Mr. sc. Bilal Hodžić, dipl.inž.gra.
(Ruk. satr. tima za građevinske materijala i konstrukcije)

Biografija

Emir Okanović, BA inž.gra.
(Istraživač asistent)

Biografija

Azra Mehić BA-inž.građ.

(Istraživač asistent)

Biografija

Mr. sc. Eldar Jašarević, dipl.inž.geo.
(samostatlni istraživač)

Biografija

Mustafa Trakić, maš.teh.
(Zamjenik tehničkog rukovodioca laboratorije za geomehanička ispitivanja)

Biografija

Dr. sc. Jasmina Isabegović, dipl.inž. rud.
(Odgovorni projektant)

Biografija

Suad Arslanagić, dipl.inž. sigurnosti
(Samostalni istraživač)

Biografija
Selma Hadžiselimović

Selma Hadžiselimović
(Asistent istraživač)

Biografija

Zerina Terzić, MA primjenjene biologije
(Mlađi asistent)

Biografija

Adnan Brkić, maš.teh.
(Rukovodilac tima za isp.materijale i čeličnih konstrukcija)

Biografija

Damir Smajić, dipl.inž.maš.
(Istraživač/asistent)

Biografija

Ajdin Šljivić, maš. teh.
(Laborant)

Biografija

Alma Petrović, dipl.pra.
(Upravno pravni administrativni sekretar)

Biografija

Cvija Radovanovic, dipl.ecc.
(Šef službe za ekonomsko finansijske poslove)

Biografija

Emir Jašarević, dipl.ecc.
(Samostalni referent za komercijalne poslove)

Biografija

Maida Džambić, dipl.ecc.
(Samostalni referent za naplatu potraživanja, likvidature i plačanja)

Biografija

Ivana Domanović, eko.teh.
(Glavni knjigovođa)

Biografija

Haris Dautović, dipl.pra.
(Referent za pravne poslove)

Biografija

Nedim Hadžić, dipl.pra.
(Referent za pravne poslove)

Biografija

Besim Begić, dipl.inž.geo.
(Samostalni istraživač – administrator)