Tim za hidrogeologiju i hidrotehniku

Spisak referenci hidrotehnika 2016-2018

Naziv Projekta / ElaborataInvestitorGodina
Studija za prethodnu vodnu saglasnost za objekte bunara BV-2 i BV-3 sa komandno-kontrolnim objektom na izvorištu Domažić-Gradačac.Općina Gradačac2016
Studija za prethodnu vodnu saglasnost za tržni centar Bingo u Jajcu.Bingo d.o.o. Tuzla2016
Studija za prethodnu vodnu saglasnost pogon za proizvodnju betona kapaciteta 60 m3/h, Mala Kladuša, općina Velika Kladuša.„AUTO.H-MESS“ d.o.o.2016
Dodatak glavnog projekta zatvaranja deponije Babunovići u Srebreniku.Općina Srebrenik2016
Elaborat tehničko osmatranje brane „Vidara“ u Gradačcu za 2016. Godinu, sveska 2: Fizikalne metode osmatranja.„Agencija za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo2016/17
Elaborat tehničko osmatranje brane „Hazna“ u Gradačcu za 2016. Godinu, sveska 2: Fizikalne metode osmatranja.„Agencija za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo2016/17
Elaborat tehničko osmatranje brane „Hazna“ u Gradačcu za 2016. Godinu, sveska 3: Analiza stanja brane.„Agencija za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo2016/17
Elaborat tehničko osmatranje brane „Vidara“ u Gradačcu za 2016. Godinu, sveska 3: Analiza stanja brane. Investitor: „Agencija za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo„Agencija za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo2016/2017
Studija za izdavanje prethodne vodne saglasnosti pogon za proizvodnju građevinskog materijala „GLAS-KOMERC“, ul.Sarajevska bb, općina Gradačac.„GLAS-KOMERC“ d.o.o. Gradačac2017
Studija za izdavanje prethodne vodne saglasnosti rudnik mrkog uglja „Zlauše-Martin-Majdankići“, Gornji Kamengrad, općina Sanski Most.„Lager“ d.o.o. Posušje2017
Glavni projekat vanjskih infrastrukturnih objekata rudnika ceruzita „Olovo“ u Olovu, općina Olovo.„Geomet“2017
Glavni projekat prikupljanja, prečišćavanja i ispuštanja otpadnih voda sa površinskog kopa “Bistrica”, Gornji Vakuf“Rudnici gipsa” z.d.d. Donji Vakuf2017
Tehnički elaborat sanitarno-fekalnih otpadnih voda u zoni zaštite izvorišta “Požarna”ŠPD “Srednjobosanske šume” Donji Vakuf2017
Tehnički elaborat- Tehnologije aktivnosti kontrolisane sječe i krčenja šume sa uticajem na režim tečenja površinskih i podzemnih voda na području zaštitnih zona izvorišta „Požarna“, Fojnica.ŠPD “Srednjobosanske šume” Donji Vakuf2017
Pojednostavljeni rudarski projekat- Izrade privremenog prelivnog kanala iz akumulacije vode nastale zatvaranjem otvorenog toka rijeka Ribnice usljed klizanja glavnog vanjskog odlagališta Ribnica na PK „Vrtlište“JP Elektroprivreda BiH d.d.
ZD RMU “Kakanj” d.o.o.
2017
Glavni projekat prikupljanja, tretmana i odvodnje otpadnih voda za objekat tržnog centra „Bingo“ u Jajcu.Investitor: „Bingo export-import“ d.o.o. Tuzla2017
Dopunski rudarski projekat – Hidrotehničkog tunela „Ribnica“ PK „Vrtlište“ – Nužna odstupanja.JP Elektroprivreda BiH d.d.
ZD RMU “Kakanj” d.o.o.
2017
Glavni projekat prikupljanja, prečišćavanja i ispuštanja otpadnih voda iz kompleksa asfaltne baze “Elezovac”, Donji Vakuf.“Rudnici gipsa” z.d.d. Donji Vakuf2017
Studija za izdavanje prethodne vodne saglasnosti za eksploataciju tehničko-građevinskog kamena dolomita na proširenom polju PK-Kamenoloma „Ostrožac“, Općina Cazin.„Đuzelić“ d.o.o. Cazin2017
Glavni projekat hidrotehnički objekti odlagališta Ribnica- Brana Ribnica.JP “Elektroprivreda” BiH d.d., ZD RMU “Kakanj” d.o.o.2017
Studija za izdavanje prethodne vodne saglasnosti za ductil cjevovod- Dionica od 4 bunara u Sprečkom polju do PS “Spreča” u ŽivinicamaJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Tuzla2017
Studija za izdavanje prethodne vodne saglasnosti za PEHD cjevovod- Dionica od objekta P.Š. “Ši Selo” do rezervoara “Simin Han”.JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Tuzla2018
Glavni projekat postepenog zatvaranja deponije komunalnog otpada „Mitale“ i izgradnja pratećeg sadržaja prilagođenog regionalnom konceptu odlaganja otpada.Općina Novi Travnik2018
Izvještaj o hidrometeorološkim podacima za ležište “Kotezi” kod Bugojna za period 2002-2016.ZD Rudnik uglja “Gračanica” d.o.o. Gornji Vakuf2018
Studija za izdavanje prethodne vodne saglasnosti za novoprojektovane bunare u Sprečkom polju: EB-4/2, EB-9, EB-6/2, EB-8.JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Tuzla2018
Glavni projekat prikupljanja i zbrinjavanja otpadnih voda kompleksa farme koka nosilja kapaciteta 186 000 mjesta, lokalitet: Kovači, Živinice.Investitor: „Bingo export-import“ d.o.o. Tuzla2018
Pojednostavljeni rudarski projekat tablastog zatvarača za prekid vodotoka i manipulisanje zatvaračem u zatvaračkoj komori, sa definisanjem neophodne opreme, uređaja i instalacija za nesmetan tretman dolaznih voda na ulazu u tunel „Ribnica“ na pogonu PK „Vrtlište“ ZD RMU „Kakanj“ doo Kakanj.Investitor: ZD RMU „Kakanj“ d.o.o. Kakanj2018
Elaborat zaštite izvorišta „Ljubijankići“. Općina Cazin.Investitor: JKP „ViK“ Cazin2018
Elaborat-prolazak vodovoda na dionici projektovane trase PS Spreča-rezervoar Cerik od tačke 129 (st 2+318,37) do tačke 318 (st 5+750,48) kroz željezničko zemljište u skladu sa uputstvom o tehničkim normama i uslovima za projektovanje i izvođenje instalacija i objekata koji se ukrštavaju ili su uz željezničku prugu.JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Tuzla2018
Studija za izdavanje prethodne vodne saglasnosti „Repro centar roditeljska jata lake linije“. Pogon za odgoj roditeljskih jata i proizvodnju rasplodnih jaja. Lokalitet: Jeginov Lug, Kalesija.Investitor: „Bingo export-import“ d.o.o. Tuzla2018
Studija za izdavanje prethodne vodne saglasnosti za objekat lakirnice „Strolit“ d.o.o. Odžak.Investitor: „Strolit“ d.o.o. Odžak2018
Elaborat-prolazak dovodnog cjevovoda ispod magistralnog puta M18, dionica 006:Šićki Brod – Živinice na stacionaži km 8+200, ispod cestovnog objekta (suhi propust). Investitor: JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. TuzlaJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Tuzla2018
Glavni projekat sanacije taložnice Bijelo more br.4.Investitor: “Soda Sisecam” d.o.o.2018
Glavni projekat sanacije taložnica Bijelo more br.1,2 i 3.Investitor: “Soda Sisecam” d.o.o.2018
Glavni – izvedbeni projekat prikupljanja, tretmana i ispuštanje otpadnih voda iz pogona za rezanje i finalnu obradu drveta preduzeća „Rose Wood“ d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje.Investitor: „Rose Wood“ d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje2018
Elaborat o rezultatima hidrogeoloških istraživanja ležišta uglja „Kotezi“.Investitor: JP EP BiH, ZD RU „Gračanica“ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje2018
Projekat izvedenog stanja-Postupak legalizacije „Portirnica kapija 2“ Fabrika sode Lukavac-hidrotehnička faza.Investitor: “Soda Sisecam” d.o.o.2018
Elaborat tehničko osmatranje brane „Vidara“ u Gradačcu za 2018. Godinu, Fizikalne metode osmatranja. Investitor: „Agencija za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo„Agencija za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo2018
Elaborat tehničko osmatranje brane „Hazna“ u Gradačcu za 2018. Godinu, Fizikalne metode osmatranja. Investitor: „Agencija za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo.„Agencija za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo2018
Elaborat tehničko osmatranje brane „Hazna“ u Gradačcu za 2018. Godinu, Analiza stanja brane. Investitor: „Agencija za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo.„Agencija za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo2018
Elaborat tehničko osmatranje brane „Vidara“ u Gradačcu za 2018. Godinu, Analiza stanja brane. Investitor: „Agencija za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo.„Agencija za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo2018
Glavni projekat vodovoda i kanalizacije pogona za proizvodnju materijala za završne radove u građevinarstvu „Glas Komerc“ d.o.o. Gradačac.Investitor: „Glas Komerc“ d.o.o. Gradačac2018
Tehnički projekat produženja regulisanog korita rijeke Gračanice uzvodno od mosta do kraja postojeće izvedene regulacije u zoni P.K. „Gračanica“- za DRP P.K. „Gračanica“.Investitor: Z.P. „Rudnik i termoelektrana Gacko“ A.D. Gacko2018