Na osnovu člana 79. Statuta, Rudarski institut d.d. Tuzla, objavljuje

KONKURS


za popunu radnog mjesta Projektant

1. Diplomirani inženjer građevinarstva, – 1(jedan) izvršilac,


Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

  • VSS (VII) stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog, ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja- građevinske struke;
- najmanje 5 (osam) godina radnog iskustva u struci,
  • položen stručni ispit,
  • položen ispit za vozača “B” kategorije,
- poznavanje rada na računaru,
  • da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih za traženo radno mjesto.

Prijava na konkurs:

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (kopije):

  • fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine),
  • potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon završene visoke stručne spreme izdatu od strane poslodavca,
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
  • vozačka dozvola „B” kategorije,
  • biografiju/ CV.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti putem pošte, preporučeno na adresu:

Rudarski institut d.d. Tuzla
Rudarska br.72
75 000 Tuzla

– sa naznakom:  ”Javni konkurs za popunu radnih mjesta u Dioničkom društvu Rudarski institut Tuzla“

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Kandidat koji bude primljen u radni odnos u obavezi je da donese ovjerene kopije tražene dokumentacije.
Nepotpune i neuredne prijave, neće se uzeti u razmatranje.

 

DIREKTOR
_________________________
dr.sc.Eldar Pirić, dipl.inž.maš.
– naučni saradnik-