za glavne projekte sa aspekta zaštite od požara i zaštite na radu

Mašinstvo

 • Projektovanje kompleksne mehanizacije u kontinuiranom, diskontinuiranom i kombinovanom načinu dobijanja sirovine
 • Transport sirovine: željeznički, gumenom trakom i kamionski
 • Projektovanje industrijskih objekata: radionice za održavanje mehanizacije, kotlovnice, pumpne stanice, kompresorske stanice
 • Projektovanje postrojenja za drobljenje i separaciju kamena
 • Vođenje inžinjering poslova, revidovanje studija i projekata iz oblasti mašinstva
 • Davanje stručnih ocjena za glavne projekte sa aspekta zaštite od požara i zaštite na radu

Studije izgradnje termo-energetskih objekata

 • Ekspertiza optimalnog izbora i korištenja opreme za površinske kopove
 • Projektantski nadzor i kompletan inžinjering za izvođenje radova u sklopu površinske eksploatacije
 • Inžinjering usluge u procesu bušenja i miniranja, određivanje seizmičkih efekata miniranja i uticaj miniranja na okoliš
 • Izrada studija i elaborata uticaja na okoliš uzrokovanih površinskom eksploatacijom
 • Tehničko-biološki projekti rekultivacije i prostornog uređenja

Geodezija

 • Osnovni geodetski radovi (poslovi opažanja i računanja geodetskih mreža) i snimanje izvedenih radova za koncesije
 • Izrada situacionih podloga za sve vrste projektovanja
 • Sva mjerenja u rudarstvu, naročito na kontroli slijeganja terena usljed eksploatacije
 • Poslovi iz oblasti inž. geodezije-trasiranje, komunikacija, regulacija vodotoka, kontrola stabilnosti objekata i dr.

Priprema mineralnih sirovina

 • Tehnologija pripreme uglja, laboratorijski i poluindustrijski opiti
 • Primarno drobljenje, klasiranje, unutrašnji transport, bunkerisanje pojedinih asortimana, otprema jalovine, utovar i otprema sirovine
 • Projektovanje klasirnica, pretovarnih rampi, suho odsijavanje, izmjene tehnologije teške tekućine na sistem mašina taložnica, pročišćavanje tehnoloških voda

Rukovodilac tima

Mr. sc. Sead zećo, dipl.inž.rud.maš.
(Rukovodilac stručnog tima za građevinarstvo, elektotehniku, pripremu mineralnih sirovina, mašinstvo, i geodeziju u rudarstvu)

Naši partneri