Rudarski institut d.d. Tuzla objavljuje

JAVNI POZIV

Za dostavljanje obavezujućih zatvorenih ponuda za kupovinu nekretnina u ulici Danijela Ozme 2, Sarajevo.

Poslovne prostorije ukupne površine 874,27 m2 u poslovnoj zgradi Po + P + 3 u ulici Danijela Ozme 2 u Sarajevu, označene kao k.č. 1594/E2, 1594/E4, 1594/E5, 1594/E6 i 1594/E7 upisane u z.k. ul. 10012, 10014, 10015, 10016 i 10017 K.O. Sarajevo IV.

Objekat ima vlastiti priključak električne energije, vode i grijanja.

Nekretnina se nalazi u centru grada u blizini svih ključnih institucija i saobraćajnica.

Najniža cijena za predmetnu nekretninu iznosi 2.700.000,00 KM.

Uslovi javnog poziva:

  • Rok za dostavljanje ponude je 60 dana od dana objave oglasa,
  • Rok za zaključenje Ugovora o kupoprodaji je 7 dana od primitka obavijesti o prihvatanju ponude,
  • Rok plaćanja je 7 dana od potpisivanja Ugovora o kupoprodaji,
  • Način plaćanja: uplata isključivo na transakcijski račun Rudarski institut d.d. Tuzla.

Ostali uslovi prodaje:

Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno“ čime su isključeni svi naknadni prigovori.

Porez na promet nekretnina i sva ostala porezna davanja i troškove uknjižbe prava vlasništva snosi kupac.

Sva prava i obaveze između kupca i prodavca bit će detaljno definisana ugovorom o kupoprodaji.

Ponude se dostavljaju najkasnije do 15.03.2024 godine (petak) u zatvorenoj koverti, putem pošte ili na protokol na adresu:

Rudarski institut d.d. Tuzla, Rudarska 72, Tuzla uz naznaku na koverti – Ne otvaraj – „Ponuda za kupovinu nekretnine“.

Učesnici u ponudi, koja mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe, moraju navesti:

  • Ponudu za kupovinu izraženu u KM koju nude za kupovinu nekretnine.
  • Izjavu ponuđača ovjerenu kod notara kojom se obavezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na svoj trošak i da u cijelosti prihvata uslove javnog poziva, te da njegova ponuda ostaje na snazi 30 dana računajući od dana isteka roka za dostavljanje.
  • Izvod iz sudskog registra za pravna lica ne stariji od 30 dana, ID i PDV broj, kontakt osobu i broj telefona a za fizičke osobe ovjerena fotokopija lične karte, za strane osobe, ovjerena fotokopija pasoša.

Oglašena nekretnina će se prodati ponuđaču koji udovolji uvjetima javnog poziva i ponudi najviši iznos kupovnine.

Nepravovremene ponude se neće uzimati u razmatranje. Nepotpune ponude se neće uzimati u razmatranje.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donosi Uprava Društva najdalje u roku od sedam (7) dana od otvaranja ponuda.

Uprava Društva zadržava pravo prihvatiti u potpunosti ili djelimično ponudu, odbiti ponudu, poništiti javno nadmetanje ili odgoditi sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke.

Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u stanje nekretnine, razgledavanje nekretnine uz prethodnu najavu kao i dobiti sve dodatne informacije svakog radnog dana od 8 do 15:00 h na telefon broj 035 321 844.