Naučno istraživački centar za geologiju i geotehniku

Reference tim za geomehaniku

PROJEKTINARUČILACGODINA
Glavni projekat osiguranja građevinske jame i zaštite kosine za MHE Medoš, ZvornikMedoš One d.o.o. Banja Luka2019
Misija G1 – Pripremna geotehnička studija za izradu Idejnog projekta industrijske pruge 760 i 1435 mm od stanice Banovići do Termoelektrane i Cementare, dužine 10,5 kmSaraj Inženjering doo Sarajevo2019
Elaborat o geomehaničkim ispitivanjima tla za potrebe izgradnje poslovnog objekta DMF Office dimenzija 25 x 12 m u TuzliDMF Office doo Tuzla2019
Elaborat o geomehaničkim ispitivanjima tla za potrebe izgradnje poslovnog objekta Pass doo Bijeljina na k.č 770/3 i 771/1 KO LjeskovacPass doo Bijeljina2019
Misija G21 – Geotehnički elaborat za potrebe izgradnje objekta nove Toplane u krugu Arcelor Mittal doo Zenica u ZeniciToplana Zenica doo Zenica2019
Elaborat o stabilnosti radnih i završnih kosina na PK Vrtlište JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo, ZD RMU Kakanj2019
Elaborat o geomehaničkim karakteristikama tla za izgradnju uređaja za prečišćavanje deponijskog filtrata na Regionalnoj deponiji Mošćanica ZenicaRegionalna deponija Mošćanica Zenica2019
Izvještaj o rezultatima laboratorijskih ispitivanja fizičko-mehničkih karakteristika tla na lokalitetu Crnaja, Opština SrbacKriptos doo Milići2019
Elaborat o geomehaničkim ispitivanjima tla za potrebe izgradnje poslovnog objekta King na k.č. 2453 u LukavcuKing doo Lukavac2019
Izvještaj o rezultatima laboratorijskih ispitivanja fizičko-mehničkih karakteristika tla na lokalitetu Bajinci, Opština SrbacKriprtos doo Milići2019
Izvještaj o rezultatima laboratorijskih ispitivanja fizičko-mehničkih karakteristika tla iz raskopa ZTP-01 do ZTP-54 Autoput ZenicaGeoAvas doo Sarajevo2019
Elaborat o geomehničkim ispitivanjima dijela trase, dionica 1 dovodnog cjevovoda Ši Selo – Simin HanJKP Vodovod i kanalizacija Tuzla2019
Elaborat o geotehničkim istraživanjima i ispitivanjima ležišta „Rupice – Juraševac-Brestić“ u VarešuEastern Mining doo Sarajevo2019
Elaborat o geomehničkim ispitivanjima tla za potrebe legalizacije započetog individualnog stambenog objekta na k.č. 2640/7 KO Tuzla III u TuzliEdvad Avdibegović2019
Izvještaj o rezultatima laboratorijskih ispitivanja fizičko-mehničkih karakteristika stijena ležišta „Rupice – Juraševac-Brestić“ u VarešuEastern Mining doo Sarajevo2019
Izvještaj o stabilnosti kosine u desnom boku pregradnog mjesta MHE Medoš ZvornikMedoš One doo Banja Luka2019
Izvještaj o gemehaničkom nadzoru za rekonstrukciju i nadogradnju poslovnog objekta ispitnog laboratorija Inspekt RGH doo Sarajevo na k.č. 254/2 HusinoInspekt RGH doo Sarajevo2018
Misija G1 – Pripremna geotehnička studija za potrebe izrade projektne dokumentacije kanalizacije naselja Luke, Bihać Projekt a.d. Banja Luka2018
Izvještaj o rezultatima laboratorijskih ispitivanja fizičko-mehničkih karakteristika tla i stijena na lokalitetu Jablanica, Tunel CrnajaGeosonda doo Zenica2018
Izvještaj o rezultatima laboratorijskih ispitivanja fizičko-mehničkih karakteristika tla na lokalitetu Mlinarice – Kozarska Dubica (Savski nasip) Kriptos doo Milići2018
Izvještaj o rezultatima laboratorijskih ispitivanja fizičko-mehničkih karakteristika stijena za uzorke iz PosušjaGeosonda doo Zenica2018
Elaborat o geomehaničkim ispitivanjima tla za halu „Violeta“ površine 1200 m2 u BihaćuVioleta doo Grude2018
Elaborat o geomehaničkim karakteristikama tla za izgradnju objekta na k.č. 56/4 KO HusinoVatrostalac doo Tuzla2018
Program geotehničkih istraživanja i ispitivanja ležišta Rupice-Juraševac-Brestić u VarešuEastern Mining d.o.o. Sarajevo2018
Misija G21 – Geotehnički elaborat i projekat kanalizacije naselja Luke BihaćProjekt a.d. Banja Luka2018
Izvještaj o rezultatima laboratorijskog ispitivanja vodopropusnosti tlaBH bušenje doo Tuzla2018
Elaborat o stabilnosti radnih i završnih kosina na PK Vrtlište, novembar 2018 JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo, ZD RMU Kakanj2018
Elaborat o geomehaničkim karakteristikama tla za izgradnju objekta – zgrada za socijalno stanovanje u VarešuKuća Tim doo Ilidža2018
Revizioni izvještaj za elaborat o inženjerskogeološkim i geotehničkim karakteristikama terena za potrebe regulacionog plana „TMZ - Feroelektro“ Općina Novi Grad SarajevoOpćina Novi Grad Sarajevo – Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo2018
Revizioni izvještaj za elaborat o inženjerskogeološkim i geotehničkim karakteristikama terena za potrebe regulacionog plana „SarajevoGas-Bosna Lijek“ Općina Novo Sarajevo – Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo2018
Elaborat o geomehaničkim karakteristikama tla za izgradnju poslovnog objekta – hale na k.č. 766/2 i 767/2 KO Ljeskovac BijeljinaPass doo Bijeljina2018
Elaborat o geomehaničkim ispitivanjima tla za potrebe izgradnje kolektivnog stambenog objekta Pecara II Bingo eksport import doo Tuzla2018
Misija G32 – Geotehničko pračenje radova izgradnje proizvodne hale – lakirnice metalnih kontejnera na lokaciji Maline Općina ŽiviniceAlfe Mi doo Živinice2018
Misija G21 – Geotehnički elaborat i projekat deponije Mitale Novi Travnik Općina Novi Travnik2018
Elaborat o geomehaničkim karakteristikama tla za izgradnju objekta – zgrada za socijalno stanovanje u G. Vakufu-UskopljuKuća Tim doo Ilidža2018
Elaborat o geomehaničkim karakteristikama tla za izgradnju objekta – zgrada za socijalno stanovanje u D. VakufuKuća Tim doo Ilidža2018
Elaborat o geomehaničkim karakteristikama tla za izgradnju 4 objekta za uzgoj kokošaka na parcelama označenim kao kč : 1652/2, 1655/3, 1655/4, 1705, 1710/6, 1710/7, 1711/1 i 1711/3 KO Jelah Općina TešanjMadi doo Tešanj2018
Elaborat o geomehaničkim ispitivanjima temeljnog tla za legalizaciju objekta Portirnice – kapija 2 u krugu fabrike Sisecam Soda LukavacSisecam Soda Lukavac2018
Izvještaj o rezultatima laboratorijskih ispitivanja fizičko-mehničkih karakteristika tla na lokaciji Srbac – PrijebljeziKriptos doo Milići2018
Pilot projekat geomehničkog istraživanja na Savskom odbrambenom nasipu u Federaciji BiHAgencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo2018
Elaborat o inženjerskogeološkim i geotehničkim osobinama terena u svrhu izgradnje objekta O4 na lokalitetu budućeg gradskog groblja Drežnik u TuzliJKP Komemorativni centar doo Tuzla2018
Projektni zadatak za izradu studije o inženjerskogeološkim istraživanjima za područje Grada ZeniceGrad Zenica2018
Misija G31 – Izvedbena geotehnička studija za potrebe izgradnje proizvodne hale – lakirnice metalnih kontejnera na lokaciji Maline Općina ŽivniceAlfe Mi doo Živnice2018
Elaborat o analizama stabilnosti kosina na kamenolomu „Borovačka stijena“ Kakanj Trgošped doo Kakanj 2018
Elaborat o geomehaničkim ispitivanjima tla za izgradnju poslovnog objekta P+1 na k.č. 58/1 KO Ljeskovac BijeljinaPass doo Bijeljina2018
Misija G1 – Pripremna geotehnička studija za dovodni cjevovod Pumpna stanica Živinice – Rezervoar Cerik dužine 9,5 kmZavod za vodoprivredu d.d. Sarajevo2018
Misija G21 – Geotehnički elaborat i projekat za potrebe glavnog projekta zamjene cjevovoda DN 700 cjevovodom DN 800 na dionici hidroakumulacija Modrac – Termoelektrana Tuzla dužine 10 km JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo2018
Izvještaj o rezultatima laboratorijskih ispitivanja granulometrijskog sastava tla u okviru detaljnih geoloških istražnih radova na ležištu uglja Kotezi kod BugojnaJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ZD Rudnik Gračanica Gornji Vakuf-Uskoplje2018
Elaborat o geomehaničkim karakteristikama ležišta uglja Kotezi kod BugojnaJP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ZD Rudnik Gračanica Gornji Vakuf-Uskoplje2018
Izvještaj o uzrocima nestabilnosti na nasipu taložnice 4 Bijelo More Sisecam Soda LukavacSisecam Soda Lukavac2018
Elaborat o analizama stabilnosti sve 4 taložnice Bijelog more u LukavacuSisecam Soda Lukavac2018
Misija G1 – Pripremna geotehnička studija za dovodni cjevovod POV Stupari – PS Živinice dužine 20 kmZavod za vodoprivredu d.d. Sarajevo2018
Elaborat o stabilnosti radnih i završnih kosina na PK Vrtlište sa stanjem 10.10.2017.JP Elektroprivreda BIH d.d. Sarajevo - ZD Rudnik mrkog uglja „Kakanj“ d.o.o. Kakanj2018
 Misija G23 – Revizija Elaborata o geomehaničkom i geotehničkom istraživanju i ispitivanju temljnog tla za projekat pjeskare u krugu Sisecam Soda – Misija G21 Sisecam Soda Lukavac2017
 Izvještaj o rezultatima ispitivanja modula stišljivosti u krugu škole Novi Travnik GTR d.o.o. Mostar2017
 Elaborat o geomehaničkim karakteristikama tla sa proračunima dozvoljenih opterećenja na tlo, ukupnih ravnomjernih slijeganja i diferencijalnih slijeganja, definisanja uslova izvođenja temeljne jame i stabilnosti kosina i terena u neposrednom okruženju Koala automotive doo Tuzla2017
 Geomehanički elaborat o ispitivanju trase cjevovoda sa utvrđivanjem načina i uslova polaganja projektovanog PEHD cjevovoda DN300mm NP10 bara i uslova eventualne sanacije za potrebe dobijanja urbanističke saglasnosti JP Vodovod i kanalizacija Tuzla2017
 Elaborat o geomehaničkim karakteristikama terena  za potrebe temeljenja objekta rasklopnog postrojenja – RP „Otoka“, u općini Bosanska Krupa Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo2017
Podružnica ‘Elektrodistribucija” Bihać
 Izvještaj o rezultatima laboratorijskog ispitivanja optimalnog sadržaja vode po Proktoru na uzorcima: U-1 i U-2 sa dvije lokacije u Mekićima Šekovići Kriptos d.o.o. Milići2017
 Izvještaj o rezultatima laboratorijskih ispitivanja optimalnog sadržaja vode  po Proktoru u Srebrenici IGMG doo Tuzla2017
 Misija G31 – Izvedbena geotehnička studija za potrebe izgradnje proizvodne hale – lakirnice metalnih kontejnera na lokaciji Maline, općine Živinice Alfe Mi doo Živinice2017
 Misija G32 – Geotehničko pračenje radova za potrebe izgradnje proizvodne hale – lakirnice metalnih kontejnera na lokaciji Maline, općine Živinice Alfe Mi doo Živinice2017
 Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama terena na lokaciji izgradnje poslovnog objekta – proizvodni pogon pekare „Kabil“ u Tuzli (k.č. 1470/2 KO Tuzla IV) Pekare “Kabil” doo Tuzla2017
 Misija G1 – Pripremna geotehnička studija za potrebe glavnog projekta „Hidrotehnički objekti odlagališta „Ribnica – brana Ribnica“ JP Elektroprivreda BIH d.d. Sarajevo – ZD Rudnik mrkog uglja „Kakanj“ d.o.o. Kakanj2017
 Misija G21 – Geotehnički elaborat i projekat za potrebe Glavnog projekta „Hidrotehnički objekti odlagališta „Ribnica – brana Ribnica“ JP Elektroprivreda BIH d.d. Sarajevo – ZD Rudnik mrkog uglja „Kakanj“ d.o.o. Kakanj2017
Izvještaj o rezultatima laboratorijskog ispitivanja fizičko-mehaničkih karakteristika tla za izgradnju proizvodne hale – Boxmark na  lokaciji Lukavac IGMG doo Tuzla2017
 Izvještaj o rezultatima ispitivanja modula stišljivosti za SPO u Dobiju Trebava expres doo Doboj2017
 Misija G32 – Geotehničko pračenje radova za klizište ispod nivelete, cesta M18_007 dionica: Živinice 1-Vitalj, (Stanovi), km 26+000 Roading doo Gračanica2017
 Elaborat o geomehaničkom ispitivanju temeljnog tla za izgradnju poslovnih objekata površine P=4331,6m2 P+0 i objekta površine P=2880m2 P+0 na k.č.br. 533/1, 533/2, 533/4, 533/5, 532/1, 531/1, 535/1, 534, 2975/25, 2975/26, 2975/27, 3005, 3007 i 3009 k.o. Kiseljak BABILON doo Tuzla2017
 Elaborat o stabilnosti kosina na odlagalištu „Bijele Vode“ PK „Vrtlište“, RMU Kakanj d.o.o. Kakanj, sa mogućnosti odlaganja masa do nivoa: 655,657,658,5 i 660,5 m.n.m. J.P. Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo Z.D. Rudnik mrkog uglja „Kakanj“ d.o.o. Kakanj iz Kaknja2017
 Elaborat o geotehničkim ispitivanjima tla za izgradnju mosta na rijeci Spreči između Klokotnice i Suhog polja Projekt a.d. Banja Luka2017
 Misija G21- Geotehnički elaborat i projekat za izmještanje DV 2×110 kV TS Sarajevo 1-TS Sarajevo 18-TS sarajevo 20 SM 20-SM 21 Deling doo Tuzla2017
 Izvještaj br. 1 o rezultatima laboratorijskog ispitivanja fizičko-mehaničkih karakteristika stijena ležište zlata  Fojnica BBM d.o.o. Sarajevo2017
 Misija G23 – Revizija geotehničkog elaborata i projekta misije G21 za Glavni projekat modernizacije i dogradnje terminala B u krugu Međunarodnog aerodroma Sarajevo JP Međunarodni Aerodrom „Sarajevo“ doo2017
 Izvještaj o rezultatima laboratorijskih ispitivanja geomehaničkih karakteristika materijala na istražnom bušenju u eksploatacionom polju za potrebe JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, ZD RMU Kakanj d.o.o. Kakanj Geomarić Mostar d.o.o. Mostar2017
 Misija G1 – Pripremna geotehnička studija za potrebe izgradnje objekta nove toplane u krugu Arcelor Mittal doo Zenica u Zenici Arcelor Mittal doo Zenica2017
 Izvještaj o rezultatima isptivanja modula stišljivosti na lokalitetu za izvođenje radova na izgradnji višeporodičnog stambenog objekta 080 Maglaj GTR d.o.o. Mostar2017
 Misija G23 – Revizija Misije G21 o gemehaničkom i geotehničkom istraživanju i ispitivanju temeljnog tla za izgradnju skladišta avionskog goriva u sklopu kompleksa Međunarodnog aerodroma “Tuzla” na zemljištu označenom kao k.č. 255/1 k.o. Dubrave. IGMG doo Tuzla2017
 Izvještaj o rezultatima ispitivanja modula stišljivosti ROAD d.o.o. Lukavac2017
 Elaborat o geotehničkom ispitivanju tla za izgradnju nove hale na k.č. 769/3 KO Ljeskovac PASS d.o.o. Bijeljina2017
 Misija G23 – Revizija Misije G21 o gemehaničkom i geotehničkom istraživanju i ispitivanju temeljnog tla za dogradnju poslovnog objekta na aerodromu Dubrave Gornje – Općina Živinice IGMG d.o.o. Tuzla2017
 Misija G23 – Revizija misije G21 – geotehničkog elaborata i projekta za potrebe izgradnje administrativno-poslovnog objekta u krugu „Međunarodnog aerodroma Sarajevo“ DVOKUT pro Sarajevo2017
 Misija G41- Revizija geotehničke izvedbene studije za objekat upravne zgrade Tvornice cementa Kakanj u krugu Tvornice cementa u Kaknju Univerzitet u Tuzli Rudarsko geološko građevinski fakultet2017
 Izvještaj o rezultatima laboratorijskog ispitivanja fizičko-mehaničkih karakteristika tla za uzorke sa lokaliteta Terme Petrovo IGMG d.o.o. Tuzla2017
 Misija G1 – Pripremna geotehnička studija za objekat energetskog transformatora T1 u TS Lukavac Elektroprenos a.d. Banja Luka2017
 Misija G21 – Geotehnički elaborat i projekat za objekat energetskog transformatora T1 u TS Lukavac Elektroprenos a.d. Banja Luka2017
 Misija G1 – Pripremna geotehnička studija za izgradnju postrojenja teške sode II sa trasportnim sistemom i sistemom utovara Sisecam Soda Lukavac2017
 Misija G21 – Geotehnički elaborat i projekat za izgradnju postrojenja teške sode II sa trasportnim sistemom i sistemom utovara Sisecam Soda Lukavac2017
 Misija G23 – Revizija geotehničkog elaborata i projekta misije G21 izgradnje transformatora 110/20/(10)/10kV u TS 400/110kV Sarajevo 10 Deling doo Tuzla2017
 Laboratorijska ispitivanja fizičko-mehaničkih karakteristika stijena iz bušotina na so Sisecam Soda Lukavac2017
 Izvještaj o rezultatima laboratorijskog ispitivanja vodopropusnosti tla na lokaciji obilaznice Odžak IGMG doo Tuzla2017
 Elaborat o stabilnosti radnih i završnih kosina na PK „Vrtlište“ sa stanjem april 2017 J.P. Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo Z.D. Rudnik mrkog uglja „Kakanj“ d.o.o. Kakanj iz Kaknja2017
 Misija G32 – Pračenje geotehničkih radova izgradnje drugog kolovoza i rekonstrukcije postojećeg na cesti M4, dionica Tuzla-Šićki brod, poddionica raskrsnica Siporex – petlja Šićki brod Roading doo Gračanica2017
 Misija G31 – Izvedbena geotehnička studija za projekat izgradnje drugog kolovoza i rekonstrukcije postojećeg na cesti M4, dionica Tuzla-Šićki brod, poddionica raskrsnica Siporex – petlja Šićki brod Roading doo Gračanica2017
 Izvještaj o terenskim istražnim radovima, laboratorijskim ispitivanjima i nadzor nad bušenjem INZIO d.d. Tuzla2017
 Glavni rudarski projekat ležišta uglja Moščanica– dio: analize stabilnosti radnih i završnih kosina JP Elektroprivreda BiH Sarajevo, RMU Zenica2017
 Geološko ispitivanje tla na lokalitetu za izvođenje radova za DPSZ projekat izgradnje višestambenog objekta u općini Olovo, Ulica Školska bb Društvo za građevinarstvo, trgovinu i usluge „G.T.R.“ d.o.o. Mostar2016
 Elaborat o geomehaničkim ispitivanjima tla za izgradnju objekata farme Madi doo Tešanj, k.č. 573/1  u Tešnju Madi doo Tešanj2016
 Elaborat  o nultom stanju stanju objekata naselja Kučići, u neposrednoj blizini kamenoloma „Borovačka stijena“ Kakanj Trgošped d.o.o. Kakanj2016
 Izvještaj o laboratorijskim ispitivanjima CBR-a Institut za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale d.o.o. Tuzla2016
 Elaborat o analizi stabilnosti kosina na kamenolomu „Ribnica“, Tvornice cementa Kakanj Fabrika cementa Kakanj2016
 Izvještaj o geotehničkim karakteristikama podtla prilikom izvođenja stubova dalekovoda 220 kV (SM131-SM136), na lokalitetu TE Banovići Comel doo Sarajevo2016
 Izvještaj o geotehničkim karakteristikama podtla prilikom izvođenja stubova dalekovoda 110 kV TS Tuzla 4 – TS Banovići (SM53-SM60)  na lokalitetu TE Banovići Comel doo Sarajevo2016
 Izvještaj o geotehničkim karakteristikama podtla prilikom izvođenja stubova dalekovoda 35 kV (SM4-SM8), TS Banovići Selo, TS Grivice, na lokalitetu TE Banovići Comel doo Sarajevo2016
 Misija G1 – Pripremna geotehnička studija za Idejni projekat brane i odlagališta šljake i pepela „Jezero“ u Termoelektrani „Tuzla“ u Tuzli JP Elektroprivreda BiH, TE Tuzla2016
 Misija G1- Pripremna geotehnička studija za izmještanje DV 2×110 kV TS Sarajevo 1-TS Sarajevo 18-TS sarajevo 20 dionica: SM 19-SM 21 Deling doo Tuzla2016
 Misija G1 – Pripremna geotehnička studija za objekat teretnog lifta u krugu SSL-a Tehnopetrol doo Tuzla2015
 Misija G21 – Geotehnički elaborat i projekat za objekat teretnog lifta u krugu SSL-a Tehnopetrol doo Tuzla2016
 Elaborat o geološko-geomehničkim ispitivanjima tla i terena na lokaciji klizišta uz prilazni put ka odlagalištu šljake Jezero – TE „Tuzla“ u Tuzli JP Elektroprivreda BiH, TE Tuzla2016
 Glavni projekat sanacije klizišta uz prilazni put ka odlagalištu šljake Jezero – TE „Tuzla“ u Tuzli JP Elektroprivreda BiH, TE Tuzla2016
 Izvještaj o rezultatima laboratorijskih ispitivanja fizičko-mehaničkih karakteristika tla na lokaciji nesanitarne deponije u Višći Zulić inženjering doo Tuzla2016
 Elaborat o geomehaničkom ispitivanju temeljnog tla za izgradnju poslovnog objekta na k.č. 572/1, 572/4, 571 i 570 KO Kiseljak, Tuzla Babilon doo Tuzla2016
 Elaborat o geomehaničkim karakteristikama terena  za potrebe izrade projekta sanacije deponije „Bare“ u Kaknju JP Elektroprivreda BiH, ZD RMU Kakanj2016
 Misija G23 Revizija geotehničkog projekta misije G21 regulacije korita rijeke Tinje dionica od Koprića mosta – (most kod bazena) do cca 300 m nizvodno od ušća Faćkinog potoka u Općini Srebrenik RGGF Tuzla2016
 Misija G41 – Revizija geotehničke izvedbene studije za temeljenje blow tank-a, storage tower-a i intermediate tank-a u krugu fabrike Natron-Hayat u Maglaju (misija G31) – finalni revizioni izvještaj Natron-Hayat d.o.o. Maglaj2016
 Misija G42 – Geotehnički nadzor radova za temeljenje blow tank-a storage tower-a i intermediate tank-a u krugu fabrike Natron-Hayat u Maglaju – Finalni izvještaj Natron-Hayat d.o.o. Maglaj2016
 Program istražnih radova koje je potrebno provesti kako bi se definisao uzrok oštećenja i dala ocjena stanja konstrukcije objekta JU OŠ Gornje Prekounje – Ripač, Bihać JU OŠ Gornje Prekounje – Ripač, Bihać2016
 Elaborat o geomehaničkim karakteristikama terena za potrebe temeljenja objekta rasklopnog postrojenja-RP „Gnjilavac“, u Općini Cazin JP EP BiH2016
Podružnica ”Elektrodistribucija” Bihać
 Elaborat o geomehaničkim karakteristikama terena za potrebe temeljenja objekta rasklopnog postrojenja-RP „Stijena“, u Općini Cazin JP EP BiH2016
Podružnica ”Elektrodistribucija” Bihać
 Izvještaj o rezultatima laboratorijskog ispitivanja fizičko-mehaničkih karakteristika tla -Obilaznica Brčko (dodatna ispitivanja) NIS PROMET doo Brčko2016
 Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama klizišta na lokaciji škole, Gornja Skakava, Brčko distrikt BiH NIS PROMET doo Brčko2016
 Misija G23 – Revizija misije G21 – Glavnog geotehničkog projekta za objekat hala za alternativna goriva (Fabrika cementa Lukavac) RGGF Tuzla2016
 Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama terena na lokaciji mosta preko rijeke Jale u poslovnoj zoni „Kreka Sjever“ GRAD TUZLA2016
 Misija G23 Revizija geotehničkog elaborata misije Gg21 (Glavni projekat velikog mosta preko rijeke Drinjače u naselju Starić, Općina Kladanj) INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO ”IG” d.o.o. Banja Luka2016
 Misija G23 Revizija geotehničkog elaborata misije G21 (Glavni projekat mosta preko rijeke Osice prema naselju Tuholj, Općina Kladanj) INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO ”IG” d.o.o. Banja Luka2016
 Izvještaj o rezultatima laboratorijskog ispitivanja fizičko-mehaničkih karakteristika tla na lokaciji obilaznice u Brčkom NIS PROMET doo Brčko2016
 Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama terena na lokaciji farme Madi doo Tešanj u Tešnju Madi d.o.o. Tešanj2016
 Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama terena za novi poslovni objekat „Općinski sud u Tuzli“ OPĆINSKI SUD U TUZLI2016
 Izvještaj o inženjerskogeološkim karakteristikama terena za potrebe izmještanja dionice DV 220 kV (SM131-SM136), na lokalitetu TE Banovići Comel doo Sarajevo2016
 Izvještaj o inženjerskogeološkim karakteristikama terena za potrebe izmještanja dionice DV 110 kV TS Tuzla 4 – TS Banovići (SM53-SM60)  na lokalitetu TE Banovići Comel doo Sarajevo2016
 Izvještaj o inženjerskogeološkim karakteristikama terena za potrebe izmještanja dionice DV 35 kV (SM4-SM8), TS Banovići Selo, TS Grivice, na lokalitetu TE Banovići  Comel doo Sarajevo2016
 Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama terena na lokaciji stambenog objekta Pz+4 u Olovu Projekat a.d. Banja Luka2016
 Izvještaj o rezultatima laboratorijskog ispitivanja fizičko-mehaničkih karakteristika tla na lokacji stambenog objekta Pz+4 u Olovu Projekt a.d. Banja Luka2016
 Glavni projekat sanacije klizišta Behranova njiva – lokalitet Suljići, Općina Kladanj Općina Kladanj2016
 Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama klizišta sa objektom na kč 1594, Gornja Skakava, Brčko distrikt BiH NIS Promet doo Brčko2016
 Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama klizišta Behranova njiva – lokalitet Suljići, Općina Kladanj, sa prijedlogom mjera sanacije Općina Kladanj2016
 Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama terena na lokaciji mosta Dubrave – Bijela, Brčko distrikt BiH Projekt a.d. Banja Luka2016
 Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama terena na lokaciji Brankovog mosta Cvijanovići, Brčko distrikt BiH Projekt a.d. Banja Luka2016
 Glavni projekat sanacije klizišta Behranova njiva – lokalitet Suljići, Općina Kladanj Općina Kladanj2016
 Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama terena na lokaciji stambenog objekta Pz+4 uz Olovu Projekt a.d. Banja Luka2016
 Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama klizišta sa objektom na kč 1594, Gornja Skakava, Brčko distrikt BiH NIS Promet doo Brčko2016
 Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama klizišta Behranova njiva – lokalitet Suljići, Općina Kladanj, sa prijedlogom mjera sanacije Općina Kladanj2016
 Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama terena na lokaciji mosta Dubrave – Bijela, Brčko distrikt BiH Projekt a.d. Banja Luka2016
 Izvještaj o rezultatima laboratorijskog ispitivanja fizičko-mehaničkih karakteristika tla na lokaciji obilaznice u Brčkom NIS Promet doo Brčko2016
 Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama terena na lokaciji farme Madi doo Tešanj u Tešnju Madi doo Tešanj2016
 Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama terena na lokaciji mosta preko rijeke Jale u poslovnoj zoni Kreka Sjever Grad Tuzla2016
 Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama klizišta na lokacji škole, Gornja Skakava Brčko distrikt BiH NIS Promet doo Brčko2016
 Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama terena na lokaciji Brankovog mosta Cvijanovići, Brčko distrikt BiH Projekt a.d. Banja Luka2016
 Izvještaj o rezultatima laboratorijskog ispitivanja fizičko-mehaničkih karakteristika tla na lokacji stambenog objekta Pz+4 u Olovu Projekt a.d. Banja Luka2016
 Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama terena za novi poslovni objekat “Općinski sud u Tuzli” Općinski sud Tuzla2016
 Glavni projekat sanacije klizišta Most – lokalitet Suljići, Općina Kladanj Općina Kladanj2016
 Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama klizišta Most – lokalitet Suljići, Općina Kladanj sa prijedlogom mjera sanacije Općina Kladanj2016
 Misia G23 Revizija geotehničkog elaborata misije G21 (Glavni projekat mosta preko rijeke Drinjače u naselju Starič, Općina Kladanj) Općina Kladanj2016
 Misia G23 Revizija geotehničkog elaborata misije G21 (Glavni projekat mosta preko rijeke Osice prema naselju Tuholj, Općina Kladanj) Općina Kladanj2016
 Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama klizišta Most – lokalitet Suljićic, Općina Kladanj sa prijedlogom mjera sanacije Općina Kladanj2016
 Misija G23 Revizija misije G21 Glavnog geotehničkog projekta za objekat hala za alternativna goriva FCL i primjerak misije G21 Fabrika cementa Lukavac2016
 Izvještaj o rezultatima laboratorijskog ispitivanja fizičko-mehaničkih karakteristika tla na lokaciji obilaznice u Brčkom NIS Promet doo Brčko2016
 Misija G31 i G32 Izvedbena geotehnička studija i pračenje geotehničkih radova za potrebe objekta hale za skladištenje gotovih proizvoda u Jajcu BSI doo Jajce2016
 Glavni projekat sanacije klizišta put Brateljevići – lokalitet Brateljevići, Općina Kladanj Općina Kladanj2016
 Misija G41 i Misija G42 Izvještaj o reviziji izvedbene geotehničke studije i praćenje geotehničkih radova za potrebe hale za skladištenje gotovih proizvoda u Jajcu BSI doo Jajce2016
 Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama klizišta „Kuljanin“- lokalitet Starič, Općina Kladanj, sa prijedlogom mjera sanacije Općina Kladanj2015
 Glavni projekat sanacije klizišta „Kuljanin“ – lokalitet Staric, Općina Kladanj Općina Kladanj2015
 Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama klizišta „Omećetovac“- lokalitet Kladanj, Općina Kladanj, sa prijedlogom mjera sanacije Općina Kladanj2015
 Glavni projekat sanacije klizišta „Omećetovac“ – lokalitet Kladanj, Općina Kladanj Općina Kladanj2015
 Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama klizišta „Krčevine“- lokalitet Stupari Selo, Općina Kladanj, sa prijedlogom mjera sanacije Općina Kladanj2015
 Glavni Projekat sanacije klizišta „Krčevine“ – Lokalitet Stupari Selo, Općina Kladanj Općina Kladanj2015
 Misija G1 – Pripremna geotehnička studija za izgradnju otkriveno skladišta uglja kapaciteta 60.000 tona Sisecam Soda Lukavac2015
 Misija G1 – Pripremna geotehnička studija za izgradnju čeličnog silosa kapaciteta 100 t lake sode sa uređajem za oduzimanje s transportera i punjenje u cisternu u SSL-u Sisecam Soda Lukavac2015
 Misija G1 – Pripremna geotehnička studija za izgradnju čeličnog silosa kapaciteta 6000 t teške sode u SSL-u Sisecam Soda Lukavac2015
 Misija G1 – Pripremna geotehnička studija za izgradnju transportnog sistema teške sode u SSL Sisecam Soda Lukavac2015
 Misija G21 – Geotehnički elaborat i projekat za rekonstrukciju mosta preko Sandžačkog potoka na magistralnom putu M-5 Jajce – Donji Vakuf (km 26+250,00) BAREL d.o.o.Institut za projektovanje, ispitivanje i istraživanje2015
 Misija G21 – Geotehnički elaborat i projekat za rekonstrukciju mosta preko potoka Radušica na magistralnom putu M-4 Doboj – Jelah – Teslić (km 13+900,00) BAREL d.o.o.Institut za projektovanje, ispitivanje i istraživanje2015
 Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama klizišta sa objektom na kč1594, Gornja Skakava, Brčko Distrikt BiH NIS PROMET doo Brčko2015
 Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama klizišta sa objektom na kč1592, Gornja Skakava, Brčko Distrikt BiH NIS PROMET doo Brčko2015
 Misija G23 – Revizija geotehničkog projekta (misije G21) za izradu taložnica “Bijelog mora” u krugu tvornice sode u Lukavcu Univerzitet u TuzliRudarsko geološko građevinski fakultet2015
 Misija G23 – Revizija geotehničkog projekta u misiji G21, vjetroelektrana Baljci, Tomislavgrad INTERPROJEKT d.o.o. Mostar2015
 Elaborat o inženjerskogeološkim i geomehaničkim karakteristikama terena za potrebe izgradnje kombinovanog sistema za otkrivku sa polustacionarnim drobiličnim postrojenjima, transporterima sa gumenom trakom i odlagačem RMU Banovići2015
 Misija G1- Pripremna geotehnička studija za potrebe izgradnje putničkog lifta visine 30 m’ u SSL-u, Lukavac Tehnopetrol doo Tuzla2015
 Misija G21 – Geotehnički elaborat i projekat za potrebe izgradnje putničkog lifta visine 30 m’ u SSL-u, Lukavac Tehnopetrol doo Tuzla2015
 Izvještaj o laboratorijskim ispitivanjima fizičko-mehaničkih karakteristika tla na lokaciji klizišta Talami u Zenici AIK Inženjering2015
 Izvještaj o laboratorijskim ispitivanjima fizičko-mehaničkih karakteristika tla na lokaciji klizišta Grabov potok u Tuzli AIK Inženjering2015
 Izvještaj o laboratorijskim ispitivanjima fizičko-mehaničkih karakteristika tla na lokaciji klizišta Suljednići u Srebreniku AIK Inženjering2015
 Misija G31 – Izvedbena geotehnička studija za novu kotlovnicu u SSL u Lukavcu Sisecam Soda Lukavac2015
 Misija G1- Pripremna geotehnička studija za potrebe izgradnje Sistema dopreme uglja za kotao 8 u SSL u Lukavcu Sisecam Soda Lukavac2015
 Misija G21 – Geotehnički elaborat i projekat za potrebe izgradnje Sistema dopreme uglja za kotao 8 u SSL u Lukavcu Sisecam Soda Lukavac2015
 Misija G21 – Geotehnički elaborat i projekat za potrebe izgradnje Sistema dopreme uglja za kotao 8 u SSL u Lukavcu Sisecam Soda Lukavac2015
 Misija G23 – Revizija geotehničkog elaborata za izgradnju vjetroelektrane “Baljići” Tomislavgrad Interproject Mostar2015
 Misija G1- Pripremna geotehnička studija za potrebe izgradnje transformatorske stanice u krugu SSL u Lukavcu Sisecam Soda Lukavac2015
 Misija G21 – Geotehnički elaborat i projekat za potrebe izgradnje transformatorske stanice u krugu SSL u Lukavcu Sisecam Soda Lukavac2015
 Misija G31 – Izvedbena geotehnička studija za potrebe izgradnje transformatorske stanice u krugu SSL u Lukavcu  Sisecam Soda Lukavac2015
 Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama terena na lokaciji izgradnje stambeno poslovnog objekta u Tuzli, Ulica Mije Keroševića Đenex doo Tuzla2015
 Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama terena za potrebe izgradnje regulacije korita rijeke Turije u dužini 2,15 km u Lukavcu Općina Lukavac2015
 Misija G1- Pripremna geotehnička studija za potrebe izgradnje ranžirnog uređaja prevrtača vagona 2 u Termoelektrani Tuzla, JP Elektroprivreda BiH, podružnica TE Tuzla2015
 Misija G21 – Geotehnički elaborat i projekat za potrebe izgradnje ranžirnog uređaja prevrtača vagona 2 u Termoelektrani Tuzla JP Elektroprivreda BiH, podružnica TE Tuzla2015
 Stručna mišljenja o ugroženosti terena i objekata na pet klizišta u Kaknju Općina Kakanj2015
 Misija G1 – Pripremna geotehnička studija za potrebe izgradnje objekata na površini za podzemni rudnik Olova u Olovu Geomet doo Olovo2015
 Misija G41 i G42 revizija Izvedbene geotehničke studije i nadzor nad geotehničkim radovima za sistem otpadnih voda u fabrici sode SSL u Lukavcu University of Tuzla, Mining geology and construction Faculty2015
 Elaborat o gemehaničkim ispitivanjima tla za poslovni objekat “Ocean” u Lukavcu Megaplast Lukavac2015
 Nadzor nad istražnim geotehničkim radovima za blok 7 (450MW) Termoelektrane Tuzla JP Elektroprivreda BiH2015
 Misija G1 – Pripremna geotehnička studija nastavka južne saobraćajnice u Tuzli, dionica Ši selo-Slavinovići, T 8-T 9 Pronasa d.o.o. Sarajevo2015
 Misija G21 – Geotehnički elaborat i projekat nastavka južne saobraćajnice u Tuzli, dionica Ši selo-Slavinovići, T 8-T 9 Pronasa d.o.o. Sarajevo2015
 Ispitivanje geomehaničkih karakteristika ugljenog sloja TB-II, OP-1 i OP-2 ”Stara jama” RMU Zenica JP Elektroprivreda BiH, ZD RMU Zenica2015
 Misija G31 – Geotehnička studija za premještanje dalekovodnog stuba broj 2, 2×110 kV, Sarajevo 10 – Sarajevo 8, Novi Grad Sarajevo Deling doo Tuzla2015
 Stručno mišljenje o ugroženosti terena i objekata usljed klizišta u naselju Kraljeva Sutjeska Općina Kakanj Služba civilne zaštite2015
 Misija G23 – Revizija misije G21 – Geotehničkog projekta za izradu terminala hemije u Lukavcu Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Tuzla2015
 Misija G1 – Geotehnička pripremna studija pješačkog prelaza ispod M17, za naselje Nemila Pronasa d.o.o. Sarajevo2014
 Misija G21 – Geotehnički elaborat pješačkog prelaza ispod M17, za naselje Nemila Pronasa d.o.o. Sarajevo2014
 Misija G1- Pripremna geotehnička studija za potrebe izgradnje objekta novog Tehničkog magacina u krugu SSL u Lukavcu, Sisecam Soda Lukavac2014
 Misija G21 – Geotehnički elaborat i projekat za potrebe izgradnje objekta novog Tehničkog magacina u krugu SSL u Lukavcu Sisecam Soda Lukavac2014
 Misija G31 – Izvedbena geotehnička studija za potrebe izgradnje objekta novog Tehničkog magacina u krugu SSL u Lukavcu Sisecam Soda Lukavac2014
 Misija G1 – Pripremna geotehnička studija za objekte separacije i skladišta eksploziva na kamenolomu Paljike Hum, Horizont Vitez Horizont doo Vitez2014
 Misija G23 – Revizija geotehničkog elaborata (Misije G21) za glavni projekat lifta za TUZ u Termoelektrani Kakanj Tehnopetrol doo Tuzla2014
 Misija G21 – Geotehnički elaborat i projekat za objekat tankvane za privremeno zbrinjavanje rabljenih ulja u Jajcu Grioss doo Grude2014
Misija G41 – Revizija misije G31 Geotehničke izvedbene studije za tunel Karaula na magistralnoj cesti M18, dionica Kladanj – Paklenik JP Ceste F BiH2014
 Izještaj o analizi stabilnosti južne kosine na PK „Luke“ Ugljevik Terex-Kop doo Ugljevik2014
 Izvještaj o rezultatima laboratorijskih ispitivanja brzine prostiranja ultrazvučnih talasa, granične čvrstoće stijena i čvrstoće na smicanje duž pukotina na uzorcima sa hidroelektrane Ulog DTQ doo Sarajevo2014
 Misija G23 – Revizija geotehničkog elaborata i projekta (Misije G21) za rekonstrukciju elektrofiltera, blok 7 , Termoelektrana Kakanj JP Elektroprivreda BiH, podružnica Termoelektrana Kakanj2014
 Stručno mišljenje o ugroženosti terena usljed klizišta na brani „Snježnica“ i prijedog interventnih mjera JP Elektroprivreda BiH, podružnica Elektrodistribucija Tuzla2014
 Misija G21 – Geotehnički elaborat i projekat za izgradnju hale u Jajcu B.S.I. d.o.o. Jajce2014
 Stručna mišljenja za klizišta u naseljima Zagrđe, Brnj i Tršće, Kakanj Općina Kakanj, Služba civilne zaštite2014
 Misija G21 – Geotehnički elaborat i projekat skladišnih objekata firme Kemis – BH doo Lukavac GIT Institut za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale Tuzla2014
 Elaborat o geomehaničkim ispitivanjima tla za objekat „Bioremedijacija“ u Lukavcu Kemis – BH doo Lukavac2014
 Misija G23 – Revizija geotehničke misije G21 za izradu separatora za prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Tuzla2014
 Izvještaj o terenskim geotehničkim ispitivanjima za HC Vranduk na rijeci Bosni Izvještaj o laboratorijskim geotehničkim ispitivanjima za HC Vranduk na rijeci Bosni JP Elektroprivreda BiH2014
 Misija G1 – Pripremna geotehnička studija za izgradnju kotlovnice u fabrici Sisecam Soda Lukavac Sisecam Soda Lukavac2014
 Misija G21 Geotehnički elaborat i projekat za izgradnju kotlovnice u fabrici Sisecam Soda Lukavac Sisecam Soda Lukavac2014
 Program geotehnički istraživanja i ispitivanja za izradu misije G1 za projekat modernizacije M5, dionica, Jezero Jajce i Tunel Skela JP Ceste F BiH2014
 Geomehanički elaborat o stanju stijenskog kompleksa na istočnom reviru ležišta kamene soli Tetima uz primjenu numeričkih analiza Rudnik soli Tuzla d.d. Tuzla2014
 Stručno mišljenje o ugroženosti Bijelog mora poplavama i prijedlog mjera za otklanjanje oštećenja Sisecam Soda Lukavac2014
 Misija G1 – Pripremna geotehnička studija za izgradnju rashladnih tornjeva u fabrici Sisecam Soda Lukavac Sisecam Soda Lukavac2014
 Misija G21 Geotehnički elaborat i projekat za izgradnju rashladnih tornjeva u fabrici Sisecam Soda Lukavac Sisecam Soda Lukavac2014
 Misija G31 – Izvedbena geotehnička studija za izgradnju rashladnih tornjeva u fabrici Sisecam Soda Lukavac Sisecam Soda Lukavac2014
 Misija G23 – Revizija geotehničke misije G21 za objekat filter stanice u fabrici Sisecam Soda LukavacRudarsko-geološko-građevinski fakultet Tuzla2014
 Geološkogeomehanički elaborat za izgradnju trake za spora vozila na cestovnom pravcu M5 Donji Vakuf – Turbe Trafficon doo Odžak2014
 Elaborat o geomehaničkim ispitivanjima terena na lokaciji hale za posipnu rinfuznu so u krugu fabrike Sisecam Soda Lukavac Sisecam Soda Lukavac2014
 Prijedlog interventnih mjera sanacije deponije Stanovi u Kladnju JP Komunalac d.d. Kladanj2014
 Misija G1 – Pripremna geotehnička studija za objekat „Predtretman otpadnih voda u Pivari Tuzla“ Pivara Tuzla d.d. Tuzla2014
 Elaborat o inženjerskogeološkim karakteristikama terena duž puta Srebrenik – Gornji Srebrenik Planinvest doo Brčko2014
 Misija G21 – Geotehnički elaborat i projekat za potrebe izgradnje proizvodne hale-lakirnice metalnih kontejnera na lokalitetu Maline, općina Živinice ALFE MI doo Živinice2014
 Misija G1 – Pripremna geotehnička studija ispitivanja tla za potrebe izgradnje proizvodne hale-lakirnice metalnih kontejnera na lokalitetu Maline, Živinice ALFE MI doo Živinice2014
 Studije i elaborati za potrebe asanaciono – regulacionog plana odlagališta šljake i pepela Plane, Divkovići I i Divkovići II za TE „Tuzla“ u Tuzli-Misija G1 – Pripremna geotehnička studija sa analizom uticaja podzemnih rudarskih radova na odlagalištima šljake i pepela Plane, Divkovići I i Divkovići II JP Elektroprivreda BiH2014
 Program geotehničkih istraživanja i ispitivanja za izradu misija G1 i G21 – geotehnički elaborat i projekat kao i sadržaj glavnog projekta sanacije gornjeg dijela klizišta Slapna Gora, Kakanj Općina Kakanj2013
 Misija G1 – Pripremna geotehnička studija za izgradnju vanjske instalacije lož ulja ekstra lakog za blok 6 i instalacije tečnog goriva JP Elektroprivreda BiH, podružnica TE Tuzla2013
 Idejni Projekat obilaznice Odžak (M14.1) – Misija G1 – Pripremna geotehnička studija obilaznice Odžak Trafficon doo Odžak2013
 Misija G32 – Geotehničko pračenje radova za obilaznicu Sarajevo, dionica Jošanica – Butila JP Ceste FBiH, Sarajevo2013
 Misija G31 – Izvedbena geotehnička studija za obilaznicu Sarajevo, Jošanica-Butila, Knjiga I – Trasa JP Ceste FBiH, Sarajevo2013
 Misija G31 – Izvedbena geotehnička studija za obilaznicu Sarajevo, Jošanica-Butila, Knjiga III – Objekti JP Ceste FBiH, Sarajevo2013
 Misija G31 – Geotehnička izvedbena studija za potrebe izgradnje tunela „Oštrik“ i „Ožega“ na Sarajevskoj obilaznici, dionica Jošanica-Butila, Knjiga II JP Ceste FBiH, Sarajevo2013
 Izvještaj o laboratorijskim ispitivanjima uzoraka sa ceste M18, Sarajevo – Tuzla – prevoj „Karaula“ Geokonsalting doo Sarajevo2013
 Misija G23 – Revizija elaborata i glavnog geotehničkog projekta (Misija G21) o inženjerskogeološkim i geotehničkim karakteristikama klizišta Siđe u Zenici Univerzitet u Tuzli, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Tuzla2013
 Izrada investicione i okolinske dokumentacije za Tvornicu cementa „Banovići“ – Idejno rješenje – Pripremna geotehnička studija (misija G1) za izgradnju Tvornice cementa Banovići RMU Banovići2013
 Misija G1 – Pripremna geotehnička studija za potrebe izgradnje terminala ukapljenog naftnog plina sa postajom za opskrbu vozila sa ukapljenim naftnim plinom, Mlinska bb Bihać UNA GAS doo Bihać2013
 Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i rezervama uglja u bazenu Banovići sa stanjem 31.12.2012. godine RMU Banovići, Banovići2013
 Uproščeni rudarski projekat odlaganja otkrivke na PK Vrtlište, RMU Kakanj- knjiga geomehanika Rudnik mrkog uglja „Kakanj“2013
 Studija izbora potencijalne lokacije sanitarne deponije komunalnog otpada Općine Srebrenik Općina Srebrenik2013
 Misija G21 Geotehnički projekat ispitivanja tla za izmještanje stuba br. 20 dalekovoda 2×110 KV Sarajevo 10 – Sarajevo 8, Novi Grad Sarajevo Deling d.o.o. Tuzla2013
 Elaborat geomehanike tla za potrebe projektovanja kolske vage na deponiji otpada u Brčkom JP Komunalno Brčko doo2013
 Misija G31 – Geotehnička izvedbena studija za potrebe izgradnje silosa pepela u TE„Tuzla“ Energoinvest d.d. Sarajevo2013
 Misija G32 – Geotehničko pračenje radova pri izgradnji silosa pepela u TE „Tuzla“ Energoinvest d.d. Sarajevo2013
 Misija G23 – Revizija geotehničkog elaborata i projekta (misije G21) za stambeni objekat vl. Omer Škaljo u Mostaru Interprojekt doo Mostar2013
 Misija G23 – Revizija geotehničkog elaborata i projekta (misije G21) za stambeni objekat vl. Omer Škaljo u Mostaru Interprojekt doo Mostar2013
 Misija G23 – Revizija geotehničkog elaborata i projekta (misije G21) za stambeni objekat vl. Smajo Čevra u Mostaru Interprojekt doo Mostar2013
 Misija G23 – Revizija geotehničkog elaborata i projekta (misije G21) za stambeni objekat vl. Maja Čadra u Mostaru Interprojekt doo Mostar2013
 Glavni projekat zatvaranja deponije komunalnog krutog otpada na lokalitetu „Babunovići“ Srebrenik Općina Srebrenik2013
 Misija G23 – Revizija geotehničkog elaborata i projekta (misije G21) za stambeni objekat vl. Senad Husnić u Mostaru Interprojekt doo Mostar2013
 Izvještaj o laboratorijskim geomehanikim ispitivanjima uzoraka tla sa lokacije TE Kakanj Geosonda doo Zenica2013
 Izvještaj o laboratorijskim geomehanikim ispitivanjima uzoraka stijena sa lokacije Prevoj Karaula Geosonda doo Zenica2013
 Misija G23 – Revizija geotehničkog elaborata i projekta (misije G21) za restauraciju stare Rujničke džamije Medžlis islamske zajednice Zavidovići2013
 Misija G21 – Geotehnički elaborat i projekat o ispitivanju tla za halu – deponiju uglja i transporter do izmjenjivača toplote u krugu Fabrike cementa Lukavac Fabrika cementa Lukavac2013
 Geotehnički elaborat i projekat o ispitivanju tla za potrebe izgradnje skladišno-remontne hale u Banovićima RMU Banovići2013
 Misija G23 – Revizija geotehničkog projekta (misije G21) revitalizacije Medvjed kule u Jajcu JU „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“2013
 Misija G21 – Geotehnički elaborat i projekat istraživanja i ispitivanja tla za rekonstrukciju objekta (stari Dom Armije) za smještaj Općinskog suda u Tuzli Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona2013
 Misija G1 – Pripremna geotehnička studija istraživanja i ispitivanja tla za rekonstrukciju objekta (stari Dom Armije) za smještaj Općinskog suda u Tuzli Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona2013
 Pripremna geotehnička studija (Misija G1) za izmještanje stuba br. 20 dalekovoda 2×110 kV Sarajevo 10 – Sarajevo 8, Novi Grad Sarajevo Deling d.o.o. Tuzla2013
 Izvještaj o reviziji elaborata o geomehaničkim ispitivanjima temeljnog tla za potrebe izgradnje salona automobila sa servisom „NIPEX“ u Ljepunicama u Tuzli NIPEX d.o.o. Tuzla2013
 Elaborat o geomehaničkim istraživanjima uglja i pratećih stijena na ležištu uglja Delići i Peljave – Tobut u Ugljeviku Comsar Energy Republika Srpska, Banja Luka2013
 Misija G23 -Izvještaj o reviziji elaborata o geomehaničkim ispitivanjima tla na modernizaciji sistema odlaganja uglja na depou i u krugu Termoelektrane Tuzla – misija G21 JP Elektroprivreda BiHd.d. SarajevoPodružnica TE Tuzla2013
 Misija G41 – Revizija izvedbene geotehničke studije (misija G31) za objekat livnice „Cimos TDM“ u Zenici CIMOS TMD Casting d.o.o. Zenica2013
 „Elaborat geomehaničkog izvještaja sa proračunom radnih i završnih kosina na kamenolomu „Borovačka stijena“ kod Kakanja“ TRGOŠPED d.o.o. Kakanj2013
 Tehničko osmatranje brane „Vidara“ u Gradačcu za 2012. godinu Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo2013
 Elaborat o provedenim laboratorijskim geomehaničkim ispitivanjima uglja i pratećih sedimenata na PK Vrtlište, RMU Kakanj RMU Kakanj2013
 Program geotehničkih istraživanja i ispitivanja i usluga za izradu elaborata misije G1 za projekat modernizacije M5 dionica tunel Skela i Jezero-Jajce JP Ceste FBiH doo Sarajevo2012
 Misija G23 Revizija geotehničkog projekta (misije G21) rekonstrukcije Sinan-Pašine (Atik) džamije u Mostaru INTERPROJEKT doo Mostar2012
 Misija G23 Revizija geotehničkog projekta (misije G21) rekonstrukcije i nadogradnje objekta poslovnih i uredskih prostora „Tržnice Pijace“, Mostar INTERPROJEKT doo Mostar2012
 Misija G23 Revizija geotehničkog projekta (misije G21) rekonstrukcije i nadogradnje stambeno-poslovnog objekta Zarifa Velića, Mostar INTERPROJEKT doo Mostar2012
 Misija G23 Revizija geotehničkog projekta (misije G21) rekonstrukcije i nadogradnje objekta u ulici Kalhanska br. 10, Mostar INTERPROJEKT doo Mostar2012
 Elaborat o geomehaničkim ispitivanjima tla za izgradnju Agro-tržnog centra u Bijeljini JIL doo Bijeljina2012
 Geotehnički elaborat misija G21 za trasu u okviru projekta izgradnje ceste M18, dionica Kladanj – Podpaklenik, potez prevoj Karaula JP Ceste FBiH doo Sarajevo2012
 Studija o mogućnostima upotrebe i plasmana nusprodukata nastalih radom bloka 7 TE Tuzla” JP Elektroprivreda BiHSarajevo2012
 Geotehnički projekat – misija G21 o uslovima izgradnje hidroelektrane „Merdani“ na rijeci Lašvi, lokalitet Merdani, općina Busovača „HE GREBLJE“ d.o.o. Busovača2012
 Geotehnički elaborat i projekat– misija G21 za projekat izgradnje drugog kolovoza i rekonstrukcije postojećeg na cesti M4, dionica Tuzla-Šićki brod, poddionica raskrsnica Siporeks-petlja Šićki Brod JP Ceste FBiH doo Sarajevo2012
 Pripremna geotehnička studija – misija G1 za projekat izgradnje drugog kolovoza i rekonstrukcije postojećeg na cesti M4, dionica Tuzla-Šićki brod, poddionica raskrsnica Siporeks-petlja Šićki Brod JP Ceste FBiH doo Sarajevo2012
 Pripremna geotehnička studija (G1) za ispitivanje tla na lokaciji predviđenoj za gradsko groblje u općini Bosanski Petrovac Općina Bosanski Petrovac2012
 Elaborat o inženjerskogeološlim i geotehničkim karakteristikama terena na lokalitetu klizišta Laze, Kakanj kao dio Glavnog projekta sanacije klizišta Općina Kakanj2012
 Pripremni geotehnički projekat (misija G-1) za izradu objekta tretmana otpadnih voda u Termoelektrani „Tuzla“ u Tuzli JP Elektroprivreda BiH – Podružnica Termoelektrana Tuzla2012
 Periodični izvještaj – Tehničko osmatranje brane „Hazna“ u Gradačcu za 2011. godinu Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo2012
 Elaborat o dimenzionisanju zaštitnih stubova prema autoputu i tunelu na koridoru 5c u eksploatacionim poljima ZD Rudnika mrkog uglja „Kakanj“ i „Zenica“ Primorje d.d. Ajdovština, Slovenija2011
 Izvještaj o uzrocima oštečenja na stambenim objektimaAleksić Vladislava i Kremić Jusufa u naselju Pečuj, općina Zenica Općinski sud Zenica2011
 Izvještaj o izvedenim geomehaničkim istražnim radovima na brani „Vidara“ u Gradačcu Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo2011
 Izvještaj o rezultatima laboratorijskih ispitivanja fizičko-mehaničkih karakteristika uzoraka uglja i pratećih sedimenata sa lokaliteta „Begići-Bištran“ u Kaknju JP Elektroprivreda BiH, ZD RMU „Kakanj“ Kakanj2011
 Izvještaj o rezultatima laboratorijskih ispitivanja fizičko-mehaničkih karakteristika uzoraka sa ležišta uglja „Ugljevik Istok“ – Stari Ugljevik Tehnički institut Bijeljina2011
 Stručno mišljenje o podobnosti lokacije za izgradnju rezervoara za vodu u naselju Arnauti Zenica JP za prostorno uređenje grada Zenica2011
 Stručno mišljenje o podobnosti lokacije za izgradnju rezervoara za vodu 60m3 u naselju Heće Zenica JP za prostorno uređenje grada Zenica2011
 Stručno mišljenje o stanju klizišta „Laze“ MZ Brnjic, Kakanj Općina Kakanj2011
 Ekspertsko mišljenje o potencijalnom uticaju rudarskih radova na stanje nekretnina Delić Mehmedalije iz Mramora Općinski sud Tuzla2011
 Elaborat o geotehničkim ispitivanjima lokaliteta za cementaru „Đurđevik“ kao podloge za Idejni projekat cementare J.P.Elektroprivreda BiH -Z.D. RMU „Đurđevik“2011
 Investiciona i okolinska dokumentacija za nove energetske objekte – novi blok 8 u Termoelektrani „Kakanj“ – Pripremna geotehnička studija (misija G1) o karakteristikama tla na lokaciji Termoelektrane„Kakanj“ V Ćatići JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo2010
 Investiciona i okolinska dokumentacija za nove energetske objekte – TE Banovići blok 1 300MW“ – Pripremna geotehnička studija (misija G1) o karakteristikama tla na lokaciji Termoelektrane„Banovići“ RMU Banovići d.d.2010
 Izvještaj o izvedenom istražnom bušenju i rezultatima laboratorijske analize kvarcnog pijeska na PK “Šićki Brod” Tuzla J.P.Elektroprivreda BiH -Z.D. Rudnici “Kreka” Tuzla2010
 Elaborat o geomehaničkim ispitivanjima tla sa prijedlogom sanacije na klizištu u naselju „Trepče“, Općina Tešanj Općina Tešanj2010
 Stručni nalaz – Prijedlog mjera za interventno snižavanje nivoa podzemnih voda u naselju „Maješ“ Kakanj Općina Kakanj2010
 Izvještaj o inženjerskogeološkim karakteristikama terena na stacionaži P-99, P-102 i P-115 na dionici lokalnog puta Vijenac -Treštenica JP za prostorno planiranje i uređenje grada Zenica2010
 Stručno mišljenje o uzrocima oštećenja nekretnina tužitelja sa aspekta inženjerske geologije i uticaja podzemnih rudarskih radova Rudnika Lipnica Bosna i HercegovinaFederacija BiHTuzlanski kantonOpćinski sud Tuzla2010
 Izvještaj o inženjersko-geološkim karakteristikama terena na dionici puta „Popratno-Poljani“, Kakanj Općina Kakanj2010
 Stručno geološko mišljenje o vodovodnoj trasi u naselju Heće, Općina Zenica JP za prostorno planiranje i uređenje grada Zenica2010
 Izrada izvještaja o geomehaničkim ispitivanjima za izgradnju potpornog zida u Lokvinama, Zenica JP za prostorno uređenje grada Zenica2010
 Izrada stručnih geoloških mišljenja za klizišta u naseljima Varalići, Turalići i Brnjić (više mišljenja) Općina Kakanj2010
 Studija uticaja na okolinu za ležište gipsa „Kulen Vakuf – Orašac“ Bihać „Lafarge Adria Gips d.o.o.“ Bihać2010
 Elaborat o geomehaničkim istraživanjima za izgradnju silosa za pepeo u TE Tuzla ENERGOINVEST d.d. Sarajevo2010
 Elaborat o geomehaničkim istraživanjima za izgradnju releja za TV Zenica, Vranduk JP za prostorno planiranje i uređenje grada Zenica2010
 Elaborat o uzrocima oštećenja objekta tužitelja sa aspekta inženjerske geologije i rudarskih radova rudnika uglja „Kreka“ na području Milešića, Ljepunice, Tuzla Općinski Sud, Tuzla2010
 Glavni Projekat sanacije deponije „Desetine“ Tuzla  JKP Regionalni centar za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom Tuzla2010
 Elaborat o geotehničkim i hidrogeološkim uslovima za sanaciju nasute brane „Vidara“ JP VP «Slivovi rijeke Save», SARAJEVO2010
 Elaborat o geološkim uticajima na prolom na području starih rudarskih radova u Brezi Rudnici uglja „Breza“2010
 Elaborat o geomehaničkim ispitivanjima lokacije za cementaru Đurđevik Rudnici mrkog uglja „Višća“2010
 Elaborat o izvršenim geomehaničkim istražnim radovima na stacionažama P-32, P-52 na reginalnom putu R456 Priboj – Sapna dionica Snježnica – Here JP za prostorno planiranje i uređenje grada Zenica2009
 Seizmološki uticaji miniranja u PK Vrtlište na objekte u selu Groce te drugi inženjersko geološki uticaji Općinski sud „Kakanj“2009
 Elaborat o geomehaničkim ispitivanjima tla i materijala odlagališta pepela i šljake Termoelektrane Kakanj JP Elektroprivreda BiH2009