Na osnovu Odluke broj 72/2022 donesene na XXVIII vanrednoj skupštini dioničara, Rudarski institut d.d. Tuzla, ulica Rudarska 72, 75000 objavljuje:

JAVNI POZIV

Za dostavljanje obavezujućih zatvorenih ponuda za kupovinu nekretnina u ulici Danijela Ozme 2, Sarajevo i Rudarska 72Tuzla

I Predmet javnog poziva je prodaja:

1. Poslovnih prostorija ukupne površine 874,24 m2 u poslovnoj zgradi Po + P + 3 u ulici Danijela Ozme 2 u Sarajevu, oznacene kao k.č. 1594/E2, 1594/E4, 1594/E5, 1594/E6 i 1594/E7 upisane u z.k. ul. 10012, 10014, 10015, 10016 i 10017 K.O. Sarajevo IV.
Objekat ima vlastiti priključak električne energije, vode i grijanja.
Nekretnina se nalazi u centru grada u blizini svih ključnih institucija i saobraćajnica.

2. Poslovnih prostorija, 6 kancelarija sa hodnikom, ukupne površine 132,44 m 2, na Il spratu poslovne zgrade Rudarskog instituta-stara zgrada u Tuzli, Rudarska 72., postojećoj na k.č. 3164/32 K.O. Tuzla I.
Kao zasebna cjelina nalazi se u širem centru grada sa pristupom sa glavne gradske saobraćajnice.

Potencijalni ponuđači mogu pogledati predmetne nekretnine do isteka roka za dostavu ponude uz prethodnu najavu na telefon broi 035 321 844.

II Uslovi javnog poziva:

Pravo učešća u javnom pozivu imaju sva pravna lica registrovana u Bosni i Hercegovini, te sva fizička lica državljani Bosne i Hercegovine. Strane pravne i fizičke osobe mogu učestvovati u javnom pozivu ako ispunjavaju zakonom propisane uslove sticanja prava vlasništva na području Bosne i Hercegovine.
Način prodaje izvršit će se putem prikupljanja pismenih ponuda. Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno” čime su isključeni svi naknadni prigovori. Ponude se predaju direktno na protokol Rudarskog instituta d.d. Tuzla (adresa Rudarska 72 Tuzla).
Način plaćanja: uplata na transakcijski račun.
Rok za plaćanje kupoprodajne cijene: 7 dana od sačinjavanja i ovjere ugovora.
Porez na promet nekretnina i sva ostala porezna davanja i troškove uknjižbe prava vlasništva snosi kupac.
Sva prava i obaveze između kupca i prodavca bit će detaljno definisana ugovorom o kupoprodaji.

III Sadržaj i rok za dostavljanje ponude:

Učesnici u ponudi, koja mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe, moraju navesti:

  1. Ponudu za kupovinu izraženu u KM koju nude za kupovinu nekretnine.
  2. Izjavu ponuđača ovjerenu kod notara kojom se obavezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na svoj trošak i da u cijelosti privata uslove javnog poziva, te da njegova ponuda ostaje na snazi 30 dana računajuci od dana isteka roka za dostavljanje.
  3. Izvod iz sudskog registra za pravna lica, ID i PDV broj, kontakt osobu i broj telefona a za fizičke osobe ovjerena fotokopija lične karte, za strane osobe, overena fotokopija pasoša.

Rok za dostavljanje ponuda:
Zainteresirani ponuđači dostavljaju ponude najkasnije do 09.12.2022 godine u 12:00 sati, neposredno u središta firme Rudarski institut d.d. Rudarska 72, 75000 Tuzla kancelarija broj 20, od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00h uz naznaku „Ponuda za kupovinu nekretnine”.

IV Izbor ponuđača:

Oglašena nekretnina će se prodati ponuđaču koji udovolji uvjetima javnog poziva i ponudi najviši iznos kupovnine. Nepravovremene ponude se neće uzimati u razmatranje. Nepotpune ponude se neće uzimati u razmatranje. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donosi Uprava Društva najdalje u roku od sedam (7) dana od otvaranja ponuda.
Direktor Rudarskog instituta zadržava pravo privatiti u potpunosti ili djelimično ponudu, odbiti ponudu, poništiti javno nadmetanje ili odgoditi sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima, niti je u obavezi objasniti razloge takve odluke.
Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija u obavezi je najkasnije u roku od 7 dana potpisati ugovor o kupoprodaji sa Rudarskim institutom d.d. Tuzla.
Sve potrebne informacije zainteresirani ponuđači mogu dobiti od direktora dr. sc. Eldar Pirić, dipl.inž.maš. na broj 061/185-577 ili na email: eldar.piric@rudarskiinstituttuzla.ba.

U Tuzli. 30.11.2022.god.

Dr. sc. Eldar Pirić, dipl.inž.maš.