Naučno istraživački centar za rudarstvo i energetiku

Reference tim za građevinarstvo, elektrotehniku, PMS, mašinstvo i geodeziju

Opis posla

Naručilac

Godina

Tehnički projekat servisa za održavanje rudarske mehanizacije na PK „Bogutovo selo“ Ugljevik ZP „R i TE Ugljevik“ a.d. Ugljevik 2010
Uprošćeni rudarski projekat rekonstrukcije i modernizacije postrojenja za suho klasiranje uglja na PK „Bogutovo selo“ Ugljevik ZP „R i TE Ugljevik“ a.d. Ugljevik 2010
Dugoročni plan i program razvoja Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi u periodu 2010-2025 godine RMU „Breza“ u Brezi 2010
Studija izvodljivosti izgradnje tvornice cementa u Đurđeviku RMU „Đurđevik“d.o.o u Đurđeviku 2010
Studija ekonomske opravdanosti izgradnje rudnika i TE „Bugojno“ sa rekonstrukcijom rudnika „Gračanica“ JP Elektroprivreda BiH, Sarajevo 2010
Studijski separat „Energetika“ za potrebe izrade prostornog plana Općine Tula za period 2006.-2026. godina Općina Tuzla 2010
Projektna dokumentacija tračnog transportera od drobilice do segmentnog sita u okviru Separacije uglja u industrijskom krugu EFT-RiTE Stanari d.o.o Stanari 2010
DRP PK Gračanica Gacko do kraja eksploatacije-tehnički projekat produženja regulisanja korita rijeke Gračanica ZP “R i TE Gacko” a.d. Gacko 2010
Studija o utjecaju na okoliš bloka 7 u TE Tuzla JP Elektroprivreda BiH,Sarajevo 2009
GRP nastavka eksploatacije ukrasnog kamena na PK -kamenolomu „Staro Heldovište“ Jablanica Granitmont d.d Jablanica 2009
GRP klasiranja uglja na PK Gračanica Gacko ZP “R i TE Gacko” a.d. Gacko 2009
Studija uticaja na okoliš za eksploataciju gipsa na lokalitetu Orašac-Kulen Vakuf općina Bihać Lafarge Adria gips d.o.o. 2009
Studija dugoročnog snabdjevanja ugljem TE Kakanj iz rudnika mrkog uglja “Kakanj”, “Breza” i “Zenica” -Rezerve i kvalitet uglja u ležištu- IBE Slovenija 2009
Studija dugoročnog snabdjevanja ugljem TE Kakanj iz rudnika mrkog uglja “Kakanj”, “Breza” i “Zenica” -Dinamika i kvalitet – IBE Slovenija 2009
Potrebna investiciona ulaganja u Rudnike “Kakanj”, “Breza” i “Zenica”za ostvarivanje planiranih kapaciteta uglja za nove energetske objekte u TE Kakanj IBE Slovenija 2009
DRP – Tehnički projekat- Kombinovanog transporta uglja i rekonstrukcije primarnog drobiličnog postrojenja na P.K. Bogutovo selo (rud.-maš. dio) ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.d. Ugljevik 2009
Modernizacija sistema za deponovanje uglja TE Tuzla JP Elektroprivreda BiH,Sarajevo Podružnica TE “Tuzla” u Tuzli 2009
Studija dugoročnog snabdjevanja ugljem TE Tuzla (blok 7) sa PK Šikulje i Dubrave -Rezerve i kvalitet uglja u ležištu- ESOTECH Slovenija 2009
Studija dugoročnog snabdjevanja ugljem TE Tuzla (blok 7) sa PK Šikulje i Dubrave -Dinamika i kvalitet – ESOTECH Slovenija 2009
Idejni projekat sa investicionim programom transporta uglja sa PK Dubrave i Šikulje do TE Tuzla ESOTECH Slovenija 2009
Potrebna investiciona ulaganja u PK Dubrave i Šikulje za ostvarivanje potrebnih kapaciteta uglja za nove energetske objekte u TE Tuzla ESOTECH Slovenija 2009
Elaborat o geomehaničkim istraživanjima za TE-TO „Tuzla VI“ blok 7 (inovirani podaci) ESOTECH Slovenija 2009
Studija o ekonomskoj opravdanosti pokretanja proizvodnje i prerade magnezita u rudnicima nemetala „Kladanj“ u Kladnju Rudnici nemetala „Kladanj“ d.o.o u Kladnju 2009
Elaborat o rezultatima praćenja parametara probnog rada 60m KMŠČ za dokazivanje proizvodnog kapaciteta po ugovoru u prvom otkopnom pojasu jame Glavni sloj revira „Mramor“ u Rudniku „Mramor“ u Mramoru Rudnici „Kreka“ d.o.o u Tuzli 2009
Analiza tehničko-tehnološkog i ekonomsko-finansijskog stanja u Rudniku «Đurđevik» sa prijedlogom mjera i aktivnosti za njihovo rješenje u periodu 2009.-2011. godine, i plan poslovanja 2009.-2011. godine RMU „Đurđevik“d.o.o u Đurđeviku 2009
Studija uticaja na okoliš za eksploataciju gipsa na lokalitetu Orašac-Kulen Vakuf općina Bihać Lafarge Adria gips d.o.o. Bihać 2009
Elaborat digitalnog modela terena i struktura ugljenog sloja lokaliteta Breštica i područja PK Čubrić metodom digitalizacije postojećih analognih planova RMU Banovići d.d. Banovići 2008
Predfizibiliti studija izgradnje TE Banovići RMU Banovići d.d. Banovići 2008
Elaborat analiza rada hidrauličnog bagera kašikara RH130E i i ispitivanje geomehaničkih karakteriatika radne sredine u cilju verifikacije potrebne radne snage , sile prodiranja i kidanja RMU Banovići d.d. Banovići 2008
Studija o uticaju podzemnih rudarskih radova na eksploatacionom području Rudnika “Podzemna eksploatacija” RMU Banovići na površinu terena i okolne objekte u zoni eksploatacionog polja RMU Banovići d.d. Banovići 2008
Izrada projekta „Uređenje i proširenje deponije šljake i pepela“ za potrebe TE Kakanj -Rekultivacija i konzervacija deponije po fazama JP Elektroprivreda BiH,Sarajevo Podružnica TE “Kakanj” u Kaknju 2008
Studija iznalaženja optimalnih tehničkih rješenja za odabir otkopne metode i opreme za mehanizovano otkopavanje širokim čelom u glavnom i podinskom ugljenom sloju u otkopnim poljima III horizonta jame „Sretno“ RMU Breza u Brezi RMU „Breza“ u Brezi 2008
Izrada digitalnog modela terena i strukture ugljenog sloja P.K. Turija i P.K. Grivice metodom digitalizacije sa postojećih analognih planova RMU “Banovići” 2008
Dopunski rudarski projekat prve etape razvoja PK “Turija” RMU Banovići RMU “Banovići” 2008
Dopunski rudarski projekat nastavka eksploatacije dolomita sa kote utovarnog platoa 585 m na kotu 570 m na PK kamenolomu “Hadžići” U Hadžićima Hidrogradnja Sarajevo 2008
Studija energetskog sektora u BiH JP EP BiH, JP EP HZHB, EP RS 2008
Studija o uticaju na okoliš zbog prestanka eksploatacije kompleksa HAK II koji se uklanja ProjectAustro Tuzla 2008
Elaborat sanacije tla – dekontaminacija tla ProjectAustro Tuzla 2008
Elaborat održivosti usvojenih smjernica po pitanju uvođenja kombinovane tehnologije na P.K. Turija RMU Banovići RMU “Banovići” 2007
Dopunski rudarski projekat rekonstrukcije PK «Vrtlište» RMU Kakanj RMU “Kakanj” 2006
Elaborat o geomehaničkoj analizi stabilnosti nožice odlagališta “Bijele Vode” sa mogućnosšću odlaganja jalovine na višim etažama, pogon PK “Vrtilište” RMU “Kakanj” RMU “Kakanj” 2006
Studija izvodljivosti oživljavanja proizvodnje rudnika “Kamengrad” Sanski Most u svrhu proizvodnje briketa, sa planiranom proizvodnjom od 300.000 t/god rovnog uglja i biznis planom rudnika RMU Kamengrad Sanski Most 2006
Dopunski rudarski projekat sanacije klizišta na PK “Šikulje” u Lukavcu Rudnik “Kreka” Tuzla 2006
Studija izvodljivosti projekta izgradnje TE “Bugojno” sa rekonstrukcijom RU “Gračanica” Vlada Srednje-bosanskog kantona 2006
Program obuke i rada čete za spašavanje rudnika te upoznavanje članova čete sa uputstvima o radu članova čete za spašavanje rudnika “Trepča” UNMIK administracija Kosovo 2005
Studija energetike kao podloga za izradu prostornog uređenja Tuzlanskog kantona (I i II faza) Vlada Tuzlanskog kantona 2003