Naučno istraživački centar za rudarstvo i energetiku

Reference tim za podzemnu eksploataciju mineralnih sirovina

Opis posla

Naručilac

Godina

DRP dopreme repromaterijala u jami „Grahovčići“ ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o Travnik-Bila JP EP BiH d.d. Sarajevo ZD RMU „Abid Lolić“ d.o.o Bila 2015
DRP ventilacije jame „Stara jama“ JP EP BiH d.d. Sarajevo ZD RMU „Zenica“ d.o.o. Zenica 2015
DRP provjetravanja jame i jamskih radilišta Rudnika „Podzemna eksploatacija“ RMU „Banovići“ d.d. Banovići RMU „Banovići“ d.d. Banovići 2014
GRP otvaranja i eksploatacije rezervi krovnog ugljenog sloja južnog krila „Seoce“,  jama „Begići-Bištrani“ pogona „Haljinići“, ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. Kakanj JP EP BiH d.d. Sarajevo ZD RMU „Kakanj“ d.o.o Kakanj 2014
DRP skladišno –remontne radionice za skladištenje, popravke i održavanje opreme u rudniku „Podzemne eksploatacije“ RMU „Banovići“ d.d. Banovići (rudarsko-mašinski, građevinski i elektro dio) RMU „Banovići“ d.d. Banovići 2014
Izrada nužnih odstuipanja na DRP montaže i otkopavanja uglja u otkopnom polju Z5 u prvom zahvatu sa jednim pojasem (jedno široko čelo) u rudniku podzemna eksploaracija RMU Banovići D.D. BANOVIĆI, gdje će projektovane količine svježeg zraka biti u granicama od 500 do 600 m3/min RMU „Banovići“ d.d. Banovići 2013
DRP glavnog i rezervnog ventilatorskog postrojenja na ušću ventilacionog niskopa na koti +490,00m revira „Begići-Bištrani“ pogona „Haljinići“ (rudarsko-mašinski,građevinski i elektro dio) JP EP BiH d.d. Sarajevo ZD RMU „Kakanj“ d.o.o Kakanj 2013
DRP montaže i otkopavanja uglja u otkopnom polju Z5 u prvom zahvatu sa jednim pojasem (jedno široko čelo) u rudniku podzemna eksploaracija RMU Banovići D.D. BANOVIĆI

Knjiga 1: Rudarsko tehnološki dio

Knjiga 2: Mašinsko- tehmološki dio

Knjiga 3: Elektro dio

Kopex SA Katovice Poljska 2013
Elaborat o tehno-ekonomskoj opravdanosti izrade nove prostorije otvaranja jame RMU „Banovići“ d.d. Banovići 2012
Elaborat o mogućnosti korištenja industrijskih voda iz jame I i II krovnog sloja  rudnika lignita „Bukinje“ JP EP BiH d.d. Sarajevo podružnica TE Tuzla 2011
Elaborat o početku eksploatacije odlagališta šljake i pepela Jezero II sa osvrtom na zatvaranje rudnika lignita „Bukinje“ JP EP BiH d.d. Sarajevo podružnica TE Tuzla 2011
DRP otvaranja i razrade OP-S-19/III podinskog ugljenog sloja u jami „Sretno“ RMU „Breza“ u Brezi JP EP BiH d.d. Sarajevo ZD RMU „Breza“ u Brezi 2011
Elaborat o utvrđivanju mjesta, obima, načina sanacije i mogučnosti nastavka radova u centralnom reviru jame „Seoce“ pogona „Haljinići“ – RMU Kakanj JP EP BiH d.d. Sarajevo ZD RMU „Kakanj“ d.o.o Kakanj 2010
Idejni projekat zagrijavanja vazduha u prostorijama ulazne vazdušne struje GTN-D jane Glavni sloj Rudnika Mramor  u Mramoru JP EP BiH d.d. Sarajevo ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla 2010
Dugoročni plan i program razvoja Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi u periodu 2010-2025 godine RMU „Breza“ u Brezi 2010
Studijski separat „Energetika“ za potrebe izrade prostornog plana Općine Tula za period 2006-2026. godina Općina Tuzla 2010
Studija o utjecaju na okoliš bloka 7 u TE Tuzla JP Elektroprivreda BiH,Sarajevo 2009
Studija uticaja na okoliš za eksploataciju gipsa na lokalitetu Orašac-Kulen Vakuf općina Bihać Lafarge Adria gips d.o.o. 2009
Izrada investicione i okolinske dokumentacije za nove energetske objekte- blok 8 u TE “Kakanj” EP  BiH IBE Slovenija 2009
1.Studija dugoročnog snabdjevanja ugljem TE Kakanj iz rudnika mrkog uglja “Kakanj”, “Breza” i “Zenica”

-Rezerve i kvalitet uglja u ležištu-

EP  BiH IBE Slovenija 2009
2.Studija dugoročnog snabdjevanja ugljem TE Kakanj iz rudnika mrkog uglja “Kakanj”, “Breza” i “Zenica”

-Dinamika i kvalitet –

EP  BiH IBE Slovenija 2009
3.Potrebna investiciona ulaganja u Rudnike “Kakanj”, “Breza” i “Zenica”za ostvarivanje planiranih kapaciteta uglja za nove energetske objekte u TE Kakanj EP  BiH IBE Slovenija 2009
Studija o ekonomskoj opravdanosti pokretanja proizvodnje i prerade magnezita u rudnicima nemetala „Kladanj“ u Kladnju Rudnici nemetala „Kladanj“ d.o.o u Kladnju 2009
Studija o uticaju podzemnih rudarskih radova na eksploatacionom području Rudnika “Podzemna eksploatacija” RMU Banovići na površinu terena i okolne objekte u zoni eksploatacionog polja RMU Banovići d.d. Banovići 2008
Studija iznalaženja optimalnih tehničkih rješenja za odabir otkopne metode i opreme za mehanizovano otkopavanje širokim čelom u glavnom i podinskom ugljenom sloju u otkopnim poljima III horizonta jame „Sretno“ RMU Breza u Brezi RMU „Breza“ u Brezi 2008
Plan i program mjera zaštite na radu na sanaciji jamskog požara na KMŠČ u jami „Kamenice“ RMU Breza U Brezi RMU „Breza“ 2008
DRP bušenja i miniranja u tunelima Oštrik i Ožega u reonu Jošanica-Butila saobraćajne zaobilaznice kod Sarajeva SCT-BBM d.o.o Sarajevo 2008
TP dimenzionisanja i izbora kompleksnog postrojenja za izvođenje radova u jamama „Sretno“ i „Kamenice“ RMU Breza u Brezi RMU „Breza“ u Brezi 2008
Studija o uticaju na okoliš zbog prestanka eksploatacije kompleksa HAK II koji se uklanja Project Austro doo Tuzla Ul. Đorđa Mihajlovića br.4 2008