Naučno istraživački centar za geologiju i geotehniku

Reference tim za geomehaniku

Projekti

Naručilac

Godina

Elaborat o stabilnosti radnih i završnih kosina na PK Vrtlište sa stanjem 10.10.2017. JP Elektroprivreda BIH d.d. Sarajevo –

ZD Rudnik mrkog uglja „Kakanj“ d.o.o. Kakanj

2018
 Misija G23 – Revizija Elaborata o geomehaničkom i geotehničkom istraživanju i ispitivanju temljnog tla za projekat pjeskare u krugu Sisecam Soda – Misija G21  Sisecam Soda Lukavac 2017
 Izvještaj o rezultatima ispitivanja modula stišljivosti u krugu škole Novi Travnik  GTR d.o.o. Mostar 2017
 Elaborat o geomehaničkim karakteristikama tla sa proračunima dozvoljenih opterećenja na tlo, ukupnih ravnomjernih slijeganja i diferencijalnih slijeganja, definisanja uslova izvođenja temeljne jame i stabilnosti kosina i terena u neposrednom okruženju  Koala automotive doo Tuzla 2017
 Geomehanički elaborat o ispitivanju trase cjevovoda sa utvrđivanjem načina i uslova polaganja projektovanog PEHD cjevovoda DN300mm NP10 bara i uslova eventualne sanacije za potrebe dobijanja urbanističke saglasnosti  JP Vodovod i kanalizacija Tuzla 2017
 Elaborat o geomehaničkim karakteristikama terena  za potrebe temeljenja objekta rasklopnog postrojenja – RP „Otoka“, u općini Bosanska Krupa  Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo

Podružnica ‘Elektrodistribucija” Bihać

2017
 Izvještaj o rezultatima laboratorijskog ispitivanja optimalnog sadržaja vode po Proktoru na uzorcima: U-1 i U-2 sa dvije lokacije u Mekićima Šekovići  Kriptos d.o.o. Milići 2017
 Izvještaj o rezultatima laboratorijskih ispitivanja optimalnog sadržaja vode  po Proktoru u Srebrenici  IGMG doo Tuzla 2017
 Misija G31 – Izvedbena geotehnička studija za potrebe izgradnje proizvodne hale – lakirnice metalnih kontejnera na lokaciji Maline, općine Živinice  Alfe Mi doo Živinice 2017
 Misija G32 – Geotehničko pračenje radova za potrebe izgradnje proizvodne hale – lakirnice metalnih kontejnera na lokaciji Maline, općine Živinice  Alfe Mi doo Živinice 2017
 Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama terena na lokaciji izgradnje poslovnog objekta – proizvodni pogon pekare „Kabil“ u Tuzli (k.č. 1470/2 KO Tuzla IV)  Pekare “Kabil” doo Tuzla 2017
 Misija G1 – Pripremna geotehnička studija za potrebe glavnog projekta „Hidrotehnički objekti odlagališta „Ribnica – brana Ribnica“  JP Elektroprivreda BIH d.d. Sarajevo – ZD Rudnik mrkog uglja „Kakanj“ d.o.o. Kakanj 2017
 Misija G21 – Geotehnički elaborat i projekat za potrebe Glavnog projekta „Hidrotehnički objekti odlagališta „Ribnica – brana Ribnica“  JP Elektroprivreda BIH d.d. Sarajevo – ZD Rudnik mrkog uglja „Kakanj“ d.o.o. Kakanj 2017
 Izvještaj o rezultatima laboratorijskog ispitivanja fizičko-mehaničkih karakteristika tla za izgradnju proizvodne hale – Boxmark na  lokaciji Lukavac  IGMG doo Tuzla 2017
 Izvještaj o rezultatima ispitivanja modula stišljivosti za SPO u Dobiju  Trebava expres doo Doboj 2017
 Misija G32 – Geotehničko pračenje radova za klizište ispod nivelete, cesta M18_007 dionica: Živinice 1-Vitalj, (Stanovi), km 26+000  Roading doo Gračanica 2017
 Elaborat o geomehaničkom ispitivanju temeljnog tla za izgradnju poslovnih objekata površine P=4331,6m2 P+0 i objekta površine P=2880m2 P+0 na k.č.br. 533/1, 533/2, 533/4, 533/5, 532/1, 531/1, 535/1, 534, 2975/25, 2975/26, 2975/27, 3005, 3007 i 3009 k.o. Kiseljak  BABILON doo Tuzla 2017
 Elaborat o stabilnosti kosina na odlagalištu „Bijele Vode“ PK „Vrtlište“, RMU Kakanj d.o.o. Kakanj, sa mogućnosti odlaganja masa do nivoa: 655,657,658,5 i 660,5 m.n.m.  J.P. Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo Z.D. Rudnik mrkog uglja „Kakanj“ d.o.o. Kakanj iz Kaknja 2017
 Elaborat o geotehničkim ispitivanjima tla za izgradnju mosta na rijeci Spreči između Klokotnice i Suhog polja  Projekt a.d. Banja Luka 2017
 Misija G21- Geotehnički elaborat i projekat za izmještanje DV 2×110 kV TS Sarajevo 1-TS Sarajevo 18-TS sarajevo 20 SM 20-SM 21  Deling doo Tuzla 2017
 Izvještaj br. 1 o rezultatima laboratorijskog ispitivanja fizičko-mehaničkih karakteristika stijena ležište zlata  Fojnica  BBM d.o.o. Sarajevo 2017
 Misija G23 – Revizija geotehničkog elaborata i projekta misije G21 za Glavni projekat modernizacije i dogradnje terminala B u krugu Međunarodnog aerodroma Sarajevo  JP Međunarodni Aerodrom „Sarajevo“ doo 2017
 Izvještaj o rezultatima laboratorijskih ispitivanja geomehaničkih karakteristika materijala na istražnom bušenju u eksploatacionom polju za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU Kakanj d.o.o. Kakanj  Geomarić Mostar d.o.o. Mostar 2017
 Misija G1 – Pripremna geotehnička studija za potrebe izgradnje objekta nove toplane u krugu Arcelor Mittal doo Zenica u Zenici  Arcelor Mittal doo Zenica 2017
 Izvještaj o rezultatima isptivanja modula stišljivosti na lokalitetu za izvođenje radova na izgradnji višeporodičnog stambenog objekta 080 Maglaj  GTR d.o.o. Mostar 2017
 Misija G23 – Revizija Misije G21 o gemehaničkom i geotehničkom istraživanju i ispitivanju temeljnog tla za izgradnju skladišta avionskog goriva u sklopu kompleksa Međunarodnog aerodroma “Tuzla” na zemljištu označenom kao k.č. 255/1 k.o. Dubrave.  IGMG doo Tuzla 2017
 Izvještaj o rezultatima ispitivanja modula stišljivosti  ROAD d.o.o. Lukavac 2017
 Elaborat o geotehničkom ispitivanju tla za izgradnju nove hale na k.č. 769/3 KO Ljeskovac  PASS d.o.o. Bijeljina 2017
 Misija G23 – Revizija Misije G21 o gemehaničkom i geotehničkom istraživanju i ispitivanju temeljnog tla za dogradnju poslovnog objekta na aerodromu Dubrave Gornje – Općina Živinice  IGMG d.o.o. Tuzla 2017
 Misija G23 – Revizija misije G21 – geotehničkog elaborata i projekta za potrebe izgradnje administrativno-poslovnog objekta u krugu „Međunarodnog aerodroma Sarajevo“  DVOKUT pro Sarajevo 2017
 Misija G41- Revizija geotehničke izvedbene studije za objekat upravne zgrade Tvornice cementa Kakanj u krugu Tvornice cementa u Kaknju  Univerzitet u Tuzli Rudarsko geološko građevinski fakultet 2017
 Izvještaj o rezultatima laboratorijskog ispitivanja fizičko-mehaničkih karakteristika tla za uzorke sa lokaliteta Terme Petrovo  IGMG d.o.o. Tuzla 2017
 Misija G1 – Pripremna geotehnička studija za objekat energetskog transformatora T1 u TS Lukavac  Elektroprenos a.d. Banja Luka 2017
 Misija G21 – Geotehnički elaborat i projekat za objekat energetskog transformatora T1 u TS Lukavac  Elektroprenos a.d. Banja Luka 2017
 Misija G1 – Pripremna geotehnička studija za izgradnju postrojenja teške sode II sa trasportnim sistemom i sistemom utovara  Sisecam Soda Lukavac 2017
 Misija G21 – Geotehnički elaborat i projekat za izgradnju postrojenja teške sode II sa trasportnim sistemom i sistemom utovara  Sisecam Soda Lukavac 2017
 Misija G23 – Revizija geotehničkog elaborata i projekta misije G21 izgradnje transformatora 110/20/(10)/10kV u TS 400/110kV Sarajevo 10  Deling doo Tuzla 2017
 Laboratorijska ispitivanja fizičko-mehaničkih karakteristika stijena iz bušotina na so  Sisecam Soda Lukavac 2017
 Izvještaj o rezultatima laboratorijskog ispitivanja vodopropusnosti tla na lokaciji obilaznice Odžak  IGMG doo Tuzla 2017
 Elaborat o stabilnosti radnih i završnih kosina na PK „Vrtlište“ sa stanjem april 2017  J.P. Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo Z.D. Rudnik mrkog uglja „Kakanj“ d.o.o. Kakanj iz Kaknja 2017
 Misija G32 – Pračenje geotehničkih radova izgradnje drugog kolovoza i rekonstrukcije postojećeg na cesti M4, dionica Tuzla-Šićki brod, poddionica raskrsnica Siporex – petlja Šićki brod  Roading doo Gračanica 2017
 Misija G31 – Izvedbena geotehnička studija za projekat izgradnje drugog kolovoza i rekonstrukcije postojećeg na cesti M4, dionica Tuzla-Šićki brod, poddionica raskrsnica Siporex – petlja Šićki brod  Roading doo Gračanica 2017
 Izvještaj o terenskim istražnim radovima, laboratorijskim ispitivanjima i nadzor nad bušenjem  INZIO d.d. Tuzla 2017
 Glavni rudarski projekat ležišta uglja Moščanica– dio: analize stabilnosti radnih i završnih kosina  JP Elektroprivreda BiH Sarajevo, RMU Zenica 2017
 Geološko ispitivanje tla na lokalitetu za izvođenje radova za DPSZ projekat izgradnje višestambenog objekta u općini Olovo, Ulica Školska bb  Društvo za građevinarstvo, trgovinu i usluge „G.T.R.“ d.o.o. Mostar 2016
 Elaborat o geomehaničkim ispitivanjima tla za izgradnju objekata farme Madi doo Tešanj, k.č. 573/1  u Tešnju  Madi doo Tešanj 2016
 Elaborat  o nultom stanju stanju objekata naselja Kučići, u neposrednoj blizini kamenoloma „Borovačka stijena“ Kakanj  Trgošped d.o.o. Kakanj 2016
 Izvještaj o laboratorijskim ispitivanjima CBR-a  Institut za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale d.o.o. Tuzla 2016
 Elaborat o analizi stabilnosti kosina na kamenolomu „Ribnica“, Tvornice cementa Kakanj  Fabrika cementa Kakanj 2016
 Izvještaj o geotehničkim karakteristikama podtla prilikom izvođenja stubova dalekovoda 220 kV (SM131-SM136), na lokalitetu TE Banovići  Comel doo Sarajevo 2016
 Izvještaj o geotehničkim karakteristikama podtla prilikom izvođenja stubova dalekovoda 110 kV TS Tuzla 4 – TS Banovići (SM53-SM60)  na lokalitetu TE Banovići  Comel doo Sarajevo 2016
 Izvještaj o geotehničkim karakteristikama podtla prilikom izvođenja stubova dalekovoda 35 kV (SM4-SM8), TS Banovići Selo, TS Grivice, na lokalitetu TE Banovići  Comel doo Sarajevo 2016
 Misija G1 – Pripremna geotehnička studija za Idejni projekat brane i odlagališta šljake i pepela „Jezero“ u Termoelektrani „Tuzla“ u Tuzli  JP Elektroprivreda BiH, TE Tuzla 2016
 Misija G1- Pripremna geotehnička studija za izmještanje DV 2×110 kV TS Sarajevo 1-TS Sarajevo 18-TS sarajevo 20 dionica: SM 19-SM 21  Deling doo Tuzla 2016
 Misija G1 – Pripremna geotehnička studija za objekat teretnog lifta u krugu SSL-a  Tehnopetrol doo Tuzla 2015
 Misija G21 – Geotehnički elaborat i projekat za objekat teretnog lifta u krugu SSL-a  Tehnopetrol doo Tuzla 2016
 Studija o tehničkoj kompetentnosti JU Institut za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, PJ Institut za ispitivanje materijala i konstrukcija Republike Srpske – Centralna laboratorija u oblasti geotehničkih ispitivanja tla u 2016 godini  BATA – Institut za akreditaciju BiH 2016
 Elaborat o geološko-geomehničkim ispitivanjima tla i terena na lokaciji klizišta uz prilazni put ka odlagalištu šljake Jezero – TE „Tuzla“ u Tuzli  JP Elektroprivreda BiH, TE Tuzla 2016
 Glavni projekat sanacije klizišta uz prilazni put ka odlagalištu šljake Jezero – TE „Tuzla“ u Tuzli  JP Elektroprivreda BiH, TE Tuzla 2016
 Izvještaj o rezultatima laboratorijskih ispitivanja fizičko-mehaničkih karakteristika tla na lokaciji nesanitarne deponije u Višći  Zulić inženjering doo Tuzla 2016
 Elaborat o geomehaničkom ispitivanju temeljnog tla za izgradnju poslovnog objekta na k.č. 572/1, 572/4, 571 i 570 KO Kiseljak, Tuzla  Babilon doo Tuzla 2016
 Elaborat o geomehaničkim karakteristikama terena  za potrebe izrade projekta sanacije deponije „Bare“ u Kaknju  JP Elektroprivreda BiH, ZD RMU Kakanj 2016
 Misija G23 Revizija geotehničkog projekta misije G21 regulacije korita rijeke Tinje dionica od Koprića mosta – (most kod bazena) do cca 300 m nizvodno od ušća Faćkinog potoka u Općini Srebrenik  RGGF Tuzla 2016
 Misija G41 – Revizija geotehničke izvedbene studije za temeljenje blow tank-a, storage tower-a i intermediate tank-a u krugu fabrike Natron-Hayat u Maglaju (misija G31) – finalni revizioni izvještaj  Natron-Hayat d.o.o. Maglaj 2016
 Misija G42 – Geotehnički nadzor radova za temeljenje blow tank-a storage tower-a i intermediate tank-a u krugu fabrike Natron-Hayat u Maglaju – Finalni izvještaj  Natron-Hayat d.o.o. Maglaj 2016
 Program istražnih radova koje je potrebno provesti kako bi se definisao uzrok oštećenja i dala ocjena stanja konstrukcije objekta JU OŠ Gornje Prekounje – Ripač, Bihać  JU OŠ Gornje Prekounje – Ripač, Bihać 2016
 Elaborat o geomehaničkim karakteristikama terena za potrebe temeljenja objekta rasklopnog postrojenja-RP „Gnjilavac“, u Općini Cazin  JP EP BiH
Podružnica ”Elektrodistribucija” Bihać
2016
 Elaborat o geomehaničkim karakteristikama terena za potrebe temeljenja objekta rasklopnog postrojenja-RP „Stijena“, u Općini Cazin  JP EP BiH
Podružnica ”Elektrodistribucija” Bihać
2016
 Izvještaj o rezultatima laboratorijskog ispitivanja fizičko-mehaničkih karakteristika tla -Obilaznica Brčko (dodatna ispitivanja)  NIS PROMET doo Brčko 2016
 Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama klizišta na lokaciji škole, Gornja Skakava, Brčko distrikt BiH  NIS PROMET doo Brčko 2016
 Misija G23 – Revizija misije G21 – Glavnog geotehničkog projekta za objekat hala za alternativna goriva (Fabrika cementa Lukavac)  RGGF Tuzla 2016
 Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama terena na lokaciji mosta preko rijeke Jale u poslovnoj zoni „Kreka Sjever“  GRAD TUZLA 2016
 Misija G23 Revizija geotehničkog elaborata misije Gg21 (Glavni projekat velikog mosta preko rijeke Drinjače u naselju Starić, Općina Kladanj)  INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO ”IG” d.o.o. Banja Luka 2016
 Misija G23 Revizija geotehničkog elaborata misije G21 (Glavni projekat mosta preko rijeke Osice prema naselju Tuholj, Općina Kladanj)  INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO ”IG” d.o.o. Banja Luka 2016
 Izvještaj o rezultatima laboratorijskog ispitivanja fizičko-mehaničkih karakteristika tla na lokaciji obilaznice u Brčkom  NIS PROMET doo Brčko 2016
 Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama terena na lokaciji farme Madi doo Tešanj u Tešnju  Madi d.o.o. Tešanj 2016
 Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama terena za novi poslovni objekat „Općinski sud u Tuzli“  OPĆINSKI SUD U TUZLI 2016
 Izvještaj o inženjerskogeološkim karakteristikama terena za potrebe izmještanja dionice DV 220 kV (SM131-SM136), na lokalitetu TE Banovići  Comel doo Sarajevo 2016
 Izvještaj o inženjerskogeološkim karakteristikama terena za potrebe izmještanja dionice DV 110 kV TS Tuzla 4 – TS Banovići (SM53-SM60)  na lokalitetu TE Banovići  Comel doo Sarajevo 2016
 Izvještaj o inženjerskogeološkim karakteristikama terena za potrebe izmještanja dionice DV 35 kV (SM4-SM8), TS Banovići Selo, TS Grivice, na lokalitetu TE Banovići   Comel doo Sarajevo 2016
 Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama terena na lokaciji stambenog objekta Pz+4 u Olovu  Projekat a.d. Banja Luka 2016
 Izvještaj o rezultatima laboratorijskog ispitivanja fizičko-mehaničkih karakteristika tla na lokacji stambenog objekta Pz+4 u Olovu  Projekt a.d. Banja Luka 2016
 Glavni projekat sanacije klizišta Behranova njiva – lokalitet Suljići, Općina Kladanj  Općina Kladanj 2016
 Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama klizišta sa objektom na kč 1594, Gornja Skakava, Brčko distrikt BiH  NIS Promet doo Brčko 2016
 Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama klizišta Behranova njiva – lokalitet Suljići, Općina Kladanj, sa prijedlogom mjera sanacije  Općina Kladanj 2016
 Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama terena na lokaciji mosta Dubrave – Bijela, Brčko distrikt BiH  Projekt a.d. Banja Luka 2016
 Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama terena na lokaciji Brankovog mosta Cvijanovići, Brčko distrikt BiH  Projekt a.d. Banja Luka 2016
 Glavni projekat sanacije klizišta Behranova njiva – lokalitet Suljići, Općina Kladanj  Općina Kladanj 2016
 Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama terena na lokaciji stambenog objekta Pz+4 uz Olovu  Projekt a.d. Banja Luka 2016
 Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama klizišta sa objektom na kč 1594, Gornja Skakava, Brčko distrikt BiH  NIS Promet doo Brčko 2016
 Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama klizišta Behranova njiva – lokalitet Suljići, Općina Kladanj, sa prijedlogom mjera sanacije  Općina Kladanj 2016
 Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama terena na lokaciji mosta Dubrave – Bijela, Brčko distrikt BiH  Projekt a.d. Banja Luka 2016
 Izvještaj o rezultatima laboratorijskog ispitivanja fizičko-mehaničkih karakteristika tla na lokaciji obilaznice u Brčkom  NIS Promet doo Brčko 2016
 Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama terena na lokaciji farme Madi doo Tešanj u Tešnju  Madi doo Tešanj 2016
 Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama terena na lokaciji mosta preko rijeke Jale u poslovnoj zoni Kreka Sjever  Grad Tuzla 2016
 Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama klizišta na lokacji škole, Gornja Skakava Brčko distrikt BiH  NIS Promet doo Brčko 2016
 Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama terena na lokaciji Brankovog mosta Cvijanovići, Brčko distrikt BiH  Projekt a.d. Banja Luka 2016
 Izvještaj o rezultatima laboratorijskog ispitivanja fizičko-mehaničkih karakteristika tla na lokacji stambenog objekta Pz+4 u Olovu  Projekt a.d. Banja Luka 2016
 Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama terena za novi poslovni objekat “Općinski sud u Tuzli”  Općinski sud Tuzla 2016
 Glavni projekat sanacije klizišta Most – lokalitet Suljići, Općina Kladanj  Općina Kladanj 2016
 Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama klizišta Most – lokalitet Suljići, Općina Kladanj sa prijedlogom mjera sanacije  Općina Kladanj 2016
 Misia G23 Revizija geotehničkog elaborata misije G21 (Glavni projekat mosta preko rijeke Drinjače u naselju Starič, Općina Kladanj)  Općina Kladanj 2016
 Misia G23 Revizija geotehničkog elaborata misije G21 (Glavni projekat mosta preko rijeke Osice prema naselju Tuholj, Općina Kladanj)  Općina Kladanj 2016
 Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama klizišta Most – lokalitet Suljićic, Općina Kladanj sa prijedlogom mjera sanacije  Općina Kladanj 2016
 Misija G23 Revizija misije G21 Glavnog geotehničkog projekta za objekat hala za alternativna goriva FCL i primjerak misije G21  Fabrika cementa Lukavac 2016
 Izvještaj o rezultatima laboratorijskog ispitivanja fizičko-mehaničkih karakteristika tla na lokaciji obilaznice u Brčkom  NIS Promet doo Brčko 2016
 Misija G31 i G32 Izvedbena geotehnička studija i pračenje geotehničkih radova za potrebe objekta hale za skladištenje gotovih proizvoda u Jajcu  BSI doo Jajce 2016
 Glavni projekat sanacije klizišta put Brateljevići – lokalitet Brateljevići, Općina Kladanj  Općina Kladanj 2016
 Misija G41 i Misija G42 Izvještaj o reviziji izvedbene geotehničke studije i praćenje geotehničkih radova za potrebe hale za skladištenje gotovih proizvoda u Jajcu  BSI doo Jajce 2016
 Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama klizišta „Kuljanin“- lokalitet Starič, Općina Kladanj, sa prijedlogom mjera sanacije  Općina Kladanj 2015
 Glavni projekat sanacije klizišta „Kuljanin“ – lokalitet Staric, Općina Kladanj  Općina Kladanj 2015
 Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama klizišta „Omećetovac“- lokalitet Kladanj, Općina Kladanj, sa prijedlogom mjera sanacije  Općina Kladanj 2015
 Glavni projekat sanacije klizišta „Omećetovac“ – lokalitet Kladanj, Općina Kladanj  Općina Kladanj 2015
 Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama klizišta „Krčevine“- lokalitet Stupari Selo, Općina Kladanj, sa prijedlogom mjera sanacije  Općina Kladanj 2015
 Glavni Projekat sanacije klizišta „Krčevine“ – Lokalitet Stupari Selo, Općina Kladanj  Općina Kladanj 2015
 Misija G1 – Pripremna geotehnička studija za izgradnju otkriveno skladišta uglja kapaciteta 60.000 tona  Sisecam Soda Lukavac 2015
 Misija G1 – Pripremna geotehnička studija za izgradnju čeličnog silosa kapaciteta 100 t lake sode sa uređajem za oduzimanje s transportera i punjenje u cisternu u SSL-u  Sisecam Soda Lukavac 2015
 Misija G1 – Pripremna geotehnička studija za izgradnju čeličnog silosa kapaciteta 6000 t teške sode u SSL-u  Sisecam Soda Lukavac 2015
 Misija G1 – Pripremna geotehnička studija za izgradnju transportnog sistema teške sode u SSL  Sisecam Soda Lukavac 2015
 Misija G21 – Geotehnički elaborat i projekat za rekonstrukciju mosta preko Sandžačkog potoka na magistralnom putu M-5 Jajce – Donji Vakuf (km 26+250,00)  BAREL d.o.o.Institut za projektovanje, ispitivanje i istraživanje 2015
 Misija G21 – Geotehnički elaborat i projekat za rekonstrukciju mosta preko potoka Radušica na magistralnom putu M-4 Doboj – Jelah – Teslić (km 13+900,00)  BAREL d.o.o.Institut za projektovanje, ispitivanje i istraživanje 2015
 Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama klizišta sa objektom na kč1594, Gornja Skakava, Brčko Distrikt BiH  NIS PROMET doo Brčko 2015
 Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama klizišta sa objektom na kč1592, Gornja Skakava, Brčko Distrikt BiH  NIS PROMET doo Brčko 2015
 Misija G23 – Revizija geotehničkog projekta (misije G21) za izradu taložnica “Bijelog mora” u krugu tvornice sode u Lukavcu  Univerzitet u TuzliRudarsko geološko građevinski fakultet 2015
 Misija G23 – Revizija geotehničkog projekta u misiji G21, vjetroelektrana Baljci, Tomislavgrad  INTERPROJEKT d.o.o. Mostar 2015
 Elaborat o inženjerskogeološkim i geomehaničkim karakteristikama terena za potrebe izgradnje kombinovanog sistema za otkrivku sa polustacionarnim drobiličnim postrojenjima, transporterima sa gumenom trakom i odlagačem  RMU Banovići 2015
 Misija G1- Pripremna geotehnička studija za potrebe izgradnje putničkog lifta visine 30 m’ u SSL-u, Lukavac  Tehnopetrol doo Tuzla 2015
 Misija G21 – Geotehnički elaborat i projekat za potrebe izgradnje putničkog lifta visine 30 m’ u SSL-u, Lukavac  Tehnopetrol doo Tuzla 2015
 Izvještaj o laboratorijskim ispitivanjima fizičko-mehaničkih karakteristika tla na lokaciji klizišta Talami u Zenici  AIK Inženjering 2015
 Izvještaj o laboratorijskim ispitivanjima fizičko-mehaničkih karakteristika tla na lokaciji klizišta Grabov potok u Tuzli  AIK Inženjering 2015
 Izvještaj o laboratorijskim ispitivanjima fizičko-mehaničkih karakteristika tla na lokaciji klizišta Suljednići u Srebreniku  AIK Inženjering 2015
 Misija G31 – Izvedbena geotehnička studija za novu kotlovnicu u SSL u Lukavcu  Sisecam Soda Lukavac 2015
 Misija G1- Pripremna geotehnička studija za potrebe izgradnje Sistema dopreme uglja za kotao 8 u SSL u Lukavcu  Sisecam Soda Lukavac 2015
 Misija G21 – Geotehnički elaborat i projekat za potrebe izgradnje Sistema dopreme uglja za kotao 8 u SSL u Lukavcu  Sisecam Soda Lukavac 2015
 Misija G21 – Geotehnički elaborat i projekat za potrebe izgradnje Sistema dopreme uglja za kotao 8 u SSL u Lukavcu  Sisecam Soda Lukavac 2015
 Misija G23 – Revizija geotehničkog elaborata za izgradnju vjetroelektrane “Baljići” Tomislavgrad  Interproject Mostar 2015
 Misija G1- Pripremna geotehnička studija za potrebe izgradnje transformatorske stanice u krugu SSL u Lukavcu  Sisecam Soda Lukavac 2015
 Misija G21 – Geotehnički elaborat i projekat za potrebe izgradnje transformatorske stanice u krugu SSL u Lukavcu  Sisecam Soda Lukavac 2015
 Misija G31 – Izvedbena geotehnička studija za potrebe izgradnje transformatorske stanice u krugu SSL u Lukavcu   Sisecam Soda Lukavac 2015
 Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama terena na lokaciji izgradnje stambeno poslovnog objekta u Tuzli, Ulica Mije Keroševića  Đenex doo Tuzla 2015
 Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama terena za potrebe izgradnje regulacije korita rijeke Turije u dužini 2,15 km u Lukavcu  Općina Lukavac 2015
 Misija G1- Pripremna geotehnička studija za potrebe izgradnje ranžirnog uređaja prevrtača vagona 2 u Termoelektrani Tuzla,  JP Elektroprivreda BiH, podružnica TE Tuzla 2015
 Misija G21 – Geotehnički elaborat i projekat za potrebe izgradnje ranžirnog uređaja prevrtača vagona 2 u Termoelektrani Tuzla  JP Elektroprivreda BiH, podružnica TE Tuzla 2015
 Stručna mišljenja o ugroženosti terena i objekata na pet klizišta u Kaknju  Općina Kakanj 2015
 Misija G1 – Pripremna geotehnička studija za potrebe izgradnje objekata na površini za podzemni rudnik Olova u Olovu  Geomet doo Olovo 2015
 Misija G41 i G42 revizija Izvedbene geotehničke studije i nadzor nad geotehničkim radovima za sistem otpadnih voda u fabrici sode SSL u Lukavcu  University of Tuzla, Mining geology and construction Faculty 2015
 Elaborat o gemehaničkim ispitivanjima tla za poslovni objekat “Ocean” u Lukavcu  Megaplast Lukavac 2015
 Nadzor nad istražnim geotehničkim radovima za blok 7 (450MW) Termoelektrane Tuzla  JP Elektroprivreda BiH 2015
 Misija G1 – Pripremna geotehnička studija nastavka južne saobraćajnice u Tuzli, dionica Ši selo-Slavinovići, T 8-T 9  Pronasa d.o.o. Sarajevo 2015
 Misija G21 – Geotehnički elaborat i projekat nastavka južne saobraćajnice u Tuzli, dionica Ši selo-Slavinovići, T 8-T 9  Pronasa d.o.o. Sarajevo 2015
 Ispitivanje geomehaničkih karakteristika ugljenog sloja TB-II, OP-1 i OP-2 ”Stara jama” RMU Zenica  JP Elektroprivreda BiH, ZD RMU Zenica 2015
 Misija G31 – Geotehnička studija za premještanje dalekovodnog stuba broj 2, 2×110 kV, Sarajevo 10 – Sarajevo 8, Novi Grad Sarajevo  Deling doo Tuzla 2015
 Stručno mišljenje o ugroženosti terena i objekata usljed klizišta u naselju Kraljeva Sutjeska  Općina Kakanj Služba civilne zaštite 2015
 Misija G23 – Revizija misije G21 – Geotehničkog projekta za izradu terminala hemije u Lukavcu  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Tuzla 2015
 Misija G1 – Geotehnička pripremna studija pješačkog prelaza ispod M17, za naselje Nemila  Pronasa d.o.o. Sarajevo 2014
 Misija G21 – Geotehnički elaborat pješačkog prelaza ispod M17, za naselje Nemila  Pronasa d.o.o. Sarajevo 2014
 Misija G1- Pripremna geotehnička studija za potrebe izgradnje objekta novog Tehničkog magacina u krugu SSL u Lukavcu,  Sisecam Soda Lukavac 2014
 Misija G21 – Geotehnički elaborat i projekat za potrebe izgradnje objekta novog Tehničkog magacina u krugu SSL u Lukavcu  Sisecam Soda Lukavac 2014
 Misija G31 – Izvedbena geotehnička studija za potrebe izgradnje objekta novog Tehničkog magacina u krugu SSL u Lukavcu  Sisecam Soda Lukavac 2014
 Misija G1 – Pripremna geotehnička studija za objekte separacije i skladišta eksploziva na kamenolomu Paljike Hum, Horizont Vitez  Horizont doo Vitez 2014
 Misija G23 – Revizija geotehničkog elaborata (Misije G21) za glavni projekat lifta za TUZ u Termoelektrani Kakanj  Tehnopetrol doo Tuzla 2014
 Misija G21 – Geotehnički elaborat i projekat za objekat tankvane za privremeno zbrinjavanje rabljenih ulja u Jajcu  Grioss doo Grude 2014
Misija G41 – Revizija misije G31 Geotehničke izvedbene studije za tunel Karaula na magistralnoj cesti M18, dionica Kladanj – Paklenik  JP Ceste F BiH 2014
 Izještaj o analizi stabilnosti južne kosine na PK „Luke“ Ugljevik  Terex-Kop doo Ugljevik 2014
 Izvještaj o rezultatima laboratorijskih ispitivanja brzine prostiranja ultrazvučnih talasa, granične čvrstoće stijena i čvrstoće na smicanje duž pukotina na uzorcima sa hidroelektrane Ulog  DTQ doo Sarajevo 2014
 Misija G23 – Revizija geotehničkog elaborata i projekta (Misije G21) za rekonstrukciju elektrofiltera, blok 7 , Termoelektrana Kakanj  JP Elektroprivreda BiH, podružnica Termoelektrana Kakanj 2014
 Stručno mišljenje o ugroženosti terena usljed klizišta na brani „Snježnica“ i prijedog interventnih mjera  JP Elektroprivreda BiH, podružnica Elektrodistribucija Tuzla 2014
 Misija G21 – Geotehnički elaborat i projekat za izgradnju hale u Jajcu  B.S.I. d.o.o. Jajce 2014
 Stručna mišljenja za klizišta u naseljima Zagrđe, Brnj i Tršće, Kakanj  Općina Kakanj, Služba civilne zaštite 2014
 Misija G21 – Geotehnički elaborat i projekat skladišnih objekata firme Kemis – BH doo Lukavac  GIT Institut za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale Tuzla 2014
 Elaborat o geomehaničkim ispitivanjima tla za objekat „Bioremedijacija“ u Lukavcu  Kemis – BH doo Lukavac 2014
 Misija G23 – Revizija geotehničke misije G21 za izradu separatora za prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Tuzla 2014
 Izvještaj o terenskim geotehničkim ispitivanjima za HC Vranduk na rijeci Bosni Izvještaj o laboratorijskim geotehničkim ispitivanjima za HC Vranduk na rijeci Bosni  JP Elektroprivreda BiH 2014
 Misija G1 – Pripremna geotehnička studija za izgradnju kotlovnice u fabrici Sisecam Soda Lukavac  Sisecam Soda Lukavac 2014
 Misija G21 Geotehnički elaborat i projekat za izgradnju kotlovnice u fabrici Sisecam Soda Lukavac  Sisecam Soda Lukavac 2014
 Program geotehnički istraživanja i ispitivanja za izradu misije G1 za projekat modernizacije M5, dionica, Jezero Jajce i Tunel Skela  JP Ceste F BiH 2014
 Geomehanički elaborat o stanju stijenskog kompleksa na istočnom reviru ležišta kamene soli Tetima uz primjenu numeričkih analiza  Rudnik soli Tuzla d.d. Tuzla 2014
 Stručno mišljenje o ugroženosti Bijelog mora poplavama i prijedlog mjera za otklanjanje oštećenja  Sisecam Soda Lukavac 2014
 Misija G1 – Pripremna geotehnička studija za izgradnju rashladnih tornjeva u fabrici Sisecam Soda Lukavac  Sisecam Soda Lukavac 2014
 Misija G21 Geotehnički elaborat i projekat za izgradnju rashladnih tornjeva u fabrici Sisecam Soda Lukavac  Sisecam Soda Lukavac 2014
 Misija G31 – Izvedbena geotehnička studija za izgradnju rashladnih tornjeva u fabrici Sisecam Soda Lukavac  Sisecam Soda Lukavac 2014
 Misija G23 – Revizija geotehničke misije G21 za objekat filter stanice u fabrici Sisecam Soda Lukavac Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Tuzla 2014
 Geološkogeomehanički elaborat za izgradnju trake za spora vozila na cestovnom pravcu M5 Donji Vakuf – Turbe  Trafficon doo Odžak 2014
 Elaborat o geomehaničkim ispitivanjima terena na lokaciji hale za posipnu rinfuznu so u krugu fabrike Sisecam Soda Lukavac  Sisecam Soda Lukavac 2014
 Prijedlog interventnih mjera sanacije deponije Stanovi u Kladnju  JP Komunalac d.d. Kladanj 2014
 Misija G1 – Pripremna geotehnička studija za objekat „Predtretman otpadnih voda u Pivari Tuzla“  Pivara Tuzla d.d. Tuzla 2014
 Studija tehničke osposobljenosti laboratorije za geotehniku DTQ doo Sarajevo  Institut za akreditiranje BiH 2014
 Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama terena duž puta Srebrenik – Gornji Srebrenik  Planinvest doo Brčko 2014
 Misija G21 – Geotehnički elaborat i projekat za potrebe izgradnje proizvodne hale-lakirnice metalnih kontejnera na lokalitetu Maline, općina Živinice  ALFE MI doo Živinice 2014
 Misija G1 – Pripremna geotehnička studija ispitivanja tla za potrebe izgradnje proizvodne hale-lakirnice metalnih kontejnera na lokalitetu Maline, Živinice  ALFE MI doo Živinice 2014
 Studije i elaborati za potrebe asanaciono – regulacionog plana odlagališta šljake i pepela Plane, Divkovići I i Divkovići II za TE „Tuzla“ u Tuzli-Misija G1 – Pripremna geotehnička studija sa analizom uticaja podzemnih rudarskih radova na odlagalištima šljake i pepela Plane, Divkovići I i Divkovići II  JP Elektroprivreda BiH 2014
 Program geotehničkih istraživanja i ispitivanja za izradu misija G1 i G21 – geotehnički elaborat i projekat kao i sadržaj glavnog projekta sanacije gornjeg dijela klizišta Slapna Gora, Kakanj  Općina Kakanj 2013
 Misija G1 – Pripremna geotehnička studija za izgradnju vanjske instalacije lož ulja ekstra lakog za blok 6 i instalacije tečnog goriva  JP Elektroprivreda BiH, podružnica TE Tuzla 2013
 Idejni Projekat obilaznice Odžak (M14.1) – Misija G1 – Pripremna geotehnička studija obilaznice Odžak  Trafficon doo Odžak 2013
 Misija G32 – Geotehničko pračenje radova za obilaznicu Sarajevo, dionica Jošanica – Butila  JP Ceste FBiH, Sarajevo 2013
 Misija G31 – Izvedbena geotehnička studija za obilaznicu Sarajevo, Jošanica-Butila, Knjiga I – Trasa  JP Ceste FBiH, Sarajevo 2013
 Misija G31 – Izvedbena geotehnička studija za obilaznicu Sarajevo, Jošanica-Butila, Knjiga III – Objekti  JP Ceste FBiH, Sarajevo 2013
 Misija G31 – Geotehnička izvedbena studija za potrebe izgradnje tunela „Oštrik“ i „Ožega“ na Sarajevskoj obilaznici, dionica Jošanica-Butila, Knjiga II  JP Ceste FBiH, Sarajevo 2013
 Izvještaj o laboratorijskim ispitivanjima uzoraka sa ceste M18, Sarajevo – Tuzla – prevoj „Karaula“  Geokonsalting doo Sarajevo 2013
 Misija G23 – Revizija elaborata i glavnog geotehničkog projekta (Misija G21) o inženjerskogeološkim i geotehničkim karakteristikama klizišta Siđe u Zenici  Univerzitet u Tuzli, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Tuzla 2013
 Izrada investicione i okolinske dokumentacije za Tvornicu cementa „Banovići“ – Idejno rješenje – Pripremna geotehnička studija (misija G1) za izgradnju Tvornice cementa Banovići  RMU Banovići 2013
 Misija G1 – Pripremna geotehnička studija za potrebe izgradnje terminala ukapljenog naftnog plina sa postajom za opskrbu vozila sa ukapljenim naftnim plinom, Mlinska bb Bihać  UNA GAS doo Bihać 2013
 Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i rezervama uglja u bazenu Banovići sa stanjem 31.12.2012. godine  RMU Banovići, Banovići 2013
 Uproščeni rudarski projekat odlaganja otkrivke na PK Vrtlište, RMU Kakanj- knjiga geomehanika  Rudnik mrkog uglja „Kakanj“ 2013
 Studija izbora potencijalne lokacije sanitarne deponije komunalnog otpada Općine Srebrenik  Općina Srebrenik 2013
 Misija G21 Geotehnički projekat ispitivanja tla za izmještanje stuba br. 20 dalekovoda 2×110 KV Sarajevo 10 – Sarajevo 8, Novi Grad Sarajevo  Deling d.o.o. Tuzla 2013
 Elaborat geomehanike tla za potrebe projektovanja kolske vage na deponiji otpada u Brčkom  JP Komunalno Brčko doo 2013
 Misija G31 – Geotehnička izvedbena studija za potrebe izgradnje silosa pepela u TE„Tuzla“  Energoinvest d.d. Sarajevo 2013
 Misija G32 – Geotehničko pračenje radova pri izgradnji silosa pepela u TE „Tuzla“  Energoinvest d.d. Sarajevo 2013
 Misija G23 – Revizija geotehničkog elaborata i projekta (misije G21) za stambeni objekat vl. Omer Škaljo u Mostaru  Interprojekt doo Mostar 2013
 Misija G23 – Revizija geotehničkog elaborata i projekta (misije G21) za stambeni objekat vl. Omer Škaljo u Mostaru  Interprojekt doo Mostar 2013
 Misija G23 – Revizija geotehničkog elaborata i projekta (misije G21) za stambeni objekat vl. Smajo Čevra u Mostaru  Interprojekt doo Mostar 2013
 Misija G23 – Revizija geotehničkog elaborata i projekta (misije G21) za stambeni objekat vl. Maja Čadra u Mostaru  Interprojekt doo Mostar 2013
 Glavni projekat zatvaranja deponije komunalnog krutog otpada na lokalitetu „Babunovići“ Srebrenik  Općina Srebrenik 2013
 Misija G23 – Revizija geotehničkog elaborata i projekta (misije G21) za stambeni objekat vl. Senad Husnić u Mostaru  Interprojekt doo Mostar 2013
 Izvještaj o laboratorijskim geomehanikim ispitivanjima uzoraka tla sa lokacije TE Kakanj  Geosonda doo Zenica 2013
 Izvještaj o laboratorijskim geomehanikim ispitivanjima uzoraka stijena sa lokacije Prevoj Karaula  Geosonda doo Zenica 2013
 Misija G23 – Revizija geotehničkog elaborata i projekta (misije G21) za restauraciju stare Rujničke džamije  Medžlis islamske zajednice Zavidovići 2013
 Misija G21 – Geotehnički elaborat i projekat o ispitivanju tla za halu – deponiju uglja i transporter do izmjenjivača toplote u krugu Fabrike cementa Lukavac  Fabrika cementa Lukavac 2013
 Geotehnički elaborat i projekat o ispitivanju tla za potrebe izgradnje skladišno-remontne hale u Banovićima  RMU Banovići 2013
 Misija G23 – Revizija geotehničkog projekta (misije G21) revitalizacije Medvjed kule u Jajcu  JU „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“ 2013
 Misija G21 – Geotehnički elaborat i projekat istraživanja i ispitivanja tla za rekonstrukciju objekta (stari Dom Armije) za smještaj Općinskog suda u Tuzli  Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona 2013
 Misija G1 – Pripremna geotehnička studija istraživanja i ispitivanja tla za rekonstrukciju objekta (stari Dom Armije) za smještaj Općinskog suda u Tuzli  Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona 2013
 Pripremna geotehnička studija (Misija G1) za izmještanje stuba br. 20 dalekovoda 2×110 kV Sarajevo 10 – Sarajevo 8, Novi Grad Sarajevo  Deling d.o.o. Tuzla 2013
 Izvještaj o reviziji elaborata o geomehaničkim ispitivanjima temeljnog tla za potrebe izgradnje salona automobila sa servisom „NIPEX“ u Ljepunicama u Tuzli  NIPEX d.o.o. Tuzla 2013
 Elaborat o geomehaničkim istraživanjima uglja i pratećih stijena na ležištu uglja Delići i Peljave – Tobut u Ugljeviku  Comsar Energy Republika Srpska, Banja Luka 2013
 Misija G23 -Izvještaj o reviziji elaborata o geomehaničkim ispitivanjima tla na modernizaciji sistema odlaganja uglja na depou i u krugu Termoelektrane Tuzla – misija G21  JP Elektroprivreda BiHd.d. SarajevoPodružnica TE Tuzla 2013
 Misija G41 – Revizija izvedbene geotehničke studije (misija G31) za objekat livnice „Cimos TDM“ u Zenici  CIMOS TMD Casting d.o.o. Zenica 2013
 „Elaborat geomehaničkog izvještaja sa proračunom radnih i završnih kosina na kamenolomu „Borovačka stijena“ kod Kakanja“  TRGOŠPED d.o.o. Kakanj 2013
 Tehničko osmatranje brane „Vidara“ u Gradačcu za 2012. godinu  Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo 2013
 Elaborat o provedenim laboratorijskim geomehaničkim ispitivanjima uglja i pratećih sedimenata na PK Vrtlište, RMU Kakanj  RMU Kakanj 2013
 Program geotehničkih istraživanja i ispitivanja i usluga za izradu elaborata misije G1 za projekat modernizacije M5 dionica tunel Skela i Jezero-Jajce  JP Ceste FBiH doo Sarajevo 2012
 Misija G23 Revizija geotehničkog projekta (misije G21) rekonstrukcije Sinan-Pašine (Atik) džamije u Mostaru  INTERPROJEKT doo Mostar 2012
 Misija G23 Revizija geotehničkog projekta (misije G21) rekonstrukcije i nadogradnje objekta poslovnih i uredskih prostora „Tržnice Pijace“, Mostar  INTERPROJEKT doo Mostar 2012
 Misija G23 Revizija geotehničkog projekta (misije G21) rekonstrukcije i nadogradnje stambeno-poslovnog objekta Zarifa Velića, Mostar  INTERPROJEKT doo Mostar 2012
 Misija G23 Revizija geotehničkog projekta (misije G21) rekonstrukcije i nadogradnje objekta u ulici Kalhanska br. 10, Mostar  INTERPROJEKT doo Mostar 2012
 Elaborat o geomehaničkim ispitivanjima tla za izgradnju Agro-tržnog centra u Bijeljini  JIL doo Bijeljina 2012
 Geotehnički elaborat misija G21 za trasu u okviru projekta izgradnje ceste M18, dionica Kladanj – Podpaklenik, potez prevoj Karaula  JP Ceste FBiH doo Sarajevo 2012
 Studija o mogućnostima upotrebe i plasmana nusprodukata nastalih radom bloka 7 TE Tuzla”  JP Elektroprivreda BiHSarajevo 2012
 Geotehnički projekat – misija G21 o uslovima izgradnje hidroelektrane „Merdani“ na rijeci Lašvi, lokalitet Merdani, općina Busovača  „HE GREBLJE“ d.o.o. Busovača 2012
 Geotehnički elaborat i projekat– misija G21 za projekat izgradnje drugog kolovoza i rekonstrukcije postojećeg na cesti M4, dionica Tuzla-Šićki brod, poddionica raskrsnica Siporeks-petlja Šićki Brod  JP Ceste FBiH doo Sarajevo 2012
 Pripremna geotehnička studija – misija G1 za projekat izgradnje drugog kolovoza i rekonstrukcije postojećeg na cesti M4, dionica Tuzla-Šićki brod, poddionica raskrsnica Siporeks-petlja Šićki Brod  JP Ceste FBiH doo Sarajevo 2012
 Pripremna geotehnička studija (G1) za ispitivanje tla na lokaciji predviđenoj za gradsko groblje u općini Bosanski Petrovac  Općina Bosanski Petrovac 2012
 Elaborat o inženjerskogeološlim i geotehničkim karakteristikama terena na lokalitetu klizišta Laze, Kakanj kao dio Glavnog projekta sanacije klizišta  Općina Kakanj 2012
 Pripremni geotehnički projekat (misija G-1) za izradu objekta tretmana otpadnih voda u Termoelektrani „Tuzla“ u Tuzli  JP Elektroprivreda BiH – Podružnica Termoelektrana Tuzla 2012
 Periodični izvještaj – Tehničko osmatranje brane „Hazna“ u Gradačcu za 2011. godinu  Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo 2012
 Elaborat o dimenzionisanju zaštitnih stubova prema autoputu i tunelu na koridoru 5c u eksploatacionim poljima ZD Rudnika mrkog uglja „Kakanj“ i „Zenica“  Primorje d.d. Ajdovština, Slovenija 2011
 Izvještaj o uzrocima oštečenja na stambenim objektimaAleksić Vladislava i Kremić Jusufa u naselju Pečuj, općina Zenica  Općinski sud Zenica 2011
 Izvještaj o izvedenim geomehaničkim istražnim radovima na brani „Vidara“ u Gradačcu  Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo 2011
 Izvještaj o rezultatima laboratorijskih ispitivanja fizičko-mehaničkih karakteristika uzoraka uglja i pratećih sedimenata sa lokaliteta „Begići-Bištran“ u Kaknju  JP Elektroprivreda BiH, ZD RMU „Kakanj“ Kakanj 2011
 Izvještaj o rezultatima laboratorijskih ispitivanja fizičko-mehaničkih karakteristika uzoraka sa ležišta uglja „Ugljevik Istok“ – Stari Ugljevik  Tehnički institut Bijeljina 2011
 Stručno mišljenje o podobnosti lokacije za izgradnju rezervoara za vodu u naselju Arnauti Zenica  JP za prostorno uređenje grada Zenica 2011
 Stručno mišljenje o podobnosti lokacije za izgradnju rezervoara za vodu 60m3 u naselju Heće Zenica  JP za prostorno uređenje grada Zenica 2011
 Stručno mišljenje o stanju klizišta „Laze“ MZ Brnjic, Kakanj  Općina Kakanj 2011
 Ekspertsko mišljenje o potencijalnom uticaju rudarskih radova na stanje nekretnina Delić Mehmedalije iz Mramora  Općinski sud Tuzla 2011
 Elaborat o geotehničkim ispitivanjima lokaliteta za cementaru „Đurđevik“ kao podloge za Idejni projekat cementare  J.P.Elektroprivreda BiH -Z.D. RMU „Đurđevik“ 2011
 Investiciona i okolinska dokumentacija za nove energetske objekte – novi blok 8 u Termoelektrani „Kakanj“ – Pripremna geotehnička studija (misija G1) o karakteristikama tla na lokaciji Termoelektrane„Kakanj“ V Ćatići  JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 2010
 Investiciona i okolinska dokumentacija za nove energetske objekte – TE Banovići blok 1 300MW“ – Pripremna geotehnička studija (misija G1) o karakteristikama tla na lokaciji Termoelektrane„Banovići“  RMU Banovići d.d. 2010
 Izvještaj o izvedenom istražnom bušenju i rezultatima laboratorijske analize kvarcnog pijeska na PK “Šićki Brod” Tuzla  J.P.Elektroprivreda BiH -Z.D. Rudnici “Kreka” Tuzla 2010
 Elaborat o geomehaničkim ispitivanjima tla sa prijedlogom sanacije na klizištu u naselju „Trepče“, Općina Tešanj  Općina Tešanj 2010
 Stručni nalaz – Prijedlog mjera za interventno snižavanje nivoa podzemnih voda u naselju „Maješ“ Kakanj  Općina Kakanj 2010
 Izvještaj o inženjerskogeološkim karakteristikama terena na stacionaži P-99, P-102 i P-115 na dionici lokalnog puta Vijenac -Treštenica  JP za prostorno planiranje i uređenje grada Zenica 2010
 Stručno mišljenje o uzrocima oštećenja nekretnina tužitelja sa aspekta inženjerske geologije i uticaja podzemnih rudarskih radova Rudnika Lipnica  Bosna i HercegovinaFederacija BiHTuzlanski kantonOpćinski sud Tuzla 2010
 Izvještaj o inženjersko-geološkim karakteristikama terena na dionici puta „Popratno-Poljani“, Kakanj  Općina Kakanj 2010
 Stručno geološko mišljenje o vodovodnoj trasi u naselju Heće, Općina Zenica  JP za prostorno planiranje i uređenje grada Zenica 2010
 Izrada izvještaja o geomehaničkim ispitivanjima za izgradnju potpornog zida u Lokvinama, Zenica  JP za prostorno uređenje grada Zenica 2010
 Izrada stručnih geoloških mišljenja za klizišta u naseljima Varalići, Turalići i Brnjić (više mišljenja)  Općina Kakanj 2010
 Studija uticaja na okolinu za ležište gipsa „Kulen Vakuf – Orašac“ Bihać  „Lafarge Adria Gips d.o.o.“ Bihać 2010
 Elaborat o geomehaničkim istraživanjima za izgradnju silosa za pepeo u TE Tuzla  ENERGOINVEST d.d. Sarajevo 2010
 Elaborat o geomehaničkim istraživanjima za izgradnju releja za TV Zenica, Vranduk  JP za prostorno planiranje i uređenje grada Zenica 2010
 Elaborat o uzrocima oštećenja objekta tužitelja sa aspekta inženjerske geologije i rudarskih radova rudnika uglja „Kreka“ na području Milešića, Ljepunice, Tuzla  Općinski Sud, Tuzla 2010
 Glavni Projekat sanacije deponije „Desetine“ Tuzla   JKP Regionalni centar za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom Tuzla 2010
 Elaborat o geotehničkim i hidrogeološkim uslovima za sanaciju nasute brane „Vidara“  JP VP «Slivovi rijeke Save», SARAJEVO 2010
 Elaborat o geološkim uticajima na prolom na području starih rudarskih radova u Brezi  Rudnici uglja „Breza“ 2010
 Elaborat o geomehaničkim ispitivanjima lokacije za cementaru Đurđevik  Rudnici mrkog uglja „Višća“ 2010
 Elaborat o izvršenim geomehaničkim istražnim radovima na stacionažama P-32, P-52 na reginalnom putu R456 Priboj – Sapna dionica Snježnica – Here  JP za prostorno planiranje i uređenje grada Zenica 2009
 Seizmološki uticaji miniranja u PK Vrtlište na objekte u selu Groce te drugi inženjersko geološki uticaji  Općinski sud „Kakanj“ 2009
 Elaborat o geomehaničkim ispitivanjima tla i materijala odlagališta pepela i šljake Termoelektrane Kakanj  JP Elektroprivreda BiH 2009