Trebate elaborat, studiju utjecaja na okoliš, plan aktivnosti, uvjerenje o ispunjavanju uslova s aspekta zaštite na radu, obuku zaposlenika ili pak trebate uraditi neka ispitivanja materijala, obratite nam se sa zahtjevom za ponudu i naše stručno osoblje će Vam je u najkraćem roku pripremiti!

Kontaktirajte nas

Naučno-istraživački centar za ekologiju, zaštitu, ventilaciju i ispitivanje materijala i konstrukcija

Tim za ekologiju, zaštitu, ventilaciju i opasnu ugljenu prašinu

 Periodični pregledi i ispitivanje oruđa za rad, uređaja i opreme

Ispitivanje fizičkih, hemijskih štetnosti i mikroklime

Izrada planova aktivnosti sa mjerama i rokovima za postupno smanjenje emisije odnosno zagađenosti i za usaglašavanje sa najboljom raspoloživom tehnikom

Izrada normativnih akata iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara

Izrada upustava za rukovanje i održavanje oruđa za rad i uređaja

Geofizičko – seizmološka istraživanja

Geoelektrična ispitivanja

Ispitivanja iz oblasti ekologije i izrada studija uticaja na okoliš

Ispitivanje i atestiranje eksploziva

Projektovanje iz oblasti zaštite na radu, zaštite od požara i miniranja

Izrada programa, obrazovanje i obuka radnika iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara

Ocjena projekata sa aspekta zaštite na radu i zaštite od požara

Obrazovanje zaposlenika za rukovanje eksplozivnim materijama, zapaljivim tečnostima i gasovima i prijevoz opasnih materija

Ispitivanje zaprašenosti u rudnicima i industriji i analize uglja i ugljene prašine

Ispitivanje svojstva jamskog vazduha i aerodinamike

Mjerenje buke u okolici

Kontakt osoba

Mr. sc. Senaid Bajrić, dipl.inž.rud.

+ 387 61 729 022

senaid.bajric@rudarskiinstituttuzla.ba

Naši partneri