Naučno istraživački centar za rudarstvo i energetiku

Reference tim za površinsku eksploataciju mineralnih sirovina

Opis posla

Naručilac

Godina

Investiciona studija stabilizacije poslovanjai razvoja Rudnika “Šikulje” za period 2014-2030. godine JP EP BiH ZD Rudnici “Kreka” d.o.o. Tuzla 2015
Investiciona Studija stabilizacije poslovanja i razvoja Rudnika “Dubrave” za period 2014-2030. godine JP EP BiH ZD Rudnici “Kreka” d.o.o. Tuzla 2015
Glavni rudarski projekat, tehnički projekti za P.K. Ugljevik Istok Mješoviiti holding “Elektroprivreda Republike Srpske”

ZP “Rudnik i termoelektrana Ugljevik ” AD

2015
DRP eksploatacije preostalih rezervi uglja na PK “Višća II do zatvaranja kopa JP EP BiH

ZD RMU “Đurđevik”

d.o.o. Đurđevik

2015
Elaborat – uticaj miniranja na P.K. „Turija“ na Termoelektranu „Banovići“ i Tvornicu cementa „Banovići“ RMU “Banovići” d.d. Banovići 2015
Studija ielaborati zapotrebe asanaciono-regulacionog plana odlagališta šljakei pepelaplane, divkovići Ii Divkovići IIza TE “Tuzla” uTuzli

Elaborat o odlaganju šljake i pepela iz TE “Tuzla” plane, divkovići I i Divkovići II

JP Elektroprivreda BiH Sarajevo 2014
Uticaj kvalitetauglja natroškove proizvodnjeelektrične energijei cijenu uglja JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 2014
ESIA -Kosovo Svjetska banka 2014
DRP odlaganja otkrivkeiz površinskog kopa “Vrtlište” naodlagalište “Bijele Vode” RMU Kakanj d.o.o. Kakanj JP EPBiH

ZD RMU “Kakanj”

2014
DRP skladišta eksplozivana kamenolomu “Ribnica” JP EPBiH

ZD RMU “Kakanj” d.o.o. Kakanj

2014
DRP drugeetape razvojaP.K. TurijaRMU Banovići,- Primjena kombinovanog sistemaza otkrivkusa polustacionarnim drobiličnim postrojenjima, transporterima sagumenom trakomi odlagačem (rudarsko tehnološki dio) RMU “Banovići” 2013
GRP eksploatacije šljunka na površinskom kopu “Jasenica-Duge njive” Mostara “Aridos” d.o.o. Mostar 2013
DRP sanacije završnih kontura, ekploatacije uglja i završnih kontura i odlaganja otkrivke na unutrašnje odlagalište površinskog kopa “Gračanica” Gacko

Knjiga I- Tehničko rješenje sanacije južne i jugozapadne konture površinskog kopa Gračanica

Knjiga II- Tehničko rješenje eksploatacije uglja u sjeverozapadnom dijelu površinskog kopa Gračanica

Knjiga III- Tehničko rješenje odlaganja otkrivke

ZP “Rudnik i Termoelektrana Gacko” A.D. Gacko 2013
Pojednostavljeni projekat odlaganja otkrivke na PK “Vrtlište” – Unutrašnje odlagalište ZD RMU “Kakanj” d.o.o. Kakanj 2013
Investiciono -tehnička i okolinska dokumentacija za tvornicu cementa “Banovići”

1. Studija dugoročnog snabdijevanja tvornice cementa

“Banovići” glavnim sirovinama -Dinamika isporuke

2. Idejni projekta transportnih sistema za dopremu laporca,

krečnjaka, uglja, šljake, pepela, gipsa i ostalih sirovina

do istovarnog mjesta u tvornici cementa “Banovići”

3. Idejni projekat eksploatacije glavnih sirovina (Laporac

i Krečnjak)

4. Podloge za ekonomski dio investicionog programa

– snabdijevanje sirovinama i energentima-

RMU “Banovići” d.d. Banovići 2013
Elaborat analize i ocjene stanja radova otkrivanja, eksploatacije i odlaganja u odnosu na DRP rekonstrukcije PK “Vrtlište” – Kakanj ZD RMU “Kakanj” 2013
InvesticionaiokolinskadokumentacijaTE “Banovići” Blok 1-300 MW

1. Studija dugoročnog snabdijevanja ugljemTE

“Banovići” izRMU Banovići, Dinamika isporukei

kvalitet isporučenog uglja

2. Idejni projekat RMU “Banovići”

3. Podloge za Investicioni program RMU “Banovići” i TE

“Banovići”

RMU “Banovići” d.d. Banovići 2012
Idejni projekat optimalnog transporta, istovarai odlaganja produkata sagorijevanja zamjenskog bloka 7 u TETuzla usklopu sanacije rudarskih kopovaRudnika “Kreka” i “Đurđevik” JP EP BiH Sarajevo 2011
DRP eksploatacije krečnjaka na rudniku krečnjaka “Vijenac” Lukavac” Rudnik krečnjaka “Vijenac” Lukavac 2011
Projekat sanacije i rekultivacije terena bivšeg pozajmišta na lokaciji Gornji Brigovi ( Industrijska zona) KOV -Grad d.o.o. Bužim 2011
1. Idejni projekat eksploatacije dolomita

kamenolom “Lipa” Bihać

2. GRP eksploatacije dolomita na površinskom

kopu -Kamenolomu “Lipa” kod Bihaća

Kamenolom “Lipa” d.o.o. Bihać 2011
Pojednostavljeni rudarski projekat eksploatacije krečnjaka na etaži E-500 na rudniku krečnjaka “Vijenac” Rudnik krečnjaka “Vijenacv” Lukavac 2011
DRP PK “Bogutovo Selo” Ugljevik zatvaranje površinskog kopa ZP “Rudnik i termoelektrana „Ugljevik” A.D. Ugljevik 2011
Dugoročni program razvojaPK “Grivice” RMUBanovići uperiodu 2011-2018. godine RMU “Banovići” d.d. Banovići 2011
DRP prve etape razvoja površinskog kopa “Grivice” RMUBanovići- Projektno rješenje razvoja frontova rudarskih radovana ugljui otkrivciu periodu 2010-2018. godine. RMU “Banovići” d.d. Banovići 2011