Trebate projekat, elaborat ili studiju, obratite nam se sa zahtjevom za ponudu i naše stručno osoblje će Vam je u najkraćem roku pripremiti!

Naučno-istraživački centar za geologiju i geotehniku

Radni timovi naučno istraživačkog centra za geologiju i geotehniku:

Tim za geološka istraživanja

 • Projektovanje osnovnih i detaljnih geoloških istraživanja
 • Nadzor i vođenje istražnih radova
 • Izrada elaborata o proračunu, klasifikaciji i kategorizaciji rezervi mineralnih sirovina
 • Izrada svih geoloških podloga za potrebe projektovanja u rudarstvu i građevinarstvu
 • Revizije geološke dokumentacije
 • Vještačenja iz oblasti geologije
 • Geoekološka istraživanja u funkciji prostornog planiranja, zaštite okoline, upravljanja otpadom i dr. problema okoliša
 • Hidrogeološka i hidrološka istraživanja
 • Projektovanje sistema za odvodnjavanje ležišta mineralnih sirovina
 • Izrada studija hidrogeološkog uticaja eksploatacije mineralnih sirovina na okolinu
 • Projektovanje zahvata pitkih, mineralnih i termalnih voda za vodosnabdijevanje i eksploataciju podzemnih vodnih resursa
 • Projektovanje bunara, izrada elaborata bunara, izvođenje opitnih crpljenja i testiranje bunarskih objekata
 • Izrada elaborata zaštite izvorišta i elaborata o rezervama podzemnih voda

Rukovodilac tima

Mr. sc. Meliha Džindo, dipl.inž.geo.
(Rukovodilac stručnog tima za geološka istraživanja)

Naši partneri