Konkurs info

Na osnovu člana 79. Statuta, Rudarski institut d.d. Tuzla, objavljuje:
KONKURS
za popunu radnih mjesta na određeno vrijeme za slijedeće pozicije
(godina dana – sa mogućnošću produženja)
1. Odgovorni projektant iz oblasti podzemne eksploatacije – 1(jedan) izvršilac,
2. Odgovorni projektant iz oblasti površinske eksploatacije – 1(jedan) izvršilac,
3. Projektant sa užom specijalnosti iz oblasti mašinstva u rudarstvu -1 (jedan) izvršilac,
4. Istraživač iz oblasti ispitivanja čeličnih materijala konstrukcija -1 (jedan)izvršilac.

Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete predviđene Zakonom o rudarstvu i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Rudarskog instituta:
Potrebni uslovi za radna mjesta pod rednim brojevima 1. i 2.:
– VSS (VII) stepen stručne spreme rudarske struke;
– najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u privrednim društvima, koja se bave eksploatacijom mineralnih sirovina u površinskoj/podzemnoj eksploataciji;
– najmanje 5 (pet) godina radnog staža na poslovima površinske/podzemne eksploatacije nakon završene VSS,
– položen stručni ispit za tehničko rukovođenje u rudarstvu,
– položen vozački ispit “B” kategorije,
– poznavanje rada na računaru.

Potrebni uslovi za radno mjesto pod rednim brojem 3.:
– VSS (VII) stepen stručne spreme mašinske struke;
– najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u privrednim društvima, koja se bave eksploatacijom mineralnih sirovina,
– najmanje 5 (pet) godina radnog staža na poslovima svoje struke nakon završene VSS,
– položen stručni ispit za tehničko rukovođenje u rudarstvu,
– položen ispit za vozača “B” kategorije,
– poznavanje rada na računaru.

Potrebni uslovi za radno mjesto pod rednim brojem 4.:
VSS (VII ) stepen stručne spreme mašinske struke
Najmanje 5 (pet) godina radnog staža na poslovima mašinske struke nakon završene VSS
Položen stručni ispit
Položen ispit za vozača „B“ kategorije,
Poznavanje rada na računaru
Prijava na konkurs:
Kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (kopije):
1.fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine),
2.potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci, nakon završene visoke stručne spreme,
3.uvjerenje o položenom stručnom ispitu za tehničko rukovođenje u rudarstvu,
4.potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu u privrednim društvima koja se bave eksploatacijom mineralnih sirovina ,
5.vozačka dozvola „B” kategorije,
6. biografiju/ CV
Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti putem pošte, preporučeno na adresu:
Rudarski institut d.d. Tuzla
Rudarska br.72
75 000 Tuzla sa naznakom:
”Javni konkurs za popunu radnih mjesta u Dioničkom društvu Rudarski institut Tuzla“ Nepotpune i neuredne prijave, neće se uzeti u razmatranje.

DIREKTOR
_________________________
dr.sc.Eldar Pirić, dipl.inž.maš.
– naučni saradnik-