Trebate projekat, elaborat ili studiju, obratite nam se sa zahtjevom za ponudu i naše stručno osoblje će Vam je u najkraćem roku pripremiti!

Naučno-istraživački centar za rudarstvo i energetiku

Radni timovi naučno istraživačkog centra za rudarstvo i energetiku:

Tim za površinsku eksploataciju mineralnih sirovina

  • Glavni i dopunski rudarski projekati površinskih kopova
  • Tehnički projekti objekata i tehnoloških procesa u sklopu objekata površinske eksploatacije
  • Studije uvođenja novih i usavršavanja postojećih sistema površinske eksploatacije
  • Studije optimizacije dugoročnog razvoja površinske eksploatacije unutar ležišta i sistema površinskih kopova
  • Fizibiliti studija izgradnje objekata površinske eksploatacije
  • Studije prostornog uređenja i rekultivacije područja pod uticajem rudarskih radova
  • Studije izbora kompleksa osnovne rudarske opreme

Rukovodilac tima

Dr. sc. Akif Ibrišimović, dipl.inž.rud.
(Rukovodilac tima za površinsku eksploataciju mineralnih sirovina)

Naši partneri