Trebate elaborat, studiju utjecaja na okoliš, plan aktivnosti, uvjerenje o ispunjavanju uslova s aspekta zaštite na radu, obuku zaposlenika ili pak trebate uraditi neka ispitivanja materijala, obratite nam se sa zahtjevom za ponudu i naše stručno osoblje će Vam je u najkraćem roku pripremiti!

Naučno-istraživački centar za ekologiju, zaštitu, ventilaciju i ispitivanje materijala i konstrukcija

Tim za ekologiju, zaštitu, ventilaciju i opasnu ugljenu prašinu

 • Izrada Studija o procjeni uticaja na okoliš (nalazimo se na listi Federalnog ministarstva okoliša i turizma kao jedni od nosioca izrade Studija o procjeni uticaja na okoliš)
 • Izrada Plana upravljanja otpadom
 • Izrada Idejnog plana upravljanja građevinskim otpadom
 • Izrada Zahtjeva za obnovu Okolinskih dozvola
 • Izrada Studija za ishodovanje prethodne vodne saglasnosti (nalazimo se na „listi A“ ovlaštenih firmi za izradu dokumentacije za izdavanje vodnih akata)
 • Izrada Glavnih projekta prikupljanje, odvođenje i ispuštanje tehnoloških otpadnih voda
 • Pregled i ispitivanje oruđa za rad i uređaja sa aspekta zaštite na radu i zaštite od požara prema važećim propisima, standardima i normativina ZNR i PPZ
 • Pregled električnih instalacija prema važećim propisima, standardima i normativima
 • Ispitivanje uslova konfora radne sredine:
  1. mikroklimatski uslovi: temperature suhog i vlažnog zraka, brzine strujanja zraka i relativna vlažnost zraka
  2. osvijetljenje radnih i pomoćnih prostorija i radnih prostora i to: vještačko, prirodno (dnevno) i kombinovano osvijetljenje, kao i efikasnost rasvjetnih armatura i rasvijete radnih površina
  3. zaprašenost zraka,
  4. buka, sa analizom sa oktavnim pojasevima na svim mjestima gdje se utvrdi postojanje nivoa buke u području koje može ugroziti zdravlje eksponiranih radnika (iznad N-85) i
  5. vibracije sa ciljanim ispitivanjima intenziteta humanih vibracija
  6. biološke štetnosti
  7. hemijske štetnosti.
 • Izrada programa, obrazovanje i obuka radnika iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara
 • Savjetodavna kontrola iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara (vođenje nadzora na godišnjem nivou)
 • Izrada Elaborata o zaštiti od požara
 • Izrada Elaborata o zaštiti na radu
 • Izrada Elaborata „Procjene ugroženosti od požara i plan zaštite od požara“
 • Izrada uputstava za rukovanje i održavanje oruđa za rad i uređaja
 • Ocjena projekata iz oblasti zaštite na radu, zaštite od požara i elaborata zaštite okoliša
 • Obrazovanje zaposlenika za rukovanje eksplozivnim materijama, zapaljivim tečnostima i gasovima i prijevoz opasnih materija
 • Ispitivanje zaprašenosti u rudnicima i industriji i analize uglja i ugljene prašine
 • Geoelektrična ispitivanja
 • Geofizička – seizmološka ispitivanja
 • Obuka za rukovaoce mehanizovanom opremom
 • Obuka radnika iz oblasti protiveksplozijske zaštite (Ex)
 • Obuka radnika iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara
 • Ispitivanje svojstva jamskog vazduha i aerodinamika
 • Mjerenje nivoa okolinske buke (BAS ISO 1996-2: 2008)
 • Ispitivanje materijala metodama bez razaranja (IBR)
 • Ispitivanje materijala vizuelna kontrola (VT)
 • Ispitivanje materijala tečnim penetrantima, penetrantska kontrola (PT)
 • Ispitivanje materijala magnetnim česticama, magnetna kontrola (MT)
 • Ispitivanje materijala ultrazvučnom metodom, ultrazvučna kontrola (UT)

Kontakt osoba

Dr. sc. Jasmina Isabegović, dipl.inž. rud.
(Odgovorni projektant)

Naši partneri