Osnova svake kompanije je kvalitetno i stručno osoblje

Tim Rudarskog instituta Tuzla

Dr. sc. Eldar PIRIĆ, dipl.inž.maš.
(Direktor Rudarskog instituta d.d. Tuzla)

Mr. sc. Sead Hadžić, dipl.inž.rud.
(Direktor NIC-a za rudarstvo i energetiku)

Mr. sc. Hasan Okanović, dipl.inž.rud.
(Direktor NIC-a za geologiju i geotehniku)

Dr. sc. Jasmina Isabegović, dipl.inž. rud.
(v.d. Direktor NIC-a za za ekologiju, zaštitu, ventilaciju i ispitivanje materijala i konstrukcija)

Mr. sc. Ervin Zolotić, dipl.inž.rud.
(Predstavnik rukovodstva za kvalitet)

Dr. sc. Akif Ibrišimović, dipl.inž.rud.
(Rukovodilac tima za površinsku eksploataciju mineralnih sirovina)

Mr. sc. Idriz Moranjkić, dipl.inž.rud.
(Odgovorni istraživač)

Dr. sc. Azra Okić, dipl.inž.rud.
(Istraživač u timu za podzemnu eksploataciju)

Nermin Bijedić, dipl.inž.ele.
(Odgovorni projektant)

Enis Avdić MA-inž.rud.
(Rukovodilac tima za podzemnu eksploataciju)

Benjamin Brašnjić, BA inž.rud
(Istraživač)

Eldin Aličić, MA inž.rud.
(Istraživač)

Mr. sc. Meliha Džindo, dipl.inž.geo.
(Rukovodilac stručnog tima za geološka istraživanja)

Mr. sc. Jasmin Isabegović, ma-dipl.inž.geo.
(Rukovodilac tima za geomehaniku)

Mr. sc. Bilal Hodžić, dipl.inž.gra.
(Ruk. satr. tima za građevinske materijala i konstrukcije)

Emir Okanović, BA inž.gra.
(Istraživač asistent)