Osnova svake kompanije je kvalitetno i stručno osoblje

Tim Rudarskog instituta Tuzla

Dr. sc. Eldar PIRIĆ, dipl.inž.maš.
(Direktor Rudarskog instituta d.d. Tuzla)

Biografija

Mr. sc. Sead Hadžić, dipl.inž.rud.
(Direktor NIC-a za rudarstvo i energetiku)

Biografija

Mr. sc. Hasan Okanović, dipl.inž.rud.
(Direktor NIC-a za geologiju i geotehniku)

Biografija

Admir Hajdarević, dipl.inž.el.teh.
(Direktor NIC-a za za ekologiju, zaštitu, ventilaciju i ispitivanje materijala i konstrukcija)

Biografija

Džambić Zlatko, dipl.inž.rud.maš.
(Savjetnik direktora NIC-a za ekologiju, zaštitu, ventilaciju i ispitivanje materijala i konstrukcija)

Biografija

Mr. sc. Ervin Zolotić, dipl.inž.rud.
(Predstavnik rukovodstva za kvalitet)

Biografija

Dr. sc. Akif Ibrišimović, dipl.inž.rud.
(Rukovodilac tima za površinsku eksploataciju mineralnih sirovina)

Biografija

Mr. sc. Idriz Moranjkić, dipl.inž.rud.
(Odgovorni istraživač)

Biografija

Emir Murselović, dipl.inž.rud.
(Rukovodilac stručnog tima za podzemnu eksploataciju)

Biografija

Mr. sc. Sead zećo, dipl.inž.rud.maš.
(Rukovodilac stručnog tima za građevinarstvo, elektotehniku, pripremu mineralnih sirovina, mašinstvo, i geodeziju u rudarstvu)

Biografija

Mr. sc. Salkan Rahmanović, dipl.inž.maš.
(Odgovorni istraživač)

Biografija

Dr. sc. Azra Okić, dipl.inž.rud.
(Istraživač u timu za podzemnu eksploataciju)

Biografija

Nermin Bijedić, dipl.inž.ele.
(Odgovorni projektant)

Biografija

Dean Osmanović, maš.inž.rud.
(Istraživač/asistent)

Biografija

Mr. sc. Meliha Džindo, dipl.inž.geo.
(Rukovodilac stručnog tima za geološka istraživanja)

Biografija

Mr. sc. Jasmin Isabegović, ma-dipl.inž.geo.
(Rukovodilac tima za geomehaniku)

Biografija