Naučno istraživački centar za rudarstvo i energetiku

Reference tim za površinsku eksploataciju mineralnih sirovina

Opis poslaNaručilacGodina
Investiciona studija stabilizacije poslovanja i razvoja Rudnika “Šikulje” za period 2014-2030. godineJP EP BiH ZD Rudnici “Kreka” d.o.o. Tuzla2015
Investiciona Studija stabilizacije poslovanja i razvoja Rudnika “Dubrave” za period 2014-2030. godineJP EP BiH ZD Rudnici “Kreka” d.o.o. Tuzla2015
Glavni rudarski projekat, tehnički projekti za P.K. Ugljevik IstokMješoviiti holding “Elektroprivreda Republike Srpske”

ZP “Rudnik i termoelektrana Ugljevik ” AD
2015
DRP eksploatacije preostalih rezervi uglja na PK “Višća II do zatvaranja kopaJP EP BiH

ZD RMU “Đurđevik”, d.o.o. Đurđevik
2015
Elaborat – uticaj miniranja na P.K. „Turija“ na Termoelektranu „Banovići“ i Tvornicu cementa „Banovići“RMU “Banovići” d.d. Banovići2015
Studija i elaborati za potrebe sanaciono-regulacionog plana odlagališta šljake i pepela Plane, Divkovići i Divkovići II za TE “Tuzla” u Tuzli
Elaborat o odlaganju šljake i pepela iz TE “Tuzla” plane, divkovići I i Divkovići II
JP Elektroprivreda BiH Sarajevo2014
Uticaj kvaliteta uglja na troškove proizvodnje električne energije i cijenu uglja JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo2014
ESIA -KosovoSvjetska banka2014
DRP odlaganja otkrivke iz površinskog kopa “Vrtlište” na odlagalište “Bijele Vode” RMU Kakanj d.o.o. KakanjJP EPBiH
ZD RMU “Kakanj”
2014
DRP skladišta eksplozivana kamenolomu “Ribnica”JP EPBiH
ZD RMU “Kakanj” d.o.o. Kakanj
2014
DRP druge etape razvojaP.K. Turija RMU Banovići,- Primjena kombinovanog sistema za otkrivku sa polustacionarnim drobiličnim postrojenjima, transporterima sa gumenom trakom i odlagačem (rudarsko tehnološki dio)RMU “Banovići”2013
GRP eksploatacije šljunka na površinskom kopu “Jasenica-Duge njive” Mostara“Aridos” d.o.o. Mostar2013
DRP sanacije završnih kontura, ekploatacije uglja i završnih kontura i odlaganja otkrivke na unutrašnje odlagalište površinskog kopa “Gračanica” Gacko
Knjiga I- Tehničko rješenje sanacije južne i jugozapadne konture površinskog kopa Gračanica
Knjiga II- Tehničko rješenje eksploatacije uglja u sjeverozapadnom dijelu površinskog kopa Gračanica
Knjiga III- Tehničko rješenje odlaganja otkrivke
ZP “Rudnik i Termoelektrana Gacko” A.D. Gacko2013
Pojednostavljeni projekat odlaganja otkrivke na PK “Vrtlište” – Unutrašnje odlagališteZD RMU “Kakanj” d.o.o. Kakanj2013
Investiciono -tehnička i okolinska dokumentacija za tvornicu cementa “Banovići”
1. Studija dugoročnog snabdijevanja tvornice cementa
“Banovići” glavnim sirovinama -Dinamika isporuke
2. Idejni projekta transportnih sistema za dopremu laporca,
krečnjaka, uglja, šljake, pepela, gipsa i ostalih sirovina
do istovarnog mjesta u tvornici cementa “Banovići”
3. Idejni projekat eksploatacije glavnih sirovina (Laporac i Krečnjak)
4. Podloge za ekonomski dio investicionog programa
– snabdijevanje sirovinama i energentima-
RMU “Banovići” d.d. Banovići2013
Elaborat analize i ocjene stanja radova otkrivanja, eksploatacije i odlaganja u odnosu na DRP rekonstrukcije PK “Vrtlište” – KakanjZD RMU “Kakanj”2013
Investiciona i okolinska dokumentacija TE “Banovići” Blok 1-300 MW
1. Studija dugoročnog snabdijevanja ugljem TE “Banovići” iz RMU Banovići, Dinamika isporuke i kvalitet isporučenog uglja
2. Idejni projekat RMU “Banovići”
3. Podloge za Investicioni program RMU “Banovići” i TE “Banovići”
RMU “Banovići” d.d. Banovići2012
Idejni projekat optimalnog transporta, istovara i odlaganja produkata sagorijevanja zamjenskog bloka 7 u TE Tuzla usklopu sanacije rudarskih kopova Rudnika “Kreka” i “Đurđevik”JP EP BiH Sarajevo2011
DRP eksploatacije krečnjaka na rudniku krečnjaka “Vijenac” Lukavac”Rudnik krečnjaka “Vijenac” Lukavac2011
Projekat sanacije i rekultivacije terena bivšeg pozajmišta na lokaciji Gornji Brigovi ( Industrijska zona)KOV -Grad d.o.o. Bužim2011
1. Idejni projekat eksploatacije dolomita kamenolom “Lipa” Bihać
2. GRP eksploatacije dolomita na površinskom kopu -Kamenolomu “Lipa” kod Bihaća
Kamenolom “Lipa” d.o.o. Bihać2011
Pojednostavljeni rudarski projekat eksploatacije krečnjaka na etaži E-500 na rudniku krečnjaka “Vijenac”Rudnik krečnjaka “Vijenacv” Lukavac2011
DRP PK “Bogutovo Selo” Ugljevik zatvaranje površinskog kopaZP “Rudnik i termoelektrana „Ugljevik” A.D. Ugljevik2011
Dugoročni program razvojaPK “Grivice” RMUBanovići uperiodu 2011-2018. godineRMU “Banovići” d.d. Banovići2011
DRP prve etape razvoja površinskog kopa “Grivice” RMUBanovići- Projektno rješenje razvoja frontova rudarskih radovana ugljui otkrivciu periodu 2010-2018. godine.RMU “Banovići” d.d. Banovići2011